Bijgewerkt: 13 april 2024

Einde van Subsidierelatie
met gemeente Amstelveen - 2021

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Einde van Subsidierelatiemet gemeente Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het Cobra Museum in Amstelveen op het Sandbergplein 1. Sinds de oprichting krijgt het museum 1,1 miljoen euro subsidie per jaar. Dat is contractueel vastgelegd

Bron: Gemeente Amstelveen - 13-05-2021

Op 19 april 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de directie alsmede een afvaardiging van het bestuur van het Cobra Museum en wethouder Herbert Raat in het bijzijn een extern adviseur en ambtenaren van de gemeente Amstelveen. In dit overleg is de beëindiging van de subsidierelatie met het museum aangekondigd. In navolging van deze aankondiging is bijgevoegde beschikking opgesteld, waarin het besluit van het college over de genoemde subsidiebeëindiging wordt geformaliseerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Amstelveen


Aanleiding voor de beëindiging van de subsidierelatie is de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de culturele infrastructuur, waardoor de culturele instellingen van Amstelveen beter aansluiten op de 21ste eeuw en een betere aansluiting hebben bij de Amstelveense gemeenschap. Door de subsidierelatie te beëindigen wordt zowel voor het Cobra Museum als voor de gemeente ruimte gecreëerd om, al dan niet in gezamenlijkheid met de gemeente, verschillende toekomstscenario's te onderzoeken teneinde een overtuigend, toekomstbestendig meerjarenplan voor het museum te ontwikkelen. In dat verlengde kan, indien de gemeente daar voldoende aanleiding toe ziet, een beter passende subsidieregeling worden aangeboden. Nu de plannen over de ontwikkeling van het stadshart steeds concreter worden, kan het voor het Cobra Museum eveneens van belang zijn reeds nu in te zetten op de ontwikkeling van een overtuigend toekomstplan en zo dit momentum aan te grijpen. Door het traject nu in te zetten kan, bij voortzetting, mogelijk door het museum worden geanticipeerd op deze ontwikkelingen en/of kunnen daardoor eenvoudiger eventuele samenwerkingen worden aangegaan.

Door de beëindiging van de huidige subsidierelatie kan eenvoudiger worden aangesloten op het aankomende, gewijzigde subsidiestelsel van de gemeente, welke in november voor de raad is geagendeerd. Gezien het bovenstaande heeft het college het besluit genomen de huidige subsidierelatie met het Cobra Museum per 1 januari 2024 te beëindigen.

Van december 2007 tot 1 juli 2020 bestond er een privaatrechtelijke overeenkomst tussen het Cobra Museum en de gemeente, waarin de gemeentelijke financiële ondersteuning van de exploitatie van het museum geregeld was. Sinds 1 juli 2020 heeft het Cobra Museum een reguliere subsidierelatie in de vorm van een incidentele jaarlijkse subsidie. Op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan een subsidie die gedurende drie of meerjaren is verstrekt voor (nagenoeg) dezelfde activiteiten, alleen stopgezet worden als veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich tegen (ongewijzigde) voortzetting van de subsidie verzetten. Daarnaast moet een redelijke termijn in acht worden genomen. Volledigheidshalve merken wij op dat het Cobra Museum - net als in beginsel elke andere culturele instelling in Amstelveen - vrij staat om voor de periode na 1 januari 2024 een subsidieaanvraag in te dienen. Deze zullen wij dan beoordelen op basis van de Awb, de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016 en het beleid of beleidskader. Van onze kant spreken wij de bereidheid uit om mee te denken over een eventueel nieuw museaal, financieel zelfstandiger en toekomstbestendig concept voor het Cobra Museum.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea