Bijgewerkt: 22 juli 2024

Vragen bbA aan college in verband WMO

Nieuws -> Politiek

Bron: bbA
16-01-2007

Geacht College van Burgemeester & Wethouders,

Hierbij wenst ondergetekende u een aantal vragen voor te leggen ex artikel 33 aangaande de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het verstoken blijven van WMO-hulp bij een groep Amstelveners sinds 1-1-2007.

In oktober 2006 stelde het College bij monde van de verantwoordelijke wethouder het zeer belangrijk te vinden dat mensen snel geholpen kunnen worden en heel 'consciëntieus' te zullen omgaan met de hulpvraag. Uit de gegeven (papieren) informatie oordeelde de gemeenteraad (inclusief bbA) positief over de invoering van de WMO op 1-1-2007 te Amstelveen.

Mijn fractie heeft vanuit signalen van burgers en enkele zorginstellingen vernomen dat in de praktijk een groep mensen als gevolg van de systeemwijziging sedert 1 januari jl. niet langer hulp verkrijgt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waarop zij recht hebben.

Dit als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de wijzigingen met betrekking tot de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op (AWBZ) op de administratieve datum van 1-1-2007.

David de Jong Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De bbA gemeenteraadsleden David de Jong (links) en Jaap Prent in gesprek tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2007


Het zou daarbij met name gaan om diegenen die voor 1-1-2007 hulp verkregen van andere instellingen dan één van de vier instellingen die de aanbesteding hebben gewonnen (Stichting Amstelring, Take Good Care, Stichting Zorgbalans en Stichting Thuiszorg Groot Rijnland).

De vier instellingen die 'winnaars' zijn geworden voor hulp bij het huishouden hebben kwaliteitscriteria aangegeven. Drie van de vier aanbieders zouden daarbij GEEN wachtlijst hanteren volgens de kwaliteitscriteria (Amstelring hanteert 'wachttijd afhankelijk van urgentiescore'). Afhankelijk van de instelling 2 tot 5 dagen duurt van indicatie tot de start van de hulp, waarbij twee instellingen aan hebben gegeven 'oude hulp' te continueren (de andere twee hebben resp. mogelijk en bespreekbaar).


1a) Hoeveel mensen hebben als gevolg van de stelselwijziging per 1-1-2007 geen hulp meer in het kader van de WMO, terwijl ze daar wel recht op hebben?

1b) Wat betekent dit voor nieuwe WMO-geindiceerden?

2a) Wat is volgens het College van B&W daar de reden van?

2b)Waarom lukt het d.d. 10-1-2007, het gemeentelijk WMO loket niet om deze mensen de WMO-voorzieningen te laten leveren?

2c) Hoe is dit te rijmen met de aangegeven kwaliteitscriteria?

2d) Zijn sanctiemogelijkheden opgenomen in de aanbesteding voor de instellingen die WMO-rechthebbenden niet bedienen sinds 1-1 jl.? Zo ja welke?

3a) Hoe gaat u de groep mensen die recht hebben op WMO-hulp zo snel mogelijk accommoderen (al dan niet met de geselecteerde instellingen) opdat deze niet langer verstoken blijven van WMO-hulp?

3b) Op welke termijn verwacht u dat dit is gerealiseerd?

4) Hoe kan het dat het College van B&W op voorhand stelde dat 'met alle professionals en stichtingen proberen wij dat samen op te zetten, zodat wij heel snel mensen kunnen helpen en ook dat de mensen heel snel bij ons terecht kunnen' (verslag gemeenteraadsvergadering oktober jl.), terwijl thans gebleken is dat dit voor de zorgvragers als zodanig niet functioneert?

5) Zijn er als gevolg van het beschrevene financiële consequenties voor de gemeente, zo ja welke?

Ik zou het op prijs stellen als het College van B&W deze vragen enige dagen voor 24 januari aankomende zou kunnen beantwoorden, als de WMO-financiering naar verwachting op de agenda van de commissie Burgers en Samenleving staat.

Hopend u hierbij voldoende informatie te hebben gegeven krachtens het verlangde in artikel 33 uit het reglement van orde,

Groet ik u vriendelijk,

David de Jong,

gemeenteraadslid bbA


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.