Bijgewerkt: 22 september 2023

Veiligheidsbeleidsplan ICT en digitaal werken in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-12-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het Veiligheidsbeleidsplan ICT en digitaal werken in Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de raad van 9 november heb ik toegezegd u nader te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Informatieveiligheidsbeleidsplan. In de commissie ABM van 1 december 2016 is daarnaast gevraagd naar de aansluiting op MijnOverheid. In deze brief wil ik graag op beide onderwerpen ingaan. Daarnaast wil ik u graag u informeren over andere ontwikkelingen op het gebied van ICT en digitaal werken. Mijn voornemen is dit voortaan te doen voorafgaand aan elke commissievergadering. Waar dat nodig blijkt te zijn, zal ik aanvullend speciale raadssessies organiseren. Dat kan uiteraard ook op uw verzoek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening


Informatieveiligheid en privacy. Onmiddellijk na de rapportage ‘Verbinding Verbroken’ die ik u 22 april 2016 heb doen toekomen, hebben wij een aantal maatregelen genomen. Zo zijn de verantwoordelijkheden tussen het Hoofd Informatiebeheer en de programmamanager Digitaal Werken duidelijker vastgelegd en binnen het team Informatievoorziening zijn nieuwe instructies opgesteld die geen ruimte meer bieden voor verschil van interpretatie. Een en ander is vastgelegd in het document ‘Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid gemeenten Amstelveen en Aalsmeer’, dat 29 november door B en W is bekrachtigd. Daarnaast is een interim-Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld die samen met de organisatie hard heeft gewerkt aan een intensief verbeterplan voor informatieveiligheid. Momenteel zijn we bezig met de werving van een nieuwe CISO als vervanging van de interim CISO.

De afgelopen jaren sloot het veiligheids- en privacybeleid van de gemeente volledig aan bij de regelgeving van de centrale overheid. Technologische en vooral maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot striktere normen. Voor gemeenten zijn deze vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Deze normen worden in de loop van 2017 en 2018 verplicht gesteld voor alle Nederlandse gemeenten en worden in de nabije toekomst ook formeel door landelijke toezichthouders getoetst. De gemeente is in 2016 gestart om dit op orde te brengen. Op basis van een inventarisatie heeft het college opdracht gegeven een verbeterplan informatieveiligheid en privacy op te stellen. Dit plan heeft o.a. betrekking op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb), inclusief de meldplicht datalekken en het gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid.

MijnOverheid en Berichtenbox. De afdeling Belastingen van de gemeente is op dit moment deels aangesloten op Mijn- Overheid. Het WOZ-taxatieverslag wordt nu al aangeboden op MijnOverheid. Per januari 2017 zal de afdeling Belastingen via de Berichtenbox tevens de aanslagbiljetten aanbieden.

Regiesysteem Wijzer. Op 12 december 2016 gaan we het nieuwe regiesysteem Wijzer in gebruik nemen. WIJZER staat voor een digitaal hulpmiddel bij Welzijn, Inkomen, Jeugd, Zorg en Regie. Wijzer ondersteunt de sociale teams bij hun integrale dienstverlening. Wijzer is gekoppeld aan bestaande systemen die in het sociaal domein worden gebruikt. Een volgende toepassing van Wijzer is het Burgerportaal. Ten aanzien hiervan is een enquête uitgezet onder inwoners van Amstelveen en Aalsmeer om de behoefte te peilen. De uitkomsten zijn positief en zullen als input fungeren voor de ontwikkeling van het burgerportaal. De toegang van elke inwoner tot zijn, of haar eigen dossier en de bijbehorende acties worden gerealiseerd door middel van een persoonlijke internetpagina op de nieuwe websites. In 2017 breiden we Wijzer uit, zodat ook jeugdhulpverleners het kunnen gebruiken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een Amstelvener is in gesprek met een ambtenaar van de gemeente Amstelveen afdeling ICT over de nieuwe website, op 31 oktober 2016 in het bedrijfsrestaurant in het raadhuis. Hoewel er maar een handjevol burgers naar de avond kwamen, waren de deelnemers toch positief over de structuur van de nieuwe website Amstelveen.nl. Dat is wel erg knap, want de website is nog niet eens online!


Met www.amstelveen.nl bouwen wij aan een internetsite die voldoet aan de eisen van deze tijd. Het afgelopen jaar hebben wij zowel inwoners, ondernemers en raadleden betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Zo willen wij een site realiseren die toegankelijk is voor iedereen en die ook qua ontwerp beter aansluit bij de city marketing gedachte van Amstelveen. De inrichting en het ontwerp van de site wijken af van de oorspronkelijke behoefte. Ontwikkelingen op digitaal gebied gaan snel. Daarom hebben wij de lancering van de site een aantal keer uitgesteld. De behoefte die begin 2015 is ontwikkeld is inmiddels achterhaald. Webcare, een modern design en het naadloos aansluiten op tablets en smartphones zijn veel belangrijker geworden. Op de huidige website staan meer dan 15.000 pagina’s. Dat aantal wordt op de nieuwe site drastisch teruggebracht, naar ruim 500 pagina’s, zodat de snelheid en de vindbaarheid van de informatie sterk verbeteren.

Smart City. Gezamenlijk met de indieners van de motie hebben we 1 november 2016 een presentatie gegeven over Smart City. De samenwerking met Amsterdam is inmiddels zodanig geïntensiveerd, dat wij gedurende een half jaar vanuit de Chief Technology Office van Amsterdam Theo Veldman als digitale innovator en kwartiermaker in huis krijgen. Hij zal pionieren en zaken uitproberen, zoals bedoeld in de motie. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben beantwoord. Ik verwacht, dat de komende tijd zich volop nieuwe ontwikkelingen zullen voordoen. Aanvullend op de nieuwsbrieven ben ik van plan in Q1 van 2017 een informatiebijeenkomst te organiseren. U zult hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen.

Met vriendelijke groet, Jeroen Brandes wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.