Bijgewerkt: 14 juli 2024

Wmo toneel in de Schouwburg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com
28-11-2007

In de Gemeente Amstelveen, net als in alle gemeenten in Nederland, wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd. De wet is vanaf 1 januari 2007 van kracht. Het Rijk heeft de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door de Wmo. Vanaf die datum zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de toewijzing en levering van huishoudelijke verzorging aan haar burgers.

Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Udo van Huis van afdeling communicatie van de gemeente


Kostenbesparing

Omdat het Rijk kosten wil besparen, krijgen de gemeenten het geld om deze wet uit te voeren. Er werden aanbestedingen uitgeschreven en zodoende vonden er contractwijzigingen plaats met thuiszorgorganisaties. De Gemeente Amstelveen heeft met de volgende instellingen een contract afgesloten: Stichting Amstelring, Take Good Care, Stichting Zorgbalans en Stichting Thuiszorg Groot Rijnland.

Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Yeter Tan


Door al die veranderingen zijn veel mensen radeloos geworden. Door de wirwar weten ze niet wat, waar en bij wie ze voor informatie en hulp terecht kunnen. Dit geldt ook voor problemen ontstaan door ziekte, slechte financiële situatie, geen onderdak, geestelijke gezondheid, verslaving.

Om een brug te slaan tussen de instanties en de bewoners van Amstelveen, organiseerde de gemeente, afdeling communicatie, een interactieve Wmo-toneel voorstelling op dinsdagavond 27 november 2007. Het doel van de avond was, om met de aanwezige mensen in een soort praatgroep in contact te komen en een interactief gesprek met ze te voeren.

Gemeenteplannen

Udo van Huis van de gemeentelijke afdeling communicatie: "Heel wat mensen zijn al enige tijd druk met de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het afgelopen jaar ging het binnen Amstelveen al vaak over deze wet, waar de komende jaren vrijwel iedere Amstelvener mee te maken zal krijgen. De gemeente vindt het nu tijd om de plannen te delen met alle Amstelveense burgers".

Wethouder

Yeter Tan, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg hield een toespraak. Hierna voerde de theatergroep Kapok hun "opdracht"van de gemeente uit, om in begrijpelijke taal, een paar situatiesketches op een humoristische manier uit te beelden. Kapok heeft al veel ervaringen op dit gebied, dus de voorstelling ging op rolletjes en wat nog belangrijker was voor de organistoren, het ijs was gebroken en het publiek kwam los na een jazzy optreden van pianist Ronald Fransen.

Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Theatergroep Kapok tijdens de voorstelling


Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het publiek in de Schouwburg


Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Jan-Willem Groot (r)van Economische zaken en Werkgelegenheid was ook aanwezig


Daarna kregen de aanwezigen de gelegenheid om te reageren en konden zij hun ideeën openbaar maken. Hier passeerden verschillende thema’s de revue, zoals, jeugdproblematiek in verschillende wijken, thuiszorg, vrijwilligers, alleenstaande ouderen, preventieve jeugdzorg, wachten op een rolstoel en vele anderen.

Ideeën

Het was een intensieve avond, die waarschijnlijk veel bruikbare ideeën aan het licht bracht, welke de medewerkers van de gemeente goed kunnen gebruiken. Een groot probleem waarover veel werd gesproken was de vraag hoe een oudere persoon zonder computer en internetaansluiting aan de benodigde informatie komt. De meeste informatie staat tegenwoordig op het Internet en net als in andere gemeenten in Nederland, ook in Amstelveen.

Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

In plaats van een echte pauze speelde pianist Ronald Fransen jazzmuziek


Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Na de ontspannende muziek kwamen de mensen los en werden allerlei vragen aan de gesprekleidster gesteld


Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Dorien Mijksenaar raadslid voor GroenLinks-Amstelveen


Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een van de weinige jongeren die aanwezig waren aan het woord


Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Conchita Willems stelde ook vragen


Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De gespreksleidster had een zware avond


Wmo toneel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Bijna de laatste vraag wordt gesteld


DigiD

Veel ouderen zijn niet bekend met de digitale technologie terwijl allerlei zaken zoals DigiD, internetbankieren, de toekomstige digitale giroafschrijvingen via MS Live Messenger en dus ook de informatie van de gemeente, op deze wijze wordt verstrekt. Als informatie niet ook op papier verkrijgbaar is, zullen veel mensen verstoken blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Wmo, maar ook veel andere belangrijke zaken.


