Bijgewerkt: 30 november 2021

Verduurzaming van het pand aan de Parelvisserslaan 1

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-04-2015

Tussentijdse stand van zaken maatregelen verduurzaming pand Parelvisserslaan 1 aan gemeenteraad Amstelveen

Wethouder Bot informeert u over het volgende:

In uw gemeenteraadsvergadering van 1 oktober 2014 is het plan van vergaande verduurzamende maatregelen aan het pand Parelvisserslaan 1 van de heer Goudsmit besproken. Goudsmit is eigenaar van het pand, (waarin gevestigd een Mitsubishi garage en kantoorruimte), dat hij heeft voorzien van diverse energiebesparende en duurzame energieopwekkende maatregelen. Het is een voorbeeldproject voor Amstelveen en zal na uitvoering van alle plannen energieneutraal zijn volgens de heer Goudsmit.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, (BBA) wethouder Groenbeheer, Duurzaamheid


Voor het optimaal behalen van rendement op de geplaatste en te plaatsen zonnepanelen had het college van B en W besloten medewerking te verlenen aan de kap van maximaal 40 gemeentelijke bomen en dit als pilot te bezien voor mogelijke aanpassing van het huidige groenbeleid. Het collegebesluit van begin juli 2014 stuitte op weerstand bij een aantal bewoners van de Bankrashof flat en leidde tot vragen in de commissie RWN en de raadsvergadering.

De heer Goudsmit had daarnaast, tegen de afspraken in, zelf een deel van het plantsoen vroegtijdig gekapt, wat bewoners en raadsleden nog meer verontrustte. Ik heb in de raadsvergadering toegezegd om onafhankelijk onderzoek in te stellen naar effecten van schaduw van de begroeiing op de te behalen energieopbrengsten. Doel van dit onderzoek is om tot gezamenlijk gedragen inzicht te komen, wat betreft de schaduweffecten om in overleg met bewoners, Goudsmit en de gemeente te bekijken, of mogelijk een aantal van de bomen behouden kan worden. Afgesproken is dat de uitkomst te zijner tijd aan u werd teruggekoppeld.


Grotere kaart weergeven

Het pand aan de Parelvisserslaan 1 in Amstelveen

Graag informeer ik u over de huidige stand van zaken. Het onafhankelijke en deskundig bureau ‘The Blue Deal’ dat duurzaamheidsvraagstukken behandeld, heeft in december betrokkenen geïnterviewd. De uitkomsten zijn verwerkt in een aantal uitgangspunten voor de schaduwberekening en deze zijn in gezamenlijk overleg besproken en vastgesteld. Op 10 maart 2015 heeft, onder leiding van The Blue Deal, de daadwerkelijke meting op locatie plaatsgevonden in bijzijn van een aantal deskundigen van de gemeente, de heer Goudsmit en enkele bewoners. De resultaten van die meting worden eerdaags verwacht en vervolgens met alle betrokkenen besproken.

De uitkomst van deze bespreking wordt aan u teruggekoppeld, voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Binnenkort wordt het plantsoen aan de westzijde van het pand op kosten van de heer Goudsmit door de gemeente hersteld (struiken worden aangeplant), op zodanige wijze, dat er geen nadelige effecten op de zonnepanelen optreden.

Wethouder Peter Bot (BBA) (Groenbeheer, Duurzaamheid)

31 maart 2015Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS