Bijgewerkt: 22 juli 2024

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vanaf 1 juli

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-07-2013

Op 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Voortaan zijn de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg verplicht met de meldcode te werken. Het College van B en W hebben volgens de wettelijke verplichting een meldcode voor Amstelveen vastgesteld. Het biedt de professional houvast bij de afweging om vermoedens van huiselijk geweld te melden.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops, (CU) wethouder Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg


ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops (Wmo): “Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvangbegeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld, of kindermishandeling. Dat kan schrik en zorg met zich meebrengen. Het is lastig om bij vermoedens van huiselijk geweld een goede afweging te maken om een melding te doen.

Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld.

Het biedt de professional houvast. Beroepskrachten zijn namelijk vanaf 1 juli 2013 verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Onderzoek heeft uitgewezen, dat professionals, die werken met een meldcode, drie keer zo vaak ingrijpen als collega's die zo'n code niet gebruiken. Daarbij is het vinden van de juiste balans tussen melden en niet melden lastig. Toch is in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen in het belang van de slachtoffers”.

Meldcode in vijf stappen

Instellingen en beroepskrachten bepalen zelf de inhoud van de meldcode. Het ministerie van VWS heeft een basismodel opgesteld. Deze meldcode beschrijft in vijf stappen, wat men moet doen bij vermoedens van geweld.

Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
Stap 3: gesprek met de cliënt.
Stap 4: wegen van het geweld, of de kindermishandeling.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

Ook de gemeente past de meldcode toe. Leerplichtambtenaren, Wmo-loketmedewerkers en jongerenwerkers worden opgeleid. Daarnaast vraagt de gemeente aan maatschappelijke instellingen, waarmee zij een subsidierelatie heeft, of en hoe de meldcode wordt toegepast. Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.