Bijgewerkt: 22 juli 2024

Vergunningverlening nieuwbouw aan de Randwijcklaan 13

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-11-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken met betrekking tot de vergunningverlening van de nieuwbouw aan het adres Randwijcklaan 13:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de vergunningverlening van de nieuwbouw aan het adres Randwijcklaan 13, en de daarmee gepaard gaande sloop van het huidige houten gebouwtje.

Stand van zaken omgevingsvergunning. Op 6 september 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een vrijstaande villa op het adres Randwijcklaan 13 te Amstelveen. Het bestemmingsplan staat op deze locatie een woning toe met een bouwhoogte van maximaal 9 meter en een goothoogte van maximaal 6 meter. In verband met het Luchthavenindelingbesluit Schiphol moet voor het mogelijk maken van de woning een verklaring van geen bezwaar worden gevraagd aan de minister. Het behandelen van de aanvraag wordt om deze reden dan ook gedaan met een uitgebreide procedure, met een beslistermijn van 26 weken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting


Uit een eerste toetsing is gebleken, dat onvoldoende gegevens en bescheiden zijn aangeleverd bij de indiending van de aanvraag om een volledige beoordeling van het bouwplan te kunnen doen. Op 18 oktober 2017 is de aanvrager schriftelijk verzocht de nog ontbrekende gegevens uiterlijk op 13 december 2017 aan te leveren. Tot op heden hebben zijn er nog geen gegevens ingediend. Als de gevraagde gegevens tijdig worden ontvangen, wordt het bouwplan verder inhoudelijk beoordeeld. Voor alle duidelijkheid; op dit moment is er nog géén besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning. Wel wordt de (onvergunde) nieuwbouwwoning reeds op Funda te koop aangeboden, op initiatief en eigen risico van de aanvrager.

Sloopmelding. Op de locatie staat momenteel een bouwwerk van één bouwlaag uit 1932. Het bouwwerk is niet opgenomen in een register voor gemeentelijke, of rijksmonumenten en kent dan ook geen beschermde (monumentale) status. Daarbij zijn in het bestemmingsplan geen culturele waarden toegekend aan het bestaande bouwwerk. Er geldt dan ook geen omgevings-vergunningplicht ten aanzien van de sloop van het bouwwerk. Een sloopmelding in het kader van het Bouwbesluit is wél vereist. Een melding is een zeer beperkte procedure. In een melding hoeft slechts te worden aangegeven hoe en op welk moment er wordt gesloopt en of er al dan niet asbest aanwezig is in het bouwwerk. Er is nog geen sloopmelding bij de gemeente binnengekomen.

Zienswijzen. De aanvraag omgevingsvergunning is op 13 september 2017 gepubliceerd in het huis-aan-huisblad van Amstelveen. Verschillende (buurt)bewoners hebben telefonisch en schriftelijk met een zienswijze gereageerd op de bekendmaking. Indieners van een zienswijze worden in het verdere besluitvormingsproces op de hoogte gehouden van het besluit en de afhandeling van hun zienswijze. Na een definitief besluit hebben de indieners van een zienswijze voorts de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het besluit.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het houten gebouw aan Randwijcklaan 13


Cultuurhistorische waarde. Het gebouwtje is in 1932 gebouwd naar ontwerp van architect Philip Warners, een architect die ontwierp in de Amsterdamse schoolstijl en zowel het stedenbouwkundig plan van tuindorp Randwijck heeft ontworpen als wel een flink deel van de woningen in Randwijck. Ook dit houten gebouwtje is ontworpen aan de hand van de (ingetogen variant van de) Amsterdamse schoolstijl. Het gebouw is in opdracht van de Nederduits Hervormde kerk gebouwd, maar werd in 1938 al ingewijd als synagoge. Tevens heeft het tot 1942 dienst gedaan als Joodse school. Na de oorlog heeft het dienst gedaan als kleuterschool, en later tot op heden, als podologie-praktijkruimte.

Ondanks het feit, dat het bestaande gebouwtje geen monumentale status geniet, heeft het lokale cultuurhistorische waarde. Omwonenden stellen voor om het gebouw in fysieke vorm, dan wel de herinnering eraan, te behouden zijn het demonteren van het gebouw en het elders op te bouwen, of een gedenkteken (informatiebordje, of gedenksteen) op de locatie op te richten. Hierover is reeds contact met enkele betrokken inwoners. Uiteraard zou e.e.a. met goedkeuring van de eigenaar moeten plaatsvinden. We zullen een nader onderzoek door deskundigen laten verrichten naar de cultuurhistorische waarde van het gebouw, en naar aanleiding hiervan de mogelijkheden ten behoeve van behoud bezien.'

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.