Bijgewerkt: 17 mei 2021

Verzorging en verpleging blijven binnen de Zorgverzekeringswet

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
06-11-2013

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) besluit om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit maakte hij op 6 november 2013 bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Mensen krijgen hierdoor verzorging en verpleging uit één hand. Ze hoeven hiervoor dus niet naar twee loketten. Het deel van verzorging, dat samenhangt met begeleiding en ondersteuning wordt naar gemeenten overgeheveld.

verpleging Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Mensen met lichamelijke aandoening krijgen verzorging en verpleging uit één hand en een integrale aanspraak komt ook voor de wijkverpleging


Samenhang verzorging en verpleging

Uitgangspunt voor de positionering van verzorging is de zorginhoudelijke samenhang. Uit cijfers blijkt, dat 84% van de mensen die nu verzorging krijgt een lichamelijke aandoening heeft. Deze groep maakt ook het meest gebruik van verpleging, 87% van het totaal aantal cliënten. Het gaat vooral om kwetsbare ouderen, waarbij de gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren en die intensief te maken hebben met de huisarts en/of het ziekenhuis.

Nieuwe aanspraak ‘wijkverpleging’

De staatssecretaris kondigt in zijn brief één integrale aanspraak wijkverpleging aan. Mensen hebben straks via deze nieuwe aanspraak recht op verpleging en verzorging in samenhang vanuit de Zvw. Het gaat meestal om lijfgebonden medische zorg die voortvloeit uit een ziekte, een aandoening of een beperking.

Hierdoor wordt samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen versterkt, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven. Op dit moment werkt het CVZ samen met veldpartijen de aanspraak wijkverpleging verder uit. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen in hun dagelijks leven.

Samenwerking gemeenten en verzekeraars

De staatssecretaris wil een veel sterkere lokale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijk belang om de mensen die langer thuis willen wonen passende zorg en ondersteuning te bieden. Burgers mogen geen last hebben van discussies over wie, wat betaalt. Door een goede samenwerking ontstaat er voor de burger een samenhangend pakket van ondersteuning, wijkverpleging en behandeling.


Update 18 uur:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schort medewerking decentralisatie zorg op en raadpleegt achterban

Vandaag heeft staatssecretaris Van Rijn definitief besloten, in tegenspraak met het regeerakkoord, vrijwel de gehele persoonlijke verzorging over te hevelen naar de zorgverzekeraars.

Dit leidt tot meer loketten en bureaucratie en betekent een zodanige verschraling van het pakket, bovenop de ingrepen uit het begrotingsakkoord 2014, dat de VNG teruggaat naar haar achterban. De VNG zal op de ledenvergadering van de VNG op 29 november 2013 haar leden de vraag voorleggen, óf en hoe het nu verder moet met de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten. Lees het artikel verder hier.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.