Bijgewerkt: 21 september 2023

Wethouder Raat beantwoordt vragen in verband met de stadsbunker

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-04-2017

Gedurende de vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) op 18 april 2017 stelde burgerraadslid Maria Vlaar van ChristenUnie-Amstelveen vragen over de laatste bunker uit 1943 van Amstelveen:

Maria Vlaar: 'De fractie van de ChristenUnie heeft van omwonenden van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg vernomen, dat er enkele ontwikkelingen zijn te verwachten rond de bunker. De gemeente zou tijdens de procedure bij de bestuursrechter hebben gemeld, dat aan de gemeente een vergunning voor graafwerkzaamheden is verleend door het waterschap. Op basis van deze vergunning heeft de gemeente het voornemen om een geul van ca. 1 meter rond de gehele bunker te laten graven. De verwachting is, dat deze werkzaamheden rond eind april 2017 zullen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nieuwe documenten opgedoken die aangeven, dat de gemeente in 2008 het voornemen had om de bunker definitief te sluiten. Het gaat daarbij om een brief van Waternet van 5 augustus 2008, waarin Waternet aan de gemeente aangeeft wat er moet gebeuren om de bunker te kunnen sluiten en een brief van de gemeente Amstelveen van 27 november 2008, waarbij het adres van de bunker wordt ingetrokken. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding om het college de volgende vragen te stellen:  • Is het juist, dat aan de gemeente vergunning is verleend voor graafwerkzaamheden in het plantsoen rond de bunker?

  • Is het juist, dat de graafwerkzaamheden een geul van ca. 1 meter breed betreffen?

  • Is het juist, dat die werkzaamheden eind april gaan plaatsvinden en wat is het doel van het graven van deze geul?


Wethouder Raat (VVD) Vastgoed beantwoordde de vragen: 'Het klopt dat Waternet een vergunning aan ons heeft verleend, hierbij hoort ook een geul van 1 meter voor onderhoudswerkzaamheden aan de buitengevel. Het klopt echter niet dat deze werkzaamheden eind april zullen starten. De omgevingsvergunning is namelijk nog niet afgegeven.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mevrouw Maria Vlaar burgerraadslid van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 18 april 2017


Vlaar: 'Zijn de nieuwe stukken over de definitieve buitengebruikstelling van de bunker in 2008 voor het college nog aanleiding om tot een heroverweging te komen van de bestemming van de bunker?'

Raat: 'Nee. De reden daarvoor is, dat we de status in 2016 veranderd hebben na advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zeg maar de monumentencommissie van Amstelveen. Zij hebben ons geadviseerd de bunker tot gemeentelijk monument te maken. Dit, omdat de bunker één van de laatste fysieke overblijfselen is van de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen.'

Vlaar: 'Ziet het college nog mogelijkheden om met de bewoners, buiten de gerechtelijke procedures die nu lopen, alsnog in gesprek te komen om een laatste poging te doen om tot overeenstemming over de bestemming van de bunker te komen?'

Raat: 'Voorzitter, daar heb ik een uitgebreider antwoord op om de context te schetsen waarom we komen tot onze conclusie. Allereerst nadat de bunker tot gemeentelijk monument benoemd is, hebben wij aan uw raad een kredietvoorstel gedaan in de Kadernota 2017 om de bunker dan ook daadwerkelijk te bewaren en op te knappen. De inspreekster van vanavond, mevrouw Nakad-Weststrate en ook de heer Boorsma (huidig voorzitter van Vereniging Sloop de Bunker) zijn hierop meerdere procedures gestart tegen de gemeente en ook tegen mij als persoon. Vervolgens zijn er meerdere wob-verzoeken ingediend. Deze zijn beantwoord en de binnengekomen bezwaren op de aantijging zijn niet ontvankelijk verklaard.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De zogenoemde Paulusbunker op 11 juli 2016 in het parkje aan de Wolfert van Borsselenweg, tegenover de Pauluskerk. In de Tweede Wereldoorlog was hier een slaapplaats voor de bemanning van het meteorologische station van de Duitsers die aan de andere kant van de dijk werkten. Hun taak was om elke ochtend weerballonnen op te laten, om de weersomstandigheden voor Schiphol te bepalen voor de vliegers van de Luftwaffe, die het vliegveld uitbreidde tot Fliegerhorst, oftewel hoofdvliegveld


'Verder heeft de heer Boorsma bij de commissaris van de Koning in Noord-Holland een verzoek ingediend voor een onderzoek naar integriteitsvraagstukken van het college van B en W. En heeft mevrouw Nakad-Weststrate aangifte tegen mij gedaan vanwege belediging en intimidatie in de kwestie de bunker. Per brief van 31 januari 2017 heb ik u de uitkomst laten weten. Namelijk, dat het Openbaar Ministerie geen feiten, of omstandigheden zag die duiden op een strafbaar feit en dus geen aanleiding zag tot onderzoek, of vervolging.

In diezelfde brief heb ik u het afschrift doen toekomen van de commissaris van de Koning in Noord-Holland, waarin staat dat in de toegezonden documentatie door de heer Boorsma, onvoldoende onderbouwing is en dat de integriteit van de gemeente in het geding is. En dat de commissaris op basis van de aangeleverde informatie geen reden ziet om actie te ondernemen. Daarbovenop kwam ook nog een verzoek tot getuigenverhoor, waarbij meerdere medewerkers van secretaresses tot beleidsmedewerkers werden betrokken.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mevrouw mr. H. Nakad-Weststrate, bewoonster van een villa aan de Wolfert van Borsselenweg is tegen de in gebruik neming van de enige stadsbunker van Amstelveen. De foto is tijdens haar inspraak gedurende de raadscommissievergadering RWN op 18 april 2017 genomen


'En nu vraagt mevrouw Vlaar, of wij nog mogelijkheden zien om met mevrouw Nakad-Weststrate en de heer Boorsma alsnog in gesprek te komen over de bestemming van de bunker. Natuurlijk is het college altijd bereid tot overleg. Alleen in dit specifieke geval heeft dat ons inziens op dit moment weinig zin. Als je een gesprek aangaat, dan moet er ook een uitkomst kunnen zijn. En die is er volgens ons nu niet.'

