Bijgewerkt: 6 december 2021

Voortgang project vernieuwing Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-08-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

In de raadsvergadering van 3 juli 2013 heeft uw raad m.b.t. het project vernieuwing Stadshart besloten het college op te dragen om:

1. de komende tijd de gesprekken met de eigenaar van bet Stadshart, Unibail- Rodamco, vruchtbaar te hervatten en om Unibail-Rodamco te ondersteunen om , zo snel mogelijk in het belang ook van de buurtbewoners, tot een maatschappelijk aanvaardbare en financieel-economisch haalbare herontwikkeling en uitbreiding van Stadshart Amstelveen te komen volgens het proces, zoals in de intentieovereenkomst afgesproken, waarbij de raad uitdrukkelijk vast houdt aan ieders recht, waaronder dat van de raad zelf, om in vrijheid over een ontwikkelplan te besluiten;

2. Unibail-Rodamco te ondersteunen bij het zoeken naar alternatieven voor de gewenste uitbreiding van winkelruimte, waarbij zo veel mogelijk binnen de grenzen van de Visie Stadshart 2025 wordt geopereerd en onder voorwaarde, dat de Schildersbuurt zo min mogelijk wordt aangetast;

3. de bewoners in en rond het Stadshart, met bijzondere aandacht voor de bewoners van de Schildersbuurt en de bewoners van het Binnenhof/Buitenplein door goede informatie vroegtijdig te betrekken bij relevante ontwikkelingen rond de vernieuwing van het Stadshart.

4. de gemeenteraad, via de woordvoerders Stadshart, maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang;

Dit is de eerste maandelijkse voortgangsrapportage als bedoeld in punt 4 van het besluit. In het vervolg zullen wij u informeren bij de aanvang van de bestuurlijke cyclus voor de eerstvolgende raadsvergadering.

stadsplein Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het Stadsplein van Amstelveen


Gesprek met Unibail-Rodamco

Ter uitvoering van punt 1 van het raadsbesluit zijn wij in gesprek gegaan met Unibail-Rodamco. De gesprekken richten zich op dit moment vooral op herstel van het onderling vertrouwen. Dit tegen de achtergrond van bovenstaand raadsbesluit.

Ondersteunen bij zoektocht naar alternatieven

De gemeente wil eerst, overeenkomstig punt 2 van het raadsbesluit, de opties binnen de grenzen van de geldende visie Stadshart verkennen. Zoals in de brief van 18 juni al is verwoord, denken wij daarbij aan mogelijkheden om het winkelcentrum uit te breiden door bijvoorbeeld het congrescentrum bij het winkelgebied te betrekken, of de toevoeging van het Buitenplein aan het Binnenhof.

Daarnaast willen we de mogelijkheden onderzoeken van een alternatieve locatie voor een tweede bioscoop. Deze alternatieven en andere ideeën voor het Stadshart kunnen worden aangevuld met ideeën van omwonenden en Unibail-Rodamco, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid en deskundigheid.

De gemeente wil integraal naar het plangebied kijken om tot het beste plan voor Amstelveen en de omwonenden te komen, zowel stedenbouwkundig als qua financiële haalbaarheid. Nadat de te ontwikkelen alternatieven zijn onderzocht, zal daar mogelijk een aantal te realiseren onderdelen uit voortkomen. De bewoners en belanghebbenden zullen worden betrokken bij relevante ontwikkelingen dienaangaande en bij het verdere verloop van het proces om tot een nieuw plan te komen.

Informeren en betrekken van bewoners

In het verlengde van punt 3 van het raadsbesluit wordt in de loop van september (2013) een toegezegde bewonersavond georganiseerd. Bewoners ontvangen daar vandaag een uitnodiging voor. Op deze avond worden bewoners onder meer geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om samen met de bewoners te bepalen in welke vorm zij betrokken willen worden bij het verdere proces en hoe zij hier een bijdrage aan kunnen leveren.

We denken bijvoorbeeld aan een speciale website, of platform voor het Stadshart, waarop de plannen en ontwikkelingen transparant worden gemaakt. Dit kan tevens dienen voor bewoners om gevoelens, wensen en ideeën in te brengen, waarop het gesprek met Unibail-Rodamco en de gemeente kan plaatsvinden.

Uiteraard zijn ook bijvoorbeeld fysieke werksessies mogelijk, maar het is aan de buurt om aan te geven welke vorm zij wensen, wie hen daarbij kan vertegenwoordigen en op welke momenten zij willen deelnemen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris,  de burgemeester,
mr. R.J.T. Schurink    mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.