Bijgewerkt: 28 november 2022

Voortgang woonwagenaanpak in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-05-2013

Herbert Raat (VVD), wethouder Handhaving en Vergunningen informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte dames en heren,

In onze brief van 27 november 2012 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de woonwagenaanpak Amstelveen, waarvoor wij in 2011 het Bestuurlijk Overleg Woonwagenzaken (BOW) hebben ingesteld. Door dit overleg en doordat wij regelmatig op de locaties zelf op bezoek gaan, is er meer aandacht gekomen voor de situatie en de daarin benodigde maatregelen en is de ambtelijke samenwerking toegenomen. In deze brief informeren wij u over de voortgang in de afgelopen maanden.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat


Hennepteelt

In onze brief van 27 november hebben wij u geïnformeerd over de ontruiming van een woonwagen op de Binderij, in verband met een illegale hennepplantage. In onze brief van 23 januari 2013 hebben wij u geïnformeerd over de ontmanteling van een andere hennepplantage op de Doorweg. Op grond van artikel 13b van de Opiumwet is de schuur waar deze laatste hennepplantage werd aangetroffen direct voor 3 maanden gesloten.

Daarnaast verbiedt ook de huurovereenkomst van de standplaats de hennepplantage. Daarom hebben wij de huurder verzocht in te stemmen met beëindiging van de huurovereenkomst. Deze is hier echter niet vrijwillig toe bereid, daarom zijn wij gestart met een gerechtelijke procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de standplaats.

Grote objecten in de openbare ruimte, of op eigen terrein

Het stallen van grotere objecten in de openbare ruimte, of op eigen terrein in strijd met de APV, of het bestemmingsplan komt regelmatig voor. Veelal werken bewoners mee als zij een waarschuwing krijgen, in een enkel geval na aanzegging, of oplegging van een last onder bestuursdwang. Op Binderij is zo een speedboot verwijderd, op Doorweg twee aanhangers en een caravan, op Galjoen één aanhanger en op Doorweg en Voerman zijn milieuproblemen aangepakt. Hierdoor wordt ongewenste verrommeling tegengegaan.

Bij één camper en een trailer was het noodzakelijk om daadwerkelijk over te gaan tot de uitvoer van bestuursdwang; dit heeft begin maart van dit jaar plaatsgevonden. Dit leidde tot veel protest bij de betrokken bewoners, maar de objecten zijn niet meer aangetroffen in de openbare ruimte noch op de standplaatsen. De camper is opgehaald, nadat de kosten van de bestuursdwang waren voldaan.

Al werkend zijn de procedures en de samenwerking tussen team buitenruimte en objectgebonden handhaving steeds meer gestroomlijnd. Dergelijke procedures zijn arbeidsintensief. Achterhaald moet worden wie de eigenaar is, of als er geen eigenaar achterhaald kan worden, moeten objecten gestickerd worden.

Bewoners dienen vervolgens in de gelegenheid gesteld te worden zelf het object te verwijderen. Soms worden objecten verplaatst, of verwijderd en komen dan weer terug. Er moet voldoende bewijs worden verzameld en vastgelegd. Zienswijzen moeten worden ingewonnen en verwerkt. En bij daadwerkelijk optreden wordt er een heel draaiboek in elkaar gezet en uitgevoerd, waarbij onder andere politie en Stadstoezicht Amsterdam (ivm wegslepen en opslag) worden betrokken.

Deze vormen van overtreding blijven tot dusver terugkomen, we zijn er dus nog niet. Er wordt regelmatig gecontroleerd en we blijven doorgaan met het aanspreken van bewoners, als zij volharden in hun overtredingen worden er handhavingsacties georganiseerd. De politie heeft in januari luchtfoto’s van de locaties laten maken, die tevens gebruikt worden bij deze en andere vormen van handhaving.

Illegale bewoonde caravans

Onder de grotere illegale objecten is ook een losse aantal caravans geconstateerd. Sommige worden bewoond. De handhaving hiervan wordt zorgvuldig voorbereid, het op straat zetten van mensen is immers een zware maatregel. De bewoner van één caravan is nu in contact gebracht met Vangnet en Advies voor ondersteuning en inmiddels doorgeleid naar het Maatschappelijk Werk. Bij een andere caravan is sprake van kinderen. Alle relevante afdelingen zijn benaderd om gezamenlijk tot een samenhangende aanpak te komen. Dit proces loopt nog.