'En hoe komt dat? Dat heeft voorzitter, niet alleen te maken met al de procedures die zij gestart zijn, maar ook vanwege een e-mailwisseling die wij kregen tussen mevrouw Nakad-Weststrate, de heer Boorsma en de directeur van het Verzetsmuseum van Zuid-Holland, de heer van Wijngaarden. Ik heb u die op 31 januari toegezonden.'

'In de mail vraagt mevrouw Nakad-Weststrate aan de directeur van het Verzetsmuseum van Zuid-Holland om een brief te sturen aan het gemeentebestuur van Amstelveen en te vragen om geen monumentale status toe te kennen aan de nazi-bunker, zoals zij die noemen. Vervolgens antwoordt de directeur dat hij vindt, dat Nederland zuinig moet zijn op cultuurhistorisch erfgoed. Dat het in dit geval gaat om erfgoed van de Duitse bezetter doet volgens hem niet ter zake. Zuinig zijn op erfgoed van de voormalige vijand wil niet zeggen dat je in de verste verte sympathie hebt voor het verwerpelijke gedachtegoed. De directeur besluit dan ook dat het initiatief van de gemeente Amstelveen, om een bunker uit de oorlogstijd op te knappen, alleen maar prijzenswaardig is. Dit is ook altijd wat ik gezegd heb tijdens de behandeling van de Kadernota: het gaat om de cultuurhistorische waarde.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed vraagt aandacht voor zijn ambtenaren: 'Dat mevrouw Nakad-Weststrate en meneer Boorsma onze medewerkers betrekken in juridische procedures vind ik te ver gaan. Niet alleen inhoudelijke medewerkers, maar ook de secretaresse, beleidsmedewerkers en ondersteuning. Het mag, juridisch kan het, maar ik vind het weinig chique'.


En het interessante nu voorzitter is, dat mevrouw Nakad-Weststrate aan een deskundige steun vraagt voor haar standpunt en de reactie is: mevrouw, ik ben het inhoudelijk niet met u eens. Er wordt vervolgens niet tot 10 geteld, of ze wel op de goede weg zitten. Nee, de directeur krijgt een e-mail op hoge poten met een verkapt dreigement, dat hij de grenzen van artikel 137 de Wetboek van Strafrecht wel erg opzoekt en daarmee zichzelf diskwalificeert. Dus naar mevrouw Vlaar toe. De situatie is, dat als je niet je zin krijgt, je gaat dreigen met juridische actie, of de tegenpartij wegzet als sympathisanten van de nazi’s.'

'De vraag is, of mevrouw Nakad-Weststrate en meneer Boorsma wel in gesprek wíllen gaan, of ze wel tot overeenstemming wíllen komen. Of is er iets anders aan de hand? Dat heeft de fractievoorzitter van de VVD, de heer Kees Noomen, ook aan haar gevraagd. Hij vroeg haar: Al die onzin over de nazibunker, waar gaat het nu echt om? Haar antwoord was toen: ik heb een huis gekocht van 2 miljoen, betaal veel ozb en ik heb geen zin in dat lelijke uitzicht wat ook nog eens extra drukte oplevert. Ja voorzitter, en natuurlijk kan het zo zijn dat mevrouw Nakad-Weststrate een heleboel geld voor haar huis betaald heeft. Maar dat betekent niet, dat ze eigenaar is van onze openbare ruimte, dat betekent niet, dat zij eigenaar is van ons cultuurhistorisch erfgoed.'

'Wil ik met hen in gesprek? Zeker. Maar niet over besluiten die we hier in overleg met de gemeenteraad op democratische wijze al genomen hebben. Wel over wijkbeheer en als er straks schoolklassen komen, dat dat op een goede manier gaat. Zoals dat er voldoende afvalbakken staan en andere zaken in de rand voorwaardelijke sfeer. Maar zover is het nog lang niet. Ik heb u reeds toegezegd, dat er over de educatieve invulling nog een voorstel richting uw raad komt. Maar om het verwachtingspatroon te managen, dit gaat nog tijden duren. We wachten eerst, zoals het hoort, de juridische procedures af en gaan dan om tafel met partijen als het CIDI en andere. Ik zal aan onze juristen vragen u voor de zomer nog een inschatting te geven over wat er nog allemaal moet gebeuren en hoe lang dit zal duren.

En tot slot voorzitter. Mevrouw Vlaar, u heeft er niet om gevraagd. Maar toch wil ik aandacht vragen voor onze medewerkers. Dat mevrouw Nakad-Weststrate, meneer Boorsma en hun Vereniging het niet eens zijn met een besluit. Akkoord. Dat ze dan vervolgens mij aanvallen als wethouder, of het gemeentebestuur, ruzie gaan maken met de directeur van het Verzetsmuseum, ook akkoord. Wij zijn allemaal mensen die een publieke functie hebben gekozen. Niet altijd even leuk, maar het hoort wel bij het werk. Maar dat mevrouw Nakad-Weststrate en meneer Boorsma onze medewerkers betrekken in juridische procedures vind ik te ver gaan. Niet alleen inhoudelijke medewerkers, maar ook de secretaresse, beleidsmedewerkers en ondersteuning. Het mag, juridisch kan het, maar ik vind het weinig chique.'

Dank u wel voorzitter.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.