Bijgewerkt: 6 december 2021

Uitvoering motie Jong Volwassen Zorg in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-03-2017

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen op welke wijze het College B en W de motie 'Jong Volwassen Zorg' behandelt en uitvoert:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag informeren wij u op welke wijze het college de motie 'Jong Volwassen Zorg', die tijdens de raadsvergadering op 14 december 2016 is ingediend door de heren Meinhardt, Ellermeijer, Bakker en Slump, uitvoert.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzorg


Het college heeft een brief gestuurd naar de staatssecretaris van VWS (Martin van Rijn red.) om aandacht te vragen voor de aansluiting van zorg tussen jeugdigen van 18- en 18+. U heeft daarvan een afschrift ontvangen. Inmiddels heeft het ministerie ambtelijk contact met ons opgenomen en zijn wij uitgenodigd om mee te denken op dit dossier. Het ministerie onderzoekt intussen de mogelijkheid om een maatregel jeugdbescherming te verlengen naar 23 jaar. Tevens heeft wethouder Brandes de kwestie 18+/18- aanhangig gemaakt in de regio Amsterdam/Amstelland en Zaanstreek/Waterland. Het is een probleem, dat door alle partijen wordt herkend en van belang wordt geacht. De brief aan de staatssecretaris werd breed ondersteund.

Medio 2017 wil het college starten met het versturen van brieven aan jeugdigen die 18 jaar worden, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op veranderende situaties. De Kwikstart- app, die breed informatie geeft over zaken die veranderen bij het bereiken van de volwassen leeftijd, lijkt daarbij een bruikbaar middel om naar te verwijzen. Belangrijk aandachtspunt is, dat er voor deze steeds terugkerende operatie ambtelijke capaciteit beschikbaar moet zijn en dat hiervoor geen financiële middelen beschikbaar zijn. Om uitvoering mogelijk te maken, zal hiervoor een beroep moeten worden gedaan op de kadernota 2018.

Daarnaast zullen wij, evenals nu het geval is, continuïteit van zorg garanderen voor jongeren die benodigde hulp dreigen te verliezen. Ook zullen wij jongeren vragen, of zij willen optreden als ervaringsdeskundige voor de gemeente. Daar zal een financiële tegemoetkoming tegenover staan. De middelen voor een tegemoetkoming zijn momenteel niet beschikbaar.

Ook hier zal een beroep moeten worden gedaan op de kadernota 2018.Vanaf 2018 wordt er in de uitvoering van de jeugdhulp standaard gewerkt met een perspectiefplan, waar alle leefgebieden worden doorgenomen. Overigens is dat ook nu al de gangbare praktijk. Ten slotte informeren wij u dat op 13 april 2017 een informatiebijeenkomst Jeugd staat gepland, waar we graag nader met u in gesprek gaan over de groep jongvolwassenen. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de motie 'Jong Volwassen Zorg' hiermee te hebben afgedaan.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, de burgemeester, drs. H.H. Winthorst, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.