Bijgewerkt: 22 april 2024

Tussenevaluatie
Museum Jan - 2021

Foto's -> Musea -> Museum JAN
vanaf 2020


TussenevaluatieMuseum Jan
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het gebouw van het Museum JAN in Amstelveen in juni 2021

Bron: Gemeente Amstelveen - 16-06-2021

Naar aanleiding van het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 ontving Museum JAN voor 2019, 2020 en 2021 jaarlijks een subsidie van € 225.000 voor de verdere professionalisering en positionering van het museum. In de Cultuuragenda 2020-2024 is opgenomen dat de subsidierelatie met Museum JAN medio 2021 zou worden geëvalueerd. Daar de subsidieperiode op dit moment nog niet is afgerond en de coronacrisis gevolgen heeft voor de exploitatie van Museum JAN, is dit jaar gekozen voor een tussenevaluatie – meldt het College B en W van Amstelveen.

Om de culturele infrastructuur op peil te houden, hebben enkele culturele instellingen ondersteuning nodig. Een aantal instellingen binnen de culturele infrastructuur van Amstelveen ontvangt jaarlijks subsidie (Schouwburg Amstelveen, Cobra Museum, Platform C, Amstelveens Poppentheater en P60). Hiervoor zijn structureel middelen opgenomen in de begroting. Het Bostheater en Museum JAN ontvangen een subsidie voor een periode van drie jaar. Hiervoor zijn incidenteel middelen opgenomen in de begroting. Zowel voor de structurele als incidentele subsidies geldt dat jaarlijks een aanvraag tot verlening en vaststelling van de subsidies dient te worden ingediend. Deze wijze van subsidiëring is een opmaat naar een meerjarige subsidiemethodiek die thans wordt ontwikkeld en die in november 2021 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Uit de evaluatie komt het beeld naar voren van een financieel gezond museum dat zich, ondanks de gevolgen van de coronacrisis, goed heeft kunnen ontwikkelen. Museum JAN heeft echter veel van de gemaakte plannen en activiteiten tot op heden niet of in beperkte mate kunnen uitrollen. Gezien de tot op heden geboekte resultaten is de verwachting dat het museum wel aan de gestelde ambities zal gaan voldoen. De tussenevaluatie is voor een uitgebreider beeld als bijlage bij deze brief gevoegd.

Om een definitief oordeel te kunnen vormen over het volledige potentieel van Museum JAN is het van belang de huidige subsidie met minstens één jaar gedeeltelijk voort te zetten. In de Perspectiefnota is, vanwege de financieel gezonde positie van het museum en een meer flexibele subsidiestructuur, een aanvraag van € 170.000 voor 2022 opgenomen, die aan uw raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Medio 2022 volgt vervolgens een eindevaluatie van de subsidierelatie met Museum JAN.
Lees ook:
Tussenevaluatie Museum JAN (pdf 11 pagina’s).

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea