Bijgewerkt: 22 september 2023

Uitvoering van de motie Wijkgericht Werken in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-04-2017

drs. H.H. Winthorst gemeentesecretaris en mevrouw drs. M.M. van ’t Veld burgemeester van Amstelveen informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over uitvoering van de motie Wijkgericht Werken:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 14 december 2016 heeft uw raad de motie Wijkgericht Werken aangenomen. Hierbij informeren wij u over de uitvoering van deze motie. De motie roept op wijken c.q. vertegenwoordigende organen in de wijken meer integraal zeggenschap te geven over budgetten voor de wijk, en te onderzoeken, waar mogelijk budgetten samengevoegd kunnen worden tot één wijkbudget. Hierbij beoogt u een betere af stemming, vermijden van dubbel werk, of juist hiaten, en het voorkomen van inefficiënt gebruik van publiek geld.

Ons uitgangspunt: Ruimte geven aan inwoners. Rode draad door het collegeprogramma is ruimte geven aan Amstelveners en de Amstelveense maat voorop stellen. Eigen inbreng van inwoners en eigen initiatief worden serieus genomen en de ambtelijke organisatie kijkt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden om zaken te realiseren. De schaal van de wijk kan daarbij een geschikte schaal zijn voor bewoners (vertegenwoordigende organen), waarop bepaalde activiteiten gerealiseerd kunnen worden, of problemen kunnen worden aangepakt: maatwerk voor de wijk. Overigens leent zich niet alles voor een wijkgerichte aanpak. Soms is een overstijgende aanpak efficiënter, of effectiever.

Bij het geven van ruimte hoort ook een groter beroep op de verantwoordelijkheid van inwoners. Waar dat gewenst, wordt door bewonersgroepen en waar zij verantwoordelijkheid voor budgetten willen dragen, zal onderzocht worden, of budgetten gecombineerd aangevraagd en beheerd kunnen worden door bewonersgroepen. Daar, waar sprake is van niet gemeentelijke financiële bronnen is het gecombineerd aanvragen en koppelen in één wijkbudget lastiger. Een betere afstemming en het maken van goede afspraken tussen bijvoorbeeld informele zorg (via een bewonersinitiatiefgroep) en formele zorg kan dan voor (wijk)maatwerk zorgen. In een wijk (Elsrijk) neemt een bewonersgroep nu het initiatief om t.b.v. verbinding van informele en formele zorg en met als oogmerk betere afstemming en samenwerkingsafspraken in gesprek te gaan met in de wijk actieve zorginstellingen. Wij ondersteunen zulke initiatieven en faciliteren waar mogelijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De gemeenteraad van Amstelveen vergadert op 9 november 2016


Het college kijkt niet alleen naar wensen van bewoners. De komende tijd zal door ons steeds meer aan de hand van wijkanalyses worden gekeken, waar specifieke inzet van middelen voor een bepaalde wijk gewenst is. Een op de wijk toegespitste, gecombineerde wijkaanpak gericht op een beperkt aantal doelstellingen zal de slagvaardigheid en de duurzaamheid van oplossingen kunnen verbeteren. Een ontschot budget voor die specifieke aanpak per wijk zal bijdragen aan een efficiënte en effectieve aanpak. Het GIDS-budget wordt bijvoorbeeld door de gemeente ontschot (t.b.v. een integrale aanpak) ingezet in de wijk Bankras-Kostverloren. Ontschotting betekent, zoals in het geval van GIDS, niet altijd dat de gemeente zeggenschap over de besteding direct overdraagt aan bewoners, of hun vertegenwoordiging. Mogelijk dat in de toekomst een aanpak als deze ook nader financieel aangevuld kan worden met budget uit andere gemeentelijke begrotingsposten (zoals sport, onderwijs, jeugd).

Ons uitgangspunt bij overdracht van zeggenschap over (ontschot) budget is, dat het de wens van bewonersgroepen moet zijn om met een gecombineerd budget te willen werken en dat de groepen hiervoor verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. Dat kan in alle wijken anders liggen. Vervolgens worden waar mogelijk wensen gehonoreerd, zoals – zie hieronder – nu reeds gebeurt.

Stand van zaken wijkbudgetten en wijkgericht werken. Momenteel zijn er verschillende budgetten (subsidies van de gemeente) die structureel, of incidenteel beschikbaar zijn. De meeste budgetten zijn niet gelinkt aan specifieke wijken. Dat geldt wel voor de volgende structurele budgetten die voor elke wijk apart beschikbaar zijn:

-Leefbaarheidsbudget (breed in te zetten voor groen/grijs/cultuur/sociaal) en organisatie budget voor de wijkplatforms;

-Wijkbudgetten voor welzijnsactiviteiten in de wijk of in het wijkcentrum. In te zetten door AanZ, of Bewonersinitiatiefgroepen.

In de praktijk worden al budgetten gekoppeld en ontschot beschikbaar gesteld: het leefbaarheidsbudget en het wijkbudget. Dat is het geval in Uilenstede, Nes aan de Amstel en – via een subsidie – in Bovenkerk en Groenelaan. Bewonersinitiatiefgroepen en wijkplatforms zijn de laatste jaren naar elkaar toegegroeid en soms in elkaar opgegaan. Op verzoek van bewoners zijn in de genoemde wijken vanaf 2017 eerder separate budgetten voor wijkactiviteiten integraal beschikbaar gesteld aan het wijkorgaan. Er is sprake van éen aanvraag, één beschikking en éen verantwoording. In de gemeentebegroting is wel zichtbaar dat de middelen een verschillende herkomst hebben.

Daarnaast zijn er vele subsidies die voor Amstelveen breed verstrekt worden maar door de organisatie soms per wijk worden ingezet (denk aan de wijkcoaches van AanZ of de ouderenadviseurs van Vita). Ook is er nog de (wettelijke) mogelijkheid van Right to Challenge om onderdelen van de WMO zorg, of jeugdhulp als bewonersgroep zelf te regelen. Hiervoor zijn bepalingen opgenomen in de verordeningen voor WMO en Jeugdhulp. Momenteel wordt van dit recht geen gebruik gemaakt.

Wat gaan we doen? Om het wijkgericht werken, waar mogelijk meer vorm te geven gaan we de volgende acties in gang zetten:

-In het wijkoverleg de wijkanalyses bespreken;

-In het wijkoverleg met bewonersinitiatiefgroepen en wijkplatforms nader in gesprek gaan over integraal inzetten van middelen voor sociale samenhang, participatie en leefbaarheid;

-Ruimte blijven geven aan wijken (vertegenwoordigende organen) die ontschot middelen willen aanvragen en tegelijk aansluiten bij de wensen van wijken en bewonersgroepen;

-Ruimte geven aan en faciliteren van andere wijkgerichte, verbindende initiatieven van bewoners(groepen), bijvoorbeeld formele zorg en informele zorg beter verbinden;

-Eind van het jaar de raad informeren over de ervaringen en voortgang.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris,  de burgemeester,

drs. H.H. Winthorst    mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.