Bijgewerkt: 25 september 2023

Werkbudget gemeente Amstelveen van opvang Oekraïners 1 april 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-04-2023

In de gemeenteraad van Amstelveen op 29 maart 2022 is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget van vluchtelingen uit Oekraïne van € 5 miljoen. In mei en juni is dit via twee raadsbesluiten aangevuld tot € 15 miljoen. Na vaststelling van het raadsbesluit "budgetoverheveling 2022 en rechtmatigheid" eind november bedraagt het lokaal werkbudget Oekraïne € 25 miljoen.

Tot heden zijn door het college voorstellen goedgekeurd met een volume van € 25,7 miljoen (zie kolom "plafond" in bijlage 1; overzicht 1). De accommodatiekosten zijn met een omvang van bijna € 12,4 miljoen de grootste uitgavenpost. Via de 1ste tijdvakrapportage 2023 wordt de raad voorgesteld met het plafondvolume formeel in te stemmen. De voorstellen overstijgen het volume van € 25 miljoen. In de Perspectiefnota/1ste tijdvakrapportage wordt voorgesteld aanvullend € 2 miljoen beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

Bijlage 1 pagina 1

Financieel uitgangspunt bij de opvang is dat het kabinet van rijkswege een reële compensatie heeft toegezegd van de extra kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Er ligt een toezegging dat gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan door de opvang. Dit betekent dat sprake is van voorfinanciering.

Over 2022 heeft het Rijk een eerste voorschot uitgekeerd en na beoordeling van de accountant wordt een bijdrage 2022 verwacht van € 12,9 miljoen. Eind maart 2023 is een voorschot aangevraagd voor gemeentelijke opvang, leefgeld en uitvoeringskosten 2023 ter grootte van € 13,6 miljoen. Het totale voorschot (+ bijdrage via het gemeentefonds) over de jaren 2022/2023 bedraagt hiermee afgerond € 27 miljoen.

Via de Perspectiefnota 2024 wordt voorgesteld € 2 miljoen aanvullend beschikbaar te stellen aan het lokaal werkkrediet Oekraïne waarmee de totale bijdrage uit de algemene reserve eveneens € 27 miljoen bedraagt.

Overzicht 1 Lokaal werkbudget Oekraïne. Veel toegekende budgetten in 2022 zijn jaareinde afgerond. In bijlage 1; overzicht 1 staan enkele aanvragen die of zijn gefaseerd vanuit 2022 of waarvoor in 2022 budget was aangevraagd voor de jaarschijf 2023.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2023)

Bijlage 1 pagina 2

Overzicht 2 Financiën opvang Oekraïense ontheemden (vergoedingen). De vergoeding voor de kosten die gemeenten maken bestaat uit vele financieringsbronnen. Dit maakt het koppelen van de aanvragen met de bijbehorende dekking vanuit het Rijk lastiger dan in het geval het Rijk met één dekkingsbron/regeling was gekomen.

In bijlage 1; overzicht 2 "Financiën opvang Oekraïense ontheemden" is een aanname gedaan van de ontvangsten en uitgaven. Op dit moment is met inachtneming van de bijdrage uit de dagvergoeding en specifieke uitkeringen een financiële ruimte van afgerond € 2 miljoen beschikbaar voor opvangkosten. Een aantal besluiten loopt t/m juni 2023 en voor deze activiteiten zullen voor het tweede halfjaar nog aanvullende middelen worden gevraagd ten laste van dit overschot. Onder punt B "Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100/€ 83 betaald kunnen worden" staan daarnaast enkele besluiten met een volume van € 2,5 miljoen vermeld die geen of gedeeltelijk relatie hebben met de opvang van Oekraïense ontheemden. Dit komt voort uit de wens van de raad om ook kosten voor de opvang van andere vluchtelingen te financieren uit het lokaal werkbudget Oekraïne.

Deze besluiten zijn thans gedekt door de beschikbare ruimte binnen de verstrekte vergoedingen. Mocht de financiële ruimte benodigd zijn voor maatregelen in het kader van opvang van de Oekraïense ontheemden komt dit ten laste van de algemene reserve en is geen sprake van voorfinanciering – meldt het College B en W van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.