Bijgewerkt: 2 december 2021

Uitgangspunten gebiedsvisie zone A9 voorlopig vastgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-09-2009

Op 16 september 2009 heeft de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen het concept, de kernwaarden en de randvoorwaarden voor de gebiedsvisie zone A9 voorlopig vastgesteld.

Raadzaal Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De raadzaal van de gemeente Amstelveen tijdens de behandeling van de 'Uitgangspunten gebiedsvisie zone A9' op 16 september 2009


Het college van B en W heeft in goed overleg met de gemeenteraad besloten om de uitgangspunten op het gebied van het functionele programma, de ruimtelijke structuur en de ontwikkelpotentie van verschillende locaties in het gebied nader te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek worden de uitgangspunten uitgewerkt in een concrete gebiedsvisie inclusief financiële kengetallen.

In het raadsvoorstel is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het ontwikkelen van de zