Bijgewerkt: 18 juni 2024

VVD-Amstelveen wil meer eerlijke verdeling van woningen in de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
25-05-2023

De Amstelveense VVD heeft tijdens het raadsdebat van woensdag 24 mei 2023 over de woonvisie 2023-2030 haar zorgen geuit over de verdeling van woningen in het lagere en het middensegment. Uit de woonvisie blijkt dat een Amstelveense woningzoekende die in aanmerking komt voor een sociale woning, maar niet tot een van de speciale voorrangsgroepen hoort, meer dan 16 jaar moet wachten op een woning.

Jet Smit fractievoorzitter: 'We kunnen niet meer uitleggen dat bijzondere voorrangsgroepen op relatief korte termijn aan een woning geholpen worden terwijl een Amstelveense jongere bij zijn of haar ouders moet blijven wonen en een oudere in een veel te grote gezinswoning moet blijven zitten, daar zit een oneerlijkheid in.' De VVD vraagt het college dan ook om de toewijzing aan bijzondere voorrangsgroepen, met name statushouders, zoveel mogelijk te temporiseren zodat de achterstand op de lijst met Amstelveners sneller weggewerkt kan worden.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2023)

Jet Smit fractievoorzitter van VVD-Amstelveen

Jet Smit: 'Wij zijn in de regio echt het braafste jongetje van de klas, en voldoen aan alle taakstellingen, maar tegelijkertijd doen we andere groepen in Amstelveen echt te kort.' Niet alleen in het sociale segment zie je een bepaalde verdringing, ook in het middensegment zijn er steeds minder huizen beschikbaar. De mensen met middeninkomens, en zeker de mensen met een service beroep, hebben we hard nodig om in Amstelveen het voorzieningenniveau op peil te houden en een evenwichtige demografische verdeling te hebben. Mensen met een middeninkomen hebben nauwelijks kans om hier te komen wonen. We kunnen niet blijven bijbouwen, onze ruimte raakt op, en we moeten inzetten op een meer eerlijke en evenwichtige verdeling van de wel beschikbare woningen, aldus de VVD.

De VVD-Amstelveen vraagt daarom aan het College B en W om mogelijkheden te verkennen, in overleg met verhuurders en ontwikkelaars, of er voor de middeninkomens meer woningen gereserveerd kunnen worden. De VVD daarbij stelt daarbij ook voor dat een systeem van woonvergunningen weer wordt geïntroduceerd en ze vraagt ze het college tevens te kijken naar mogelijkheden om als Amstelveen zelf weer te starten met een Premie-A systeem voort koopwoningen.

Voorzitter,

Zoals we vandaag in de pers hebben kunnen lezen staat Amstelveen als nr. 2 op de lijst van meest aantrekkelijke woongemeentes. We zijn daar als Amstelveense VVD trots op; het resultaat van jarenlang deugdelijk en liberaal beleid. Dat we een aantrekkelijke woongemeente zijn heeft als effect dat heel veel mensen hier willen wonen, de woondruk is dan ook de grootste in Nederland. Die woningdruk gecombineerd met bijna uitgeputte plan mogelijkheden om bij te bouwen en een zeer bijzondere en uitzonderlijke demografie zorgt ervoor dat we op heel veel punten nationaal beleid niet één op één door kunnen voeren. De vraag is dan ook: hoe zorgen we voor een zo goed mogelijke en evenwichtige verdeling van wel beschikbare woningen.

Voor ons ligt de concept woonvisie, dank aan de organisatie voor het goed leesbare, maar wat ons betreft, hier en daar wat verontrustend stuk. De ambities en wensen zijn duidelijk, maar het knelt aan alle kanten. Naast de hoge woondruk, is onze woningmarkt er eentje van verdringing, verdringing in alle segmenten. Of we hier wat aan willen en kunnen doen, dat is wat de VVD betreft de belangrijkste vraag. Het vraagt om keuzes en onconventionele oplossingen en niet iedereen die hier wil wonen, kan hier wonen.

In het sociale segment hebben we te maken met enorme wachtlijsten voor mensen die geen enkele prioriteit hebben. De mensen die niet gescheiden zijn, geestelijk helemaal gezond, met een sterke binding met Amstelveen en mensen, jong en oud, die buiten alle bijzondere voorrangsgroepen vallen.

In het sociale segment hebben we te maken met enorme wachtlijsten voor mensen die geen enkele prioriteit hebben. De mensen die niet gescheiden zijn, geestelijk helemaal gezond, met een sterke binding met Amstelveen en mensen, jong en oud, die buiten alle bijzondere voorrangsgroepen vallen.

Wat de VVD betreft is het niet meer uit te leggen dat bijvoorbeeld een statushouder in relatief korte tijd een woning krijgt terwijl een Amstelveense jongere meer dan 16 jaar op een woning moet wachten. Wij voldoen als Amstelveen keurig aan onze taakstelling v.w.b. de huisvesting van de specifieke bijzondere groepen, maar we doen tegelijkertijd onze Amstelveense woningzoekende zeker die met economische binding enorm te kort. Als we het hebben over onrust en verminderd vertrouwen in de politiek, dan hebben we hier een oorzaak te pakken. De VVD wil daarom een meer eerlijke verdeling van de woonruimte in het sociale segment, een verdeling waarbij een Amstelvener of iemand die in Amstelveen werkt gewoon veel meer kans heeftVRAAG 1:

Onze vraag is daarom of het college bereid is om tijdelijk de plaatsing van statushouders wat terug te brengen. Op dit moment gaat een groot deel van de vrijgekomen sociale woningen naar statushouders, kan dat niet minder, zodat we een stuk achterstand bij Amstelveense woningzoekende versneld weg kunnen werken?

Ons tweede en belangrijkste punt van zorg is de afname van het percentage middeninkomens. Voor een goed functioneren van onze stad zijn we afhankelijk van onze leraren, verzorgenden, politie en brandweer, allemaal mensen met een middeninkomen die hier niet meer kunnen wonen. Het teruglopen van de grote van de groep midden inkomen betekent daarom een terugloop van ons voorzieningenniveau. Voor deze groep is ingrijpen wat ons betreft dus noodzakelijk en acuut.

We weten dat er ook in het middensegment sprake is van verdringing. Een grote groep woningzoekenden uit bv Amsterdam, kenniswerkers en expats hebben meer koop/huurkracht dan diezelfde juffen, meesters, verpleegkundigen, politieagenten en brandweerlieden. De service beroepen komen hier vaak niet meer aan de bak. En ja, dit deel van de markt is vrij, maar we gaan toe naar een stad met alleen lagere en hogere inkomens en dat is wat ons betreft onevenwichtig en onwenselijk.

Daarbij komen mensen met genoemde beroepen meestal niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ook in deze groep wordt er namelijk getrouwd en werken beide partners vaak waardoor hun inkomen boven de sociale grens ligt. Wij willen daarom dat dit deel van de woningmarkt weer in evenwicht gebracht wordt.

Tijdens de woningnood net na de Tweede Wereldoorlog, maar ook in recentere tijden in bv Middenhoven, zoals ik gisteravond tijdens het stadgesprek hoorde, werd er gebruikgemaakt van woonvergunningen. Je mocht pas een bepaalde woning huren of kopen wanneer je aan specifieke voorwaarden voldeed.

VRAAG 2:

Ziet het college kans om dit instrument weer te herintroduceren of in ieder geval er in Den Haag op aan te dringen dat dit instrument weer ingezet kan worden?

Een ander instrument om middeninkomen en starters aan een woning te helpen is het Premie-A systeem. Veel Amstelveens woningbezitters zijn op deze manier aan een koopwoning gekomen. Ook in de vergetelheid geraakt, maar wat ons betreft een heel goed instrument om mensen die willen kopen wat hulp te geven om die eerste stap te maken.

VRAAG 3:

Is het college bereid om te overwegen om zelf dit systeem weer op te zetten, of mee te werken aan een eventuele proef vanuit Den Haag? Als laatste punt vindt de VVD dat wij als raad meer overzichtelijke en up-to-date informatie moeten krijgen over de stand van zaken in onze woningmarkt. We krijgen in losse collegebrieven en verslagen, verdeeld over verschillende momenten van het jaar, informatie toegestuurd die we zelf dan maar moeten combineren tot 1 geheel. Wij als drukbezette raadsleden moeten in één oogopslag kunnen zien het is gesteld met onze woningmarkt zodat wij een weloverwogen oordeel kunnen vellen.

VRAAG 4:

Daarom als laatste en zeer nadrukkelijke, vraag aan het college om een WONINGMARKT DASHBOARD op te tuigen, waarin per halfjaar, voor de PN en voor de Begroting inzichtelijk wordt gemaakt hoe het staat met de Amstelveense woningmarkt en de samenhang met de verschillende demografische data duidelijk wordt. Én waarbij aangegeven wordt in hoeverre de doelstellingen uit de woonvisie worden gerealiseerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.