Bijgewerkt: 22 september 2023

Zakelijk geschil tussen Amstelveen en Aalsmeer over ICT investeringen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-09-2019

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad, dat de gemeente Aalsmeer laten weten dat zij geen incidentele of structurele bijdrage in de Aalsmeerse meerjarenbegroting willen opnemen voor de Digitale Transformatie van de organisatie AA in 2020.

Burgemeester Poppens: 'Wij hebben dit besproken in ons college en constateren dat het besluit van Aalsmeer om niet naar rato bij te dragen aan de kosten van ICT/digitalisering niet past binnen de financiële kaders van de Amstelveense Perspectiefnota 2020. De Perspectiefnota 2020 gaat uit van een structurele bijdrage van Aalsmeer van ca € 400.000,- en een incidentele bijdrage van € 3,1 mln voor drie jaren.

Deze bijdragen zijn gebaseerd op de financiële verdeelsleutel voor intensiveringen in de bedrijfsvoering, zoals vastgelegd in het Dienstverleningshandvest Regeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer – Amstelveen (Aalsmeer 25% - Amstelveen 75%). Dit betekent dat er een geschil is ontstaan tussen onze gemeenten in de zin van artikel 20 van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. Wij hebben dat schriftelijk laten weten aan het college van Aalsmeer. Sinds de vorming van onze colleges zijn wij veelvuldig met Aalsmeer in overleg over noodzakelijke investeringen in ICT/digitalisering van de AA-organisatie. Wij betreuren het dan ook dat het de afgelopen maanden niet is gelukt om met het college van Aalsmeer tot overeenstemming te komen over de Aalsmeerse bijdrage. Wij hebben op goede gronden aan Aalsmeer verzocht naar rato bij te dragen aan de modernisering van de ICT-infrastructuur en de digitalisering van de organisatie AA. Het besluit van Aalsmeer betekent dat er in 2020 een knelpunt ontstaat in de Amstelveense begroting. Wij zullen in de meerjarenbegroting een tijdelijke oplossing daarvoor aan u voorleggen. Voorts hebben wij vandaag een brief ontvangen van het college van Aalsmeer, waarin zij aangeven dat zij de huidige manier van samenwerken willen veranderen en een serieuze verkenning willen laten uitvoeren naar alternatieven voor de Centrumregeling. Net als Aalsmeer zijn wij van mening dat de huidige ambtelijke samenwerking aanpassing behoeft.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


In november 2018 heeft u een motie aangenomen om de toekomst van de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer te onderzoeken. Wij verwachten eind deze week de rapportage over de eerste fase van dit gezamenlijke onderzoek. Vanzelfsprekend betrekken wij deze rapportage bij het bestuurlijk overleg met Aalsmeer over de toekomst van de samenwerking. Op maandagavond 23 september 2019 was een informatieavond gepland voor de gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen over de stand van zaken en de toekomst van de samenwerking. Deze gezamenlijke informatieavond gaat niet door. Wij willen die avond nu gebruiken om u te informeren over de ontwikkelingen in de samenwerking en de resultaten van het onderzoek. Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn.

Wij hechten eraan u te laten weten dat de dienstverlening van onze organisatie aan de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen op de gebruikelijke wijze wordt voortgezet. Wij hebben er vertrouwen in een voor beide partijen acceptabele nieuwe vorm van samenwerking te kunnen vinden.'

Amstelveen en Aalsmeer hebben sinds 2013 een ambtelijke samenwerking. Deze samenwerking gaat op veel terreinen goed, maar staat de laatste tijd onder druk door een verschil van inzicht over de kostenverdeling van noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT en digitalisering.

De afgelopen maanden hebben beide colleges veelvuldig overleg gevoerd over de noodzakelijke investeringen in ICT en digitalisering van de AA-organisatie en de bijdragen daarvoor in de meerjarenbegrotingen van Aalsmeer en Amstelveen. Helaas is het niet gelukt om daarover tot overeenstemming te komen. Aalsmeer is niet bereid om structureel dan wel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%. Dat betekent dat een zakelijk geschil is ontstaan tussen beide gemeenten. Dit hebben we vandaag schriftelijk laten weten in een brief aan het college van Aalsmeer.

Dienstverlening aan inwoners ongewijzigd. Net als Aalsmeer zijn wij van mening dat de huidige ambtelijke samenwerking aanpassing behoeft en gaan binnenkort met het college van Aalsmeer hierover in overleg. In opdracht van beide gemeenten loopt een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking. De resultaten daarvan nemen wij mee in het overleg over een vernieuwde samenwerking in de toekomst. De dienstverlening aan inwoners van Amstelveen en Aalsmeer blijft ongewijzigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.