De toespraak van wethouder Tan:

Dames en heren

Welkom in de stadsschouwburg van Amstelveen. Mede namens mijn collega Groot, met de portefeuille sociale voorzieningen, die straks aanschuift. Ik ben blij u hier te treffen en kan beloven dat dit een bijzondere avond wordt. We hebben deze avond georganiseerd om u eens anders te informeren over de plannen die we hebben ontwikkeld voor de wet maatschappelijke Ondersteuning.

U, als inwoner van Amstelveen, moet weten waaraan u toe bent en waar u wel of niet op kunt rekenen. Graag schets ik u wat we willen met de Wmo in Amstelveen. De afgelopen jaren heeft de gemeente de koers ingezet om de zelfredzaamheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van inwoners te vergroten. De in januari 2007 ingevoerde wet sluit prima aan op deze doelstellingen. In de nota “De Wmo in Amstelveens Perspectief” staat beschreven wat er nodig is om de burgers van Amstelveen zo lang, zo actief en zo zelfstandig mogelijk te laten meedoen.

Meedoen is het sleutelwoord. Meedoen bij thema’s als  • ondersteunende voorzieningen,

  • preventieve jeugdzorg,

  • een zorgzame stad en

  • de onderlinge relatie tussen de terreinen wonen, welzijn en zorg.


We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de burgers en niet de beperkingen. De gemeente stelt de burger centraal. De regierol van de gemeente bij dit alles, zie het maar als een spin in het web, speelt hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Een voorbeeld van de integrale benadering is de start van het Loket Maatschappelijke Ondersteuning eerder dit jaar. Dit loket wijst burgers de weg op het terrein van wonen, welzijn en zorg en geeft toegang tot voorzieningen. De bedoeling is om het loket verder te ontwikkelen om in de toekomst een nog completer aanbod te bieden.

Amstelveen als zorgzame stad is het thema waarbij de gemeente haar burgers stimuleert om, naast de zorg voor zichzelf en het eigen gezin, ook een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen. Betrokkenheid is daarbij het sleutelwoord. Dat kan door vrijwilligerswerk, mantelzorg of bijvoorbeeld burenhulp.

Uiteindelijk zal het ons allemaal meer opleveren. Het is immers niet voor alle inwoners vanzelfsprekend dat ze kunnen meedoen in onze stad. Door beperkingen of door ouderdom zijn mensen niet altijd even goed in staat om zelfstandig te blijven wonen. En om deel te nemen aan de samenleving.

Om mensen zo lang mogelijk hiertoe in staat te stellen is er samenhangend beleid nodig op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Met een huis zonder drempels ben je er natuurlijk niet als je een handicap hebt. De huishouding, de boodschappen, persoonlijke verzorging en sociale contacten zijn net zo belangrijk. Al die zaken moeten dus goed op elkaar afgestemd zijn

Meedoen geldt voor iedereen. En gààt dus over iedereen! Ook over jongeren en hun ouders. De gemeente wil dat jongeren ook zoveel mogelijk meedoen in Amstelveen en gezond en voorspoedig opgroeien in een veilige omgeving. Het gaat dan over het verstrekken van informatie over opvoeden en opgroeien, signaleren van problemen, de weg wijzen naar het hulpaanbod, opvoedondersteuning en regelen van de juiste zorg.

De gemeente Amstelveen ziet dit met haar samenwerkingspartners als een belangrijke verantwoordelijkheid. Het liefste willen we door goede voorlichting problemen voorkomen.

Maar dat is uiteraard een droom. Als er dan toch problemen ontstaan, willen we dichtbij zijn en snel de juiste hulp bieden. Het centrum voor jeugd en gezin is hiervoor de aangewezen plek.

Ik hoop dat u ziet dat de gemeente de lat hoog legt als het gaat om het welzijn van haar inwoners. Dat mag u van ons verwachten. Ik geef nu graag de gelegenheid aan theatergroep Kapok om u mee te nemen in de verschillende thema’s van de Wmo. Op een vermakelijke manier, soms een tikje overdreven, beleeft u de Wmo. De gemeente waar het dadelijk over gaat, vertoont veel gelijkenissen met Amstelveen. Alleen op de goede punten natuurlijk

Zoals de aankondiging al aangaf, het is een interactief gebeuren. Eigenlijk is dat een mooie omschrijving voor het feit dat u mee kan doen. En dat is nu precies het kernwoord van de Wmo in Amstelveen.

Ik wens u allen een plezierige en vooral informatieve avond toe.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.