Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Linda Roos BBA stopt - 2017

Foto's -> Geschiedenis -> Burgemeester en Bestuurders

Linda Roos BBA stopt
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen in de raadzaal tijdens de commissievergadering RWN op 15 september 2015

Bron: BBA - 02-09-2017

'We gaan goed met elkaar om'
Op woensdag 27 september 2017 neemt Burgerbelangen Amstelveen raadslid Linda Roos na bijna 24 jaar afscheid van de gemeenteraad. Zij is het langst zittende raadslid. En als haar wordt gevraagd naar haar hoogtepunt in die periode, komt ze verrassenderwijs niet met wat toch wordt gezien als de kroonjuwelen van Burgerbelangen Amstelveen (bbA), namelijk de Heemparken en de Bovenkerkerpolder, maar met een algemene beschouwing over de verhoudingen in de gemeenteraad van Amstelveen. Ze zegt: 'Onze samenwerking met de partijen is veel beter geworden dan vroeger. Dat vind ik eigenlijk het grootste succes'. Linda Roos vervolgt met: 'De grote winst van de laatste jaren is, dat er niet op de man wordt gespeeld. De politiek wordt in het raadhuis bedreven en dat mag er best stevig aan toe gaan, maar buiten de raadszaal is iedereen respectvol naar elkaar toe. We gaan goed met elkaar om en daar mag Amstelveen heel blij mee zijn'. Maar aanvankelijk, in 1994, toen de partij meteen met vijf zetels in de raad kwam, was er veel reserve tegenover Burgerbelangen Amstelveen, vooral, omdat bbA werd gezien als de protestpartij. 'Ik zag ons echt niet als een protestpartij, maar als een 'Andere Ideeën Partij'. Wij hadden een duidelijke visie over de toekomst van Amstelveen en droegen uit dat het van groot belang was om het cultureel erfgoed en bijzondere gebouwen te behouden en niet alles te slopen'. Linda Roos wijst er dan op, dat er in de jaren zestig een plan was om de Amsterdamse grachten te dempen en bouwvallige huizen te vervangen door nieuwbouw. 'Stel, dat dit was doorgegaan, dan was er nu toch geen toerist naar Amsterdam gekomen. Nu de grootste inkomstenbron'.

Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2013)

Linda Roos van Burgerbelangen Amstelveen


Voldoening haalde Linda Roos uit de opname van bbA in de coalitie en het feit, dat de partij een wethouder mocht leveren in de persoon van John Levie. Ook nu was er veel scepsis over bbA als bestuur partij. Bovendien had de coalitie van VVD, bbA en ChristenUnie een meerderheid van slechts één zetel. Zowel in de pers als in de raad werd dat college geen lang leven toegekend. 'Maar we hebben laten zien, dat we goede mensen hebben en dat je met ons afspraken kunt maken. We zijn een betrouwbare partij gebleken en dat zijn we ook nu weer in deze periode, waarin we weer bestuur partij zijn'. Dat weten met name de insiders. Want in de eerste coalitie met bbA waren er heus wel spanningen, maar dan haalde Linda alle betrokken partijen in haar huis en, gedragen door haar geroemde gastvrouwschap, werden hobbels gladgestreken. Als haar wordt gevraagd, of ze ooit in haar politieke loopbaan teleurstellingen heeft ervaren, zegt ze: 'Ik vind het jammer, dat we niet eerder zijn opgericht. Er is veel van historische waarde verloren gegaan in Amstelveen. Als we er eerder waren geweest hadden we nog heel wat bijzondere gebouwen kunnen redden. Daar staat tegenover, dat we hebben bereikt, dat men zich meer bewust is gaan worden over hoe Amstelveen er in de toekomst moet uitzien'.

Het boegbeeld van bbA heeft daar uitgesproken ideeën over. 'Het punt is, dat we niet heel Nederland in Amstelveen kunnen opnemen. Amstelveen heeft van het begin af aan zich opgeworpen als stad in het groen. Hier vindt men de leefomgeving heel belangrijk en die hou je goed met groen en ruimte. Daarom heb ik altijd gevochten voor behoud en uitbreiding van het groen en me verzet tegen het volbouwen van groene plekken'. De laatste jaren heeft ze daaraan toegevoegd haar pleidooi voor verticaal groen. En dat blijft ze doen. Daarbij wordt ze geholpen door een onlangs verschenen rapport, waarin het belang van verticaal groen wordt aangetoond met de stelling, dat verticaal groen in de steden de temperatuur in de zomer wel vijf tot tien graden kan verlagen. Niet onbelangrijk in een tijd van opwarming. Ook karakteristieke en historische gebouwen kunnen bijdragen aan een goede sfeer. 'Daarom zeg ik: durf zo te bouwen, dat iets honderd jaar meegaat. Nu worden gebouwen al afgeschreven na 30 tot 40 jaar. Vaak een gevolg van slecht onderhoud. Bouwen voor honderd jaar is goed voor de duurzaamheid. Besteed een percentage van de bouwkosten aan ornamenten en goede versiering. Kijk naar de bouwprojecten van de Amsterdamse School. Dat waren toch arbeiderswoningen. Nu komen architecten uit de hele wereld naar die huizen kijken. Amsterdam zal ze nooit meer afbreken. Je moet gebouwen ook oud kunnen laten worden'.

Wie de gedrevenheid van Linda Roos kent zal niet kunnen geloven, dat we niets meer van haar zullen horen. 'In de toekomst kijkend zeg ik, dat ik altijd wel betrokken wil blijven bij het uitwerken van een visie op de leefomgeving en wil bijdragen aan het vormgeven van de omgevingswet. Daar heb ik altijd al belangstelling voor gehad'. (door Frits Suer)
Bron: BBA, 19-07-2017

Na 23 jaar neemt Linda Roos afscheid van de politiek. Zij heeft dit aan het college van B en W en aan haar fractie gemeld. 27 september 2017 wordt haar laatste raadsvergadering. Linda Roos is het langst zittend raadslid van Amstelveen, namelijk ruim 23 jaar. Over haar besluit zegt zij: 'Ik heb het 23 jaar met ongelooflijk veel plezier gedaan en ook veel voor Amstelveen kunnen bereiken. Nu is er zoveel nieuw en jong talent in Burgerbelangen Amstelveen, dat het een goed moment is om het vaandel over te dragen.'

Linda Roos richtte op 28 mei 1993 de politieke partij Burgerbelangen Amstelveen op. De directe aanleiding was de dreigende sloop van het gebouw van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg. Een van de weinige Amstelveense monumenten. Bovendien speelden in die tijd meer dingen, zoals plannen voor de aanleg van een busbaan over de oude spoorrails van de museumtram. Hiermee zou onder andere het heempark De Braak worden aangetast. Dankzij Burgerbelangen Amstelveen zijn de Heemparken nu officieel Rijksmonument en mag de Bovenkerkerpolder niet worden bebouwd.

Burgerbelangen Amstelveen kwam na de verkiezingen van 1994 meteen met 5 zetels in de raad. Linda Roos ziet Burgerbelangen Amstelveen als de lokale partij die de kernwaarden van Amstelveen moet behouden. Amstelveen is een prachtige stad en een heerlijke leefomgeving. Dit moet zo blijven en daarom geen verdichting, maar veel groen. Bij nieuwbouw, kiezen voor bij Amstelveen passende architectuur, zo mogelijk met verticaal groen. Zie de weblog 'verticaal BOS' van Linda Roos op de gemeentepagina.

In 2010 ging Burgerbelangen Amstelveen van oppositie naar coalitie en leverde John Levie als eerste BBA wethouder. Ook nu maakt Burgerbelangen Amstelveen met wethouder Peter Bot deel uit van het college van B en W. Bij het politiek overleg gaat Linda Roos uit van verschillen in aanpak. 'Maar uiteindelijk moeten wij ons inzetten voor een gezamenlijk doel, namelijk het belang van alle Amstelveners. Als lokale partij kijk je daarbij naar de directe woonomgeving en de leefomgeving. Natuurlijk moet je hierbij altijd een goede afweging maken met het algemeen belang.' Op 27 september 2017 neemt Linda Roos afscheid van de gemeenteraad. Ze blijft, maar nu meer op de achtergrond actief als adviseur. Vooral op de dossiers Ruimte, Wonen en Natuur.
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft Jaap Prent bereid gevonden om in de gemeenteraad de plaats van Linda Roos over te nemen. Zoals bekend, heeft Linda Roos laten weten, dat zij zich per 27 september 2017 terugtrekt uit de gemeenteraad. Bij de invulling van de vacante zetel gedurende de resterende zes maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen kwam bbA uit bij de zeer ervaren Jaap Prent.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jaap Prent burgerlid van BBA tijdens de raadsvergadering op 8 februari 2017


Jaap Prent is al bijna 16 jaar lid van bbA en was tot februari van dit jaar gedurende vele jaren burgerlid van de bbA-fractie. In januari legde hij die functie neer. Hij vond zich als bijna 80-jarige te oud worden. Hij was het gezicht van de partij in de wijken en de wijkplatforms. Maar hij maakte ook naam als de beschermer van de Amstelveense monumenten met name van de banpalen en historische verdedigingswerken. Zijn motto was: luisteren naar de Amstelveense burger.

Bij zijn afscheid zei Prent, dat bbA altijd nog een beroep op hem mocht doen. En dat heeft de partij nu gedaan. Men vindt de contacten die Jaap Prent nog heeft in de wijken, alsmede zijn sociale contacten en zijn activiteiten voor het Sociale Steunpunt, te belangrijk om er geen gebruik van te maken. Bovendien wil de partij op deze manier een eerbetoon geven aan Jaap Prent voor het werk, dat hij voor bbA heeft gedaan. 'Ik vind dit zeer bijzonder en ben er trots op, dat Linda mij heeft voorgedragen en dat Fractie en Bestuur dit overnamen. Mijn hart ligt bij bbA en dat heb ik altijd uitgedragen.' - aldus Jaap Prent.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Geschiedenis