Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Warmte uit het gezuiverde afvalwater in Amstelveen-Noord

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-11-2019

De Gemeente Amstelveen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Eneco willen een bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen. Daarom hebben zij samengewerkt in een onderzoek naar de haalbaarheid van de benutting van warmte uit het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Amstelveen.

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid : 'De Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Amstelveen is een van de schaarse duurzame warmtebronnen in de gemeente Amstelveen en kan een belangrijk alternatief vormen voor de warmtevraag van Amstelveen-Noord. Bij de zuivering van rioolwater komt lage temperatuur restwarmte vrij die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld huizen te verwarmen. Het is goed nieuws dat we gezamenlijk met Eneco en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht deze stappen zetten op weg naar een duurzaam Amstelveen.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Vlnr.: Sander Mager dagelijks bestuurder van Water Natuurlijk bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Manja Thiry directeur Business Development bij Eneco Warmte & Koude BV en Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid op 26 november 2019 in het raadhuis van Amstelveen


Warmte voor duizenden huishoudens. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat, in potentie, duizenden huishoudens voor het grootste deel van duurzame warmte kunnen worden voorzien. Dit kan door de lage temperatuur restwarmte uit de zuivering met een grote centrale warmtepomp op te werken naar een voor woningen bruikbare temperatuur. Hiervoor is dan nog wel elektriciteit voor de warmtepomp en een nieuw (sub)warmtenet nodig.

De wijken Bankras/Kostverloren en Uilenstede/Kronenburg lijken volgens het onderzoek het meest geschikt om te starten met een warmtenet met warmtepompconcept. Naast de nieuwbouwprojecten in deze wijken kunnen ook bestaande complexen en particuliere woningen (gefaseerd) worden aangesloten op dit warmtenet.

Transitievisie Warmte. In 2020 stelt de gemeente Amstelveen een Transitievisie Warmte vast. Hierin moet worden aangeven welke wijken wanneer van het aardgas af gaan en welke alternatieven er voor elke wijk zijn. De RWZI Amstelveen is belangrijk voor de warmtevraag van Amstelveen Noord. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudie zullen dan ook worden meegenomen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Vervolgfase warmtenet. In de haalbaarheidsstudie zijn de technische- en financiële haalbaarheid uitgewerkt, vooral bezien vanuit de aanbodzijde (warmtebron en warmtenet). Hierbij is ook al op hoofdlijnen naar de (toekomstige) warmtevraag van omliggende wijken gekeken. In de vervolgfase zal echter, na een besluit over het ontwikkeltraject en de rollen die partijen daarbij overeenkomen, de vraagkant nader moeten worden onderzocht. Het goed in kaart brengen van de geschiktheid van de woningvoorraad en het betrekken van gebouweigenaren (woningbouwcorporaties, VVE’s), maar ook ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten zijn hierbij belangrijk. Vervolgens kan het ontwerp, zoals de installaties, tracé, aan te sluiten gebouwen worden uitgewerkt.

Manja Thiry (directeur Business Development Eneco): 'Eneco houdt zich bezig met innovatieprojecten die verband houden met energie en energiebesparing. We zien de RWZI Amstelveen als een kansrijke duurzame warmtebron.'

Sander Mager (dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht): 'De waterschappen in Nederland onderzoeken welke rol zij kunnen innemen in de energietransitie. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is aan het verkennen welke rol aquathermie hierin kan spelen. Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte uit oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater, zoals de restwarmte van de RWZI Amstelveen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.