Vergunningen

Bij de toepassing van de bouwregels worden de puntjes op de i gezet. In navolging van de succesvolle aanpak van Galjoen in 2011 worden nu ook de andere locaties systematisch aangeschreven. Standaardsituaties worden gelegaliseerd. Bij afwijkingen zijn de bewoners hier mondeling en schriftelijk op aangesproken, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot de gewenste aanpassingen. Op dit moment zijn er nog 4 standplaatsen die aangepast moeten worden. Daarnaast zijn er 4 woonwagens, waarvoor in het verleden specifiek beleid is opgesteld (zie onze brief van 27 november 2012), maar waarvoor de betrokken bewoners nog wel een vergunning dienen aan te vragen.

Bijstand

Op het gebied van uitkeringen is vooruitgang geboekt: Het aantal woonwagenstandplaatsen, waarop (gedeeltelijke) bijstand wordt ontvangen is afgenomen van 21 naar 16. Dit is het gevolg van enerzijds controle op de rechtmatigheid, anderzijds uitstroom naar werk. Ook zijn er minder nieuwe aanvragen binnengekomen. Op sommige locaties is het beroep hoog, de oorzaak hiervan is onduidelijk. Door middel van extra voorlichting, inzet op scholing en begeleiding naar werk zal hier aandacht aan worden besteed.

Beheer en huur

In onze vorige brief informeerden wij u over de overdracht van het beheer van de woonwagenlocaties door een externe partij (Nijbod) naar de gemeente. Het afgelopen kwartaal heeft de overdracht plaatsgevonden. Hierdoor wordt het makkelijker om onrechtmatigheden snel te signaleren.

Ook de huurinning is hiermee weer in eigen hand gekomen. We zijn blij, dat de hoogte van de achterstallige huren is afgenomen, maar vinden deze nog steeds te hoog. Onderzocht wordt hoe de achterstand versneld ingelopen kan worden en of het mogelijk is om effectiever op te treden bij die adressen, waarop herhaaldelijk incassobureaus, of deurwaarders moeten worden ingeschakeld. Anderzijds wordt door samenwerking met schuldhulp voorkomen, dat de financiële problemen steeds groter wordt. Bewoners moeten hier uiteraard wel gemotiveerd voor zijn.

Huisvesting

De Woonwagenwet is per 1 maart 1999 afgeschaft en de regelgeving inzake huisvesting van woonwagenbewoners is geïntegreerd in de Huisvestingswet. Uitgangspunt bij de afschaffing is geweest het streven naar een generiek woonbeleid voor alle groepen en daarmee dus naar een volledige integratie van het woonwagenbeleid in het reguliere woonbeleid.

Amstelveen heeft daarom in 2003 als voorwaarde voor de inschrijving op de wachtlijst van standplaatszoekenden opgenomen, dat de aanvrager zich als woningzoekende heeft ingeschreven bij Woningnet. De aanvrager van een standplaats heeft hierdoor de mogelijkheid eventueel in zijn woonbehoefte te voorzien via het huren van een huurwoning.

Een logische volgende stap is het geleidelijk aan beperken van de omvang van het aantal woonwagenstandplaatsen. In dat verband wordt bij vrijkomende standplaatsen een afweging gemaakt, of deze opnieuw voor verhuur worden aangeboden, of niet. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de status van degenen die ingeschreven staan op de wachtlijst voor standplaatszoekenden.

Samenvattend

Samenvattend is er wederom voortgang geboekt in de normalisatie van de situatie op de woonwagenlocaties. Kleine overtredingen worden voorkomen, of snel gecorrigeerd, in iets zwaardere situaties wordt opgetreden en echt grote overtredingen (criminaliteit, illegale woonsituaties) worden zorgvuldig maar consequent aangepakt.

Op financieel gebied streven we naar een nog verdere afname van de afhankelijkheid van de bijstand en een normaal betaalgedrag van de huur. Wij blijven actief om ook op de lastiger terreinen structureel verbeteringen te bereiken en om de behaalde resultaten vast te houden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,  de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink    mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.