Bijgewerkt: 24 oktober 2021

Wethouder Raat constructief in gesprek met GGZ inGeest

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-03-2015

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Betreft: Onderzoek naar brand aan de Logger

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de raadsbrief van 24 maart 2015 informeerde ik u over de uitkomsten van het onderzoek naar de brand aan de Logger. Ook kondigde ik aan op korte termijn met GGZ inGeest in gesprek te gaan. Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevonden. Donderdagmiddag 26 maart heb ik samen met directielid dhr. B. Winthorst en de voorzitter Raad van Bestuur mevr. E. de Ruijter en de directieleden mevr. A. van Schaik en dhr. JW. Pijpers van GGZ inGeest om tafel gezeten. Er is informatie uitgewisseld over het onderzoek en we hebben vooral gekeken welke lessen we kunnen trekken uit het gebeurde om tragische ongevallen, als deze in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Het gesprek is constructief verlopen. In deze brief zet ik de belangrijkste uitkomsten kort voor u op een rij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Zorg


Rol GGZ inGeest

GGZ inGeest heeft te kennen gegeven er alles aan te hebben gedaan om hun cliënt van goede zorg te voorzien. Het onderzoeksrapport bevestigt, dat GGZ inGeest, net als de overige partijen, goede zorg heeft verleend. GGZ inGeest herkent zich niet in het rapport als het gaat om hun houding en inzet. De GGZ inGeest en de onderzoeker hebben een ander beeld over de feitelijke situatie betreffende het delen van informatie. Zij zijn van mening, dat zij alle informatie die gedeeld kon worden ook gedeeld hebben. De persoonlijke gegevens uit het medische dossier konden zij vanwege het medisch beroepsgeheim niet delen.

Ontschotting in de zorg noodzakelijk

Vanuit het constructieve gesprek waren we het snel eens, dat het belang van kwetsbare inwoners voor op staat. Gekeken moet worden, hoe we deze inwoners nog beter kunnen opsporen en kunnen helpen. Samenwerking is volgens beide partijen hierbij het sleutelwoord. Dat ontschotting tussen zorgpartijen onderling hiervoor noodzakelijk is onderstreept GGZ inGeest. Ze willen hier graag met de gemeente en andere (zorg)partijen over in gesprek.

Gezamenlijk moeten we bekijken, hoe we de integrale communicatie en dossiervorming tussen de verschillende hulpverleners vorm kunnen geven. Hierbij willen we risico gestuurd te werk gaan. Dit betekent, dat we onze pijlen in eerste instantie richten op mensen die het grootste risico vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Amstelveen respecteert de wettelijke privacy regels ter bescherming van de cliënt, maar tegelijkertijd mag het niet zo zijn, dat de interpretatie van deze regels de cliënt en/of zijn omgeving in gevaar brengt. In de dementieaanpak, die we over enkele weken aan u presenteren, gaan we hier nader op in.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Herbert Raat, Wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.