Bijgewerkt: 7 augustus 2022

Zweminrichting 'de Poel' - 1934

Foto's -> Sport -> Zwembaden

Zweminrichting 'de Poel'
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De Amstelveense zweminrichting 'De Poel' was letterlijk gelegen in de Poel

Op 7 juli 1934 werd de eerste Amstelveense zweminrichting geopend, die een sober karakter had vanwege het overlijden van prins Hendrik vier dagen ervoor. Al direct na de opening trok het zwembad behoorlijk veel bezoek, zodat het aantal personeels­leden werd verdubbeld van drie tot zes personen. Ook het toezicht bij het zwemmen liet niets te wensen over. Badmeester Bijlsma was een gediplomeerd en ervaren zwemmer 'wiens ogen steeds gaan over alle bassins'.

de Poelzwembad
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

1935 - de Poel, hier het 'pierenbad' en het 'kinderbad'

Woensdag 18 juli 1934 was een recorddag. Niet minder dan 150 fietsen en 30 auto 's stonden bij het zwembad geparkeerd. De opzet om een gescheiden bad voor mannen en vrouwen tot stand te brengen, mislukte. Aan het gemengd zwemmen, waartegen veel protesten werden ingebracht, kwam in 1936 een einde toen een afscheiding werd aangebracht. Mejuffrouw Hake werd voor de damesafdeling als badmeester aangesteld.

In de Tweede Wereldoorlog is de houten opbouw van het bad in de Amstelveense kachels verdwenen.
(Bron: Ach Lieve Tijd)

de Poelzwembad
(Amstelveenweb.com - Archief NH)

Zweminrichting 'De Poel' - het diepe bad met springtoren


de Poelzwembad
(Amstelveenweb.com - Archief NH)

De foto is genomen vanaf het restaurant Villa d'Este

REGLEMENT VAN ORDE
voor de Zweminrichting „DE POEL" te Amstelveen.
ARTIKEL 1.
De jaarlijksche aanvang en sluiting van het badseizoen, en de uren van openstelling worden door hei Bestuur bepaald. Een half uur vóór sluitingstijd wordt niemand meer toegelaten tot de bassins.
ARTIKEL 2.
Tot het zwembad worden niet toegelaten, personen die lijden aan eenigen huidaanslag, of behooren tot een gezin waarin besmettelijke ziekte is uitgebroken. Het eten op de perrons is verboden. De doozen, bestemd voor het opbergen der kleeding. mogen niet met de voeten worden betreden.
ARTIKEL 3.
Zonder behoorlijk gekleed te zijn in een badcostuum, mag men zich niet bevinden buiten de kleedkamertjes, of de deur daarvan open hebben. Het is verboden, papieren, lappen of iets dergelijks in de kleedkamer achter te laten, of deze op de een of andere manier te verontreinigen.
ARTIKEL 4.
Leerlingen of ongeoefende zwemmers(sters) mogen zonder toestemming van den badmeester, zich niet in het diepe gedeelte van het bassin begeven. Het medenemen van honden in het zwembad is ten strengste verboden.
ARTIKEL 5.
Ieder die badgoederen heeft gehuurd, is verplicht die terstond na het gebruik bij den badmeester in te leveren. Het Bestuur is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of voor diefstal van goederen van hen, die van het zwembad gebruik maken, leder die door moedwil of onvoorzichtigheid, oorzaak is van eenige schade aan het zwembad, moet die aan het Bestuur vergoeden.
ARTIKEL 6.
Ieder die toegang wil krijgen lot het zwembad, moet in het bezit zijn van een geldig toegangs­bewijs, dat op verzoek van een der bestuursleden of van den zwemmeester of het personeel, moet worden vertoond. Eenmaal betaalde abonnementen of toegangsbewijzen worden niet terugbetaald.
ARTIKEL 7.
Het Dagelijksch Bestuur handhaaft de orde in de inrichting, en heeft het recht, iemand het verdere verblijf aldaar te ontzeggen, dan wel den toegang te weigeren. Indien geen bestuurslid aanwezig is, gaat deze bevoegdheid op den zwemmeester of het personeel over.
ARTIKEL 8.
Op het fluitsignaal van den zwemmeester is het publiek verplicht, de bassins en steigers terstond te verlaten, zich naar de kleedkamers te begeven en gekleed de inrichting te verlaten
ARTIKEL 9.
Het is streng verboden dat mannelijke personen zich bevinden in het ondiepe bassin voor vrouwen, eveneens dat geen vrouwelijke personen zich bevinden binnen de afdeeling voor mannen, in het ondiepe bassin. Het is tevens verboden op of over de afscheiding der afdeelingen te klimmen.
Niemand mag op eenige plaats van hel zwembad, door het wegwerpen van papier, lucifer­stokjes, sigaren- of sigaretteneindjes, door spuwen of op eenigerlei andere wijze, het bad verontreinigen Het gebruik van zeep in het bassin is ook verboden.
ARTIKEL 10.
In de inrichting worden niet meer personen toegelaten als door den badmeester toelaatbaar wordt geacht, dit met het oog op de handhaving der goede orde in de bassins.
ARTIKEL 11.
Het Bestuur neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor het wegraken van automobielen, motoren of rijwielen, derhalve noch voor diefstal, noch voor beschadiging.
ARTIKEL 12.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Dagelijksch Bestuurder Zwemrichting.
HET DAGELIJKSCH BESTUUR
Amstelveen, 15 Juli 1934

Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com)

Het zwemdiploma van de 9-jarige Anneke Koudijs. Zij zwom als baby al met moeder in de Poel! Voor die tijd vrij ongewoon.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Sport