Bijgewerkt: 5 maart 2024

Wethouder Raat over de ontwikkelingen rondom de groei van Schiphol

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-02-2019

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen op woensdagavond 13 februari 2019 beantwoordde Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol de gestelde mondelinge vragen van de raadsleden over de ontwikkelingen rondom de groei van Schiphol.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De raadzaal tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Amstelveen op 13 februari 2019


Volgens de brief d.d. 16 oktober 2018 van B en W aan de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Schiphol maakt Aalsmeer als BRS-lid (Bestuurlijke Regie Schiphol) deel uit van de delegatie die aan tafel zit bij het College van Advies (CvA) voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Wethouder Raat zit namens Amstelveen aan tafel 'als specifieke issues daar naar onze mening om vragen' zoals verwoord in de brief.

Kan de wethouder aangeven of hij aanwezig was bij het CvA overleg voor het laatste ORS overleg? Zo ja, welk standpunt heeft u namens Amstelveen ingenomen? Zo nee, waarom was u niet bij het overleg? Kan de wethouder aangeven of hij bij het laatste ORS overleg aanwezig was? Zo ja, welk standpunt heeft u namens Amstelveen ingenomen? Zo nee, waarom was u niet bij het overleg?

Antwoord van wethouder Raat: 'Voorzitter, ik denk dat mevrouw Solleveld (raadslid van BBA red.) – net als velen anderen – soms in het bos van alle overleggen en afkortingen rond Schiphol naar de juiste bomen zoekt. Ik denk dat u doelt op de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS), waarin wethouders en gedeputeerden zitten en waar we ons hebben voorbereid op het overleg in het College van advies van de Omgevingsraad Schiphol (CvA). En ja, ik was bij dat laatste BRS op 30 januari 2019 aanwezig en heb daarbij de inzet besproken die wij allen hebben meegegeven aan de PvdA-gedeputeerde Tekin (PvdA) en wethouders, waaronder mijn collega in Aalsmeer, die aan die CvA tafel namens ons mandaat hebben.  Er was voor mij geen reden om apart aan te schuiven bij dat CvA want wij allen hadden bestuurlijk dezelfde inzet. De bestuurlijke drukte is al enorm bij dit soort overleggen is enorm, daarom ga ik alleen naar de CvA als er iets specifieks voor Amstelveen aan de hand is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol beantwoordt de vragen van de raadsleden


Onze gezamenlijke inzet van provincie en gemeenten in de regio is volledig als bijlage opgenomen in het verslag van Dhr. Alders. Kort samengevat: nu geen afspraken over groei, eerst oude afspraken vastleggen, Lelystad openen en afspraken over overlastbeperking. U kunt dit allemaal nalezen op de site van de ORS, maar ik zal de griffie vragen om dit ook op Raadsweb en internet te zetten. Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, heeft zijn adviesopdracht over de groei van Schiphol na 2020 afgerond, zonder consensus van partijen. De bal ligt nu bij de minister. De oproep van Aalsmeer is duidelijk: geen verdere groei van de luchthaven maar eerst concrete maatregelen om de overlast voor de omgeving te beperken. In het Amstelveens Nieuwsblad moesten we vernemen dat de oproep van onze wethouder is dat er leiderschap van de politiek gewenst is en er een luchthaven in zee gebouwd moet worden.

Kunt u aangeven of dit het standpunt is van de VVD wethouder of is het een college standpunt? Waarom heeft u de Raad niet eerst geïnformeerd over het standpunt? Bent u van mening dat Schiphol zich 'tijdens de wedstrijd' aan de gemaakte afspraken heeft gehouden?

'Voorzitter, het college spreekt natuurlijk met één mond en gezamenlijk zien wij dat er op de lange termijn gedacht en gewerkt moet worden aan oplossingen out of the box en dat zou wat ons betreft dus ook heel goed 'out of the land' kunnen zijn. Dit sluit ook aan over wat we opgenomen hebben in ons Politiek Akkoord om de vliegtuigbewegingen te spreiden over verschillende luchthavens, waaronder in zee. Wij weten dat wij dat vanuit Amstelveen niet alleen bepalen, maar het kan echt geen kwaad om de discussie daarover landelijk op de kaart te zetten.

Doe ik niet alleen, ook VNO voorzitter Hans de Boer heeft hier voor gepleit in De Telegraaf. In de Tweede Kamer is bijvoorbeeld regeringspartij D66 en Forum voor Democratie het eens met het standpunt van Amstelveen. Waar een wil is, is een weg. En dat zeg ik nadrukkelijk ook tegen VVD-premier Mark Rutte en zijn kabinet. De vraag of Schiphol zich aan afspraken heeft gehouden is niet zonder meer te beantwoorden. Ik denk het formeel wel, maar tegelijk moet je constateren dat afgelopen jaren de prognoses over bijvoorbeeld nachtvluchten boven Amstelveen niet zijn uitgekomen en dat er meer overlast voor onze inwoners is ontstaan.

In zijn brief (pdf 68 pagina’s) beveelt Alders o.a. aan om een externe veiligheidscheck te laten plaatsvinden voordat tot groei op Schiphol wordt overgegaan. Dit is met name ingegeven na het OvV-rapport (Onderzoeksraad voor Veiligheid) over de veiligheid van Schiphol. Daarnaast is de aanbeveling gedaan om de leefbaarheid te versterken. Onder andere de resultaten van de internetconsultatie zouden gebruikt kunnen worden om dit in de toekomst vorm te geven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Ruud Kootker fractievoorzitter en raadslid Jacqueline Solleveld van Burgerbelangen Amstelveen
tijdens de raadsvergadering op 13 februari 2019 in de raadzaal


Kunt u zich vinden in deze aanbevelingen? Bent u bekend met de resultaten van de internet enquête? Zo ja, kunt u deze delen met de Raad?

Ja, de aanbevelingen zijn op zich goed. De resultaten van de Internet-enquête, waar 4600 mensen aan hebben deelgenomen zijn ons bekend en zijn ook opgenomen in het verslag van dhr. Alders, waarvan ik u net heb toegezegd dit op Raadsweb te zetten. BBA vindt het van groot belang dat de portefeuillehouder zich in de regio als gesprekspartner namens Amstelveen blijft inzetten voor hinderbeperking (zowel geluid als CO2 uitstoot) voor onze bewoners. Dit voor zowel de korte als de lange termijn. De toezegging dat er eind 2019 een position paper Schiphol ligt, is gezien de urgentie erg laat.

Kan de wethouder ervoor zorgen dat het position paper Schiphol eerder gereed is? Zo ja, lukt dat voor de zomervakantie? Zo nee, waarom niet?

Het speelveld is duidelijk aan het veranderen, ook nu er geen gedragen Alders-advies aan de Minister is gegeven en de bal nu meer bij het Rijk en belangrijke spelers liggen. Zo zijn we bijvoorbeeld vorige week op bezoek geweest het college van B en W in Amsterdam, zij bezitten 20 procent van de aandelen van Schiphol. Ik kan mij zo voorstellen dat het nu inderdaad goed is om in grove lijnen een position paper al net voor of net na het zomerreces met u te kunnen bespreken. Ik zal mij daarvoor inspannen.'

Tot slot vragen wij de wethouder of de Raad erop mag rekenen dat hij eerst met de Raad ingenomen standpunten inzake Schiphol bespreekt voordat hij standpunten naar buiten brengt?

'Voor mij is de belangrijkste grondslag voor mijn handelen als wethouder ons politiek akkoord. Zoals gezegd past een luchthaven in zee daar prima in.' -aldus Herbert Raat wethouder Schiphol.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.