Bijgewerkt: 19 april 2024

Zes gemeenten ,CWI en UWV werken aan werk

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
25-09-2008

Zes gemeenten in de regio Amstelland en Venen, CWI en UWV slaan vanaf 2009 de handen ineen om meer werkzoekenden aan een baan te helpen. Zo stellen de colleges van B en W van de gemeenten Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen, Ouder-Amstel, de Ronde Venen en Uithoorn, met CWI en UWV, voor.

Speerpunten van de nieuwe regionale arbeidsmarktvisie zijn het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters, het verlagen van de hoeveelheid werkzoekenden in de regio en het intensiever begeleiden van werkzoekenden naar een nieuwe baan. Niet alleen de overheden, CWI en UWV maar ook onderwijs- en ondernemersorganisaties staan achter deze ambities.

JW Groot  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder drs. Jan-Willem Groot, wethouder economische zaken en werkgelegenheid tijdens de persbijeenkomst


Om dit te bereiken gaan de regiopartners

gezamenlijk een ‘werkplein’ inrichten waar een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt plaats vindt en werkzoekenden sneller aan een baan worden geholpen. Op het ‘werkplein’ is straks een centraal werkgeverservicepunt te vinden waar werkgevers hun vragen kwijt kunnen over arbeidsmarkt en het invullen van leegstaande vacatures.

Daarnaast kunnen werkzoekenden terecht voor vragen en begeleiding naar een permanente baan. In het ‘werkplein’ bundelen de zes gemeenten, CWI en UWV hun krachten om dienstverlening naar werkgevers en werknemers op een efficiënte en geïntegreerde manier aan te bieden. Waar het ‘werkplein’ fysiek wordt gehuisvest is naar verwachting in 2009 bekend.

In het schooljaar 2006-2007

werden 315 leerlingen zonder startkwalificatie in de regio geteld. Dit aantal voortijdige schoolverlaters is te hoog. Dit is één van de conclusies uit een eerder gezamenlijk uitgevoerd onderzoek naar de kenmerken van de arbeidsmarkt in deze regio.

De overheden willen dit aantal met 10% per jaar verlagen. Heldere afspraken tussen werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen gaan hiervoor zorgen. Ook het oprichten van een regionaal overlegplatform tussen arbeidsmarkt en de onderwijsregio moet de afstemming van behoeften over en weer verbeteren.

Gemeenten, CWI en UWV gaan de komende twee jaar ook het aantal werkzoekenden met 10% terugdringen. Bovendien is de ambitie om werkzoekenden binnen twee maanden aan een passende baan te helpen. Alle burgers worden gestimuleerd om aan de slag te gaan omdat meedoen in de maatschappij van groot belang is voor jong en oud.

Nieuwe maatregelen zoals loonkostensubsidies

en no-riskverzekeringen moeten werkgevers over de streep helpen om meer mensen in dienst te nemen. Lokale overheden, onderwijs en werkgevers gaan zich ook hard maken om tekorten in bepaalde sectoren sneller terug te brengen. Speciale werkgroepen ontfermen zich over sectoren zoals zorg, techniek en Greenport waar nieuwe aanwas hard nodig is.

Wethouder Groot van sociale en economische zaken is tevreden over de samenwerking met de regionale ketenpartners: ‘ik ben trots dat wij erin geslaagd zijn om in korte tijd met regionale onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties, CWI, UWV en collega-gemeenten een visie te formuleren, die de basis zal leggen voor meer werkgelegenheid in onze regio.’

De voorgestelde maatregelen krijgen dit najaar verder vorm in het ‘ketenprogramma’, een uitvoeringsprogramma van de visie. De regiopartners gaan op korte termijn hiermee aan de slag. Het programma moet eind 2008 gereed zijn. Visie en ketenprogramma passen in de wettelijke bepalingen om voor 1 januari 2010 één centraal loket aan te bieden aan gemeentelijke klanten.

Het bestuurlijk traject is per gemeente als volgt:

De gemeenteraden van Amstelveen en Ouder-Amstel nemen het voorstel in de raadsvergadering van november in behandeling.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn leggen het voorstel ter informatie voor aan hun gemeenteraden.

De Ronde Venen en Abcoude sturen het voorstel ter kennisname naar hun gemeenteraden.

Wat is CWI?

Het Centrum voor Werk en Inkomen is een Nederlandse overheidsinstelling voor arbeidsbemiddeling, en die aanvragen ontvangt om een WW- of Bijstands-uitkering te verkrijgen. Verder verleent het CWI ontslagvergunningen en geeft het arbeidsrechtelijke informatie, zowel aan werkgevers als werknemers.

Wat is UWV?

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen is per 1 januari 2002 tot stand gekomen als resultaat van de samenvoeging van de vroegere uitvoeringsinstanties Cadans, GAK (Gemeenschappelijk Administratie Kantoor), GUO, USZO (Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel) en SFB (Sociaal Fonds Bouwnijverheid). Ook het LISV (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen) is per 1 januari 2002 opgegaan in UWV. Cadans was weer ontstaan door een eerdere fusie tussen Detam en BVG.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.