Bijgewerkt: 22 september 2023

Vragen lokale politiek over het Kinderpardon in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-05-2014

In de bijlage treft u schriftelijke vragen namens de hele gemeenteraad aan het college van B en W van Amstelveen rondom het Kinderpardon. Ik heb het initiatief tot deze vragen genomen, maar met deze partijen niets afgestemd over een persbericht, dus hieronder vindt u persoonlijk commentaar van mijzelf, waarop u mij mag citeren.

Los daarvan was het eerst een krappe meerderheid, nu is het unaniem, daar ben ik erg blij mee. Ook interessant is het feit, dat onze burgemeester lid is van de Eerste Kamerfractie van de VVD. Met een unanieme raad achter zich hoop ik, dat hij een sterker mandaat heeft zich achter deze actie te scharen.

Mijn commentaar:

Deze vragen bouwen voort op de motie Kinderpardon die twee jaar geleden door de raad is aangenomen. Dat was naar aanleiding van de kwestie-Mauro: gewortelde Nederlandse asielkinderen die teruggestuurd worden naar een land, dat ze niet kennen. Dat werd door velen als onrechtvaardig beschouwd en in die tijd kwam er een protest met petitie op gang. Toen heb ik uitgezocht, of dat ook in Amstelveen speelde, wat het geval was, en heb ik de motie geïnitieerd om dat protest te steunen. Die motie heeft het toen met een stemming van 19 tegen 18 gehaald, de hele oppositie met coalitiepartij ChristenUnie dienden mee in, de rest was destijds tegen.

Nu is landelijk de discussie opgelaaid over de uitvoering van het Kinderpardon. Als criterium voor toelating wordt gebruikt, of een kind onder toezicht van de gemeente, of het Rijk is gevallen, dat voelt nogal willekeurig en procedureel aan. Meer dan de helft van de burgemeesters heeft zich hiertegen al uitgesproken, zoals je in het landelijk nieuws kan zien. De hele raad wil nu graag weten, of deze situatie in Amstelveen nog steeds reëel is en, of de burgemeester bereid is zich aan te sluiten bij het protest van de andere burgemeesters op het moment, dat dat het geval blijkt.

Vriendelijke groet,

Axel Boomgaars (Fractievoorzitter GroenLinks Amstelveen)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Schriftelijke vragen ex art. 33 Reglement van Orde aan het College van Burgemeester en Wethouders

12 mei 2014

Betreft: Amstelveens Kinderpardon

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Op 8 februari 2012 heeft het lid Boomgaars (GroenLinks), samen met de leden Alink (D66), Brandes (PvdA), Adriaans (SP) en De Pijper (ChristenUnie) de motie ‘kinderpardon’ ingediend.

1 Deze motie is aangenomen door de gemeenteraad en middels een brief (zie bijlage) is hieraan uitvoering gegeven: bij de Rijksoverheid is aangedrongen op een Kinderpardon. Dit Kinderpardon is er – mede onder druk van verschillende gemeenten en een landelijke petitie – uiteindelijk gekomen.

Binnen de raad was er indertijd discussie over de lokale inbedding van deze problematiek. Waar dit door sommigen werd afgedaan als een puur landelijk politiek issue waar in Amstelveen geen sprake van zou zijn, is op basis van cijfers van Vluchtelingenwerk Amstelland, het NIDOS en gemeentelijke gegevens gebleken, dat deze thematiek ook in Amstelveen speelde.

Sinds 2008 hebben 53 minderjarige asielzoekers een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd gekregen (van zo’n twee à drie jaar) en was er al sprake was één uitgeprocedeerde minderjarige asielzoeker binnen onze gemeentegrenzen. Burgemeester van Zanen voegde daar in de beraadslagingen aan toe, dat de situatie van een Amstelveense ‘Mauro’ zich op dat moment en in de toekomst voor zou kunnen doen. Mede op basis van die gegevens is de Amstelveense raad toen overtuigd, de kans dat het lokaal gaat spelen was reëel.

Inmiddels is er rondom de invoering en uitwerking van het bereikte Kinderpardon controverse ontstaan. Weer komen verschillende gemeenten in het geweer en is er sprake van een landelijke petitie. In een notendop samenvattend wordt de uitvoering van dit pardon als willekeurig ervaren, omdat wegens procedurele redenen (het verschil tussen toezicht van de gemeente of toezicht van het Rijk) alsnog een deel van de minderjarige asielzoekers buiten de boot valt in dit pardon. 2

1 Zie voor de motie en de beraadslagingen hierover het verslag van de vergadering van 8 februari 2012 vanaf pagina 38: http://www.mijnbabs.eu/babsamstelveenweb/documents/6c8acc41-fb16-4aea-94c5-a19539788592.pdf

2 Zie voor berichtgeving: http://nos.nl/artikel/635650-1450-asielzoekers-gebaat-bij-pardon.html , http://nos.nl/artikel/644820-dullaert-kinderpardon-idioot.html  http://nos.nl/artikel/645433-137-burgemeesters-tekenen-petitie.html , http://nos.nl/artikel/646015-helft-burgemeesters-steunt-oproep.html

Hierover hebben wij verschillende vragen:

- Hoeveel minderjarige vreemdelingen heeft Amstelveen nu binnen haar gemeentegrenzen?

- Hoeveel vreemdelingen van deze groep heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd?

- Heeft u harde cijfers, of indicaties, dat zich momenteel uitgeprocedeerde asielkinderen binnen Amstelveen bevinden? Zo ja, kunt u daar een toelichting op geven?

- Kunt u aangeven, welk deel van deze minderjarige vreemdelingen onder gemeentelijk toezicht en welk deel onder Rijkstoezicht valt? Waar wordt dat door bepaald, en kan de gemeente daar invloed op uitoefenen?

- In hoeverre acht u de kans reëel, dat er in Amstelveen gewortelde asielkinderen met het bereiken van de volwassen leeftijd alsnog uitgezet (kunnen) worden?

Voor ons als opstellers van deze vragen staan de overwegingen uit de motie ‘kinderpardon’ van 8 februari 2012 overeind. En wij delen de gevoelens van onrechtvaardigheid over het feit, dat procedurele willekeur het verschil maakt, of gewortelde asielkinderen in Nederland mogen blijven, of terug moeten naar hun ‘land van herkomst’. Daarom willen wij u bij deze oproepen om zich, mochten de antwoorden op bovenstaande vragen aangeven, dat de beschreven problematiek in Amstelveen nog steeds reëel is, zich aan te sluiten bij de groter wordende groep burgemeesters die zich voor een rechtvaardiger Kinderpardon inzetten.

- Bent u bereid aan deze oproep gehoor te geven? Met vriendelijke groet,

Axel Boomgaars, namens de fractie van GroenLinks

Kees Noomen, namens de fractie van de VVD

Frank Berkhout, namens de fractie van D66

Esther Veenboer, namens de fractie van de PvdA

Linda Roos, namens de fractie van BBA

Joep van Erp, namens de fractie van de SP

Jan-Willem Groot, namens de fractie van het CDA

Cor Spinhoven, namens de fractie van de OCA

Jacqueline Koops, namens de fractie van de ChristenUnie


Update 11 uur:

En direct na het indienen van de vragen, gebeld door burgemeester De Graaf, dat hij zich bij het protest aan gaat sluiten. Dat is al mooi en snel resultaat!- aldus Axel Boomgaars
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.