Bijgewerkt: 23 juli 2024

Wethouder Tan botst met commissie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
15-03-2007

Wethouder Y. Tan (onderwijs, PvdA) is vorige week in aanvaring gekomen met de commissie burgers & samenleving (B&S). Alle fracties uitten kritiek op de aanpak van de Brede school in Amstelveen, zoals die in een nota is verwoord.

Er wordt een duidelijke politiek-bestuurlijke visie van het college op de Brede school gemist. Daarnaast is er een waslijst aan kritische kanttekeningen. Zo bestaat er onder meer onduidelijkheid over de financiële kant van de zaak, wordt de inspanningsverplichting gemist, wordt de relatie met het jeugdbeleid gemist en zijn de criteria om als Brede school te worden aangemerkt niet helder omschreven.

Ook is het onduidelijk of ook het speciaal onderwijs aan het project moet of kan deelnemen, bestaat de vrees dat de overheadkosten buiten de proporties zullen groeien, rijzen er vragen hoe de Brede school in relatie tot de wijkvoorzieningen gebracht kunnen worden (plaats in de wijk) en hebben de betrokken partijen maar ten dele gemeenschappelijke belangen zodat er problemen kunnen ontstaan.

Tenslotte vindt de commissie dat er nogal wat van het personeel wordt gevergd in de toekomst, dienen talentvolle kinderen in hun ontwikkeling te worden gemotiveerd en zwakkere leerlingen te worden gestimuleerd en wordt in het stuk de voorgeschiedenis niet weergegeven. Een en ander wilde echter niet zeggen dat het concept van de Brede school de commissie niet zou aanspreken. Dat geldt alleen voor de fractie van Burgerbelangen.

Het stuk werd als onvoldragen gekenschetst. Wethouder Tan schetste onder meer dat in het uitvoeringsprogramma de Brede school een belangrijke positie inneemt. Afgelopen jaren zijn er enkele pilots tot stand gebracht en het college heeft bewust gekozen voor een bottom-up benadering op basis van een evaluatie, zodat er een breed draagvlak zou kunnen ontstaan bij de betrokken partijen. Er is dus niet gekozen voor een sturing van bovenaf.

Yeter Tan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Yeter Tan tijdens een raadsvergadering in 2006


Tussen de diverse Brede scholen bestaan verschillen en een Brede school behoeft niet per se een gebouw te zijn. Het is een conceptuele gedachte, de locaties van een Brede school kunnen verspreid liggen. Deelname aan het concept geschiedt op basis van vrijwilligheid en bereidheid tot samenwerking. Na een schorsing van een kwartier kwam de commissie tot de slotsom dat de politiek-bestuurlijke invalshoek niet of nauwelijks was belicht.

Er bestaan tegengestelde opvattingen tussen de commissie en het college hoe de zaak moet worden aangepakt en hoe er sturing aan het proces kan worden gegeven. In het stuk zou duidelijk tot uitdrukking moeten worden gebracht wat er reeds gedaan is, wat men wil bereiken, wat men daarvoor gaat doen en welke middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. De commissie bepleitte om het stuk aan te houden en verder te vervolmaken, zonder dat dit tot aanmerkelijke vertraging leidt. Tan zei hiertoe bereid te zijn.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.