Bijgewerkt: 2 oktober 2022

VVD-Amstelveen en BBA willen snelle overdracht tennispark Startbaan

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen/BBA
17-04-2017

VVD-Amstelveen en Burger Belangen Amstelveen (BBA) willen, dat de gemeente uiterlijk per 1 oktober 2017 de exploitatie en het beheer van het Tennispark Startbaan overdraagt aan de vereniging LTC Startbaan. VVD en BBA hadden al eerder in een motie van april 2016 het College van B en W opgeroepen te komen tot een overdracht om uitvoering te geven aan de door de raad vastgestelde sportnota Ruimte voor het Sportbedrijf en de verenigingen met aangepaste spelregels. 'Met de overdracht krijgt de vereniging een grotere betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid bij de taken die op het tennispark moeten worden verricht. Dat is een stuk efficiënter en geeft de vereniging de mogelijkheid om onder eigen regie sneller en beter de taken uit te voeren', aldus Rob Ellermeijer, raadslid VVD-Amstelveen.

Het bestuur van de tennisvereniging LTC Startbaan juicht dit initiatief van VVD en BBA toe. Jitze Bakker, fractievoorzitter BBA hierover: 'VVD en wij  zijn hier zo sterk voor, omdat dit een uitstekend voorbeeld van participatie is. Zelf dingen doen betekent hier het meer regelen en inspelen op wat in dit geval de Amstelveense tennissers daadwerkelijk willen. Onze route is dat Amstelveen zoveel mogelijk wordt gemaakt door de Amstelveners zelf”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Rob Ellermeijer gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen


Jitze Bakker (BBA) en Rob Ellermeijer (VVD) komen nu met een initiatiefvoorstel, waarin de gemeente een bedrag beschikbaar stelt ten behoeve van het achterstallig onderhoud. De initiatiefnemers schatten dit op een bedrag tussen de 250.000 en 300.000 euro. Daarnaast moet de gemeente een eenmalige bijdrage beschikbaar stellen ten behoeve van de noodzakelijke investeringen in de gravelbanen, ook weer geschat op 350.000 à 400.000 euro. De dekking voor genoemde bedragen moet worden gevonden in de gereserveerde en te verwachten onderhouds- en  investeringskosten, zoals opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) en de beschikbare middelen in de voorziening groot onderhoud.

\
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jitze Bakker fractievoorzitter van BBA


In het initiatiefvoorstel wordt ook een indicatie gegeven voor het bedrag, dat de LTC  Startbaan de gemeente jaarlijks moet betalen aan erfpacht en huur. Met dit bedrag wordt tegemoet gekomen aan de opbrengstderving van de gemeente en het Sportbedrijf Amstelveen. Het beheer en de exploitatie van de dienstwoning van de groundsman blijven in handen van de gemeente, terwijl ook de groundsman formeel in dienst blijft van de gemeente. Wel worden de kosten die hieraan verbonden zijn aan de vereniging doorberekend. BBA en VVD roepen het College op om snel tot concrete afspraken met de vereniging te komen. Daarbij is ook aandacht gevraagd voor de wijze, waarop het beheer, de exploitatie en het onderhoud wordt gestructureerd om de continuïteit en de kwaliteit daarvan voor de toekomst te borgen. Ook is een belangrijk aandachtspunt de borging, dat de verhuur van de binnenbanen onafhankelijk van het verenigingsbelang kan plaatsvinden, aangezien de binnenbanen ook worden verhuurd aan niet leden. Het initiatiefvoorstel wordt op 19 april 2017 besproken in de Commissie B en S en op 10 mei in de gemeenteraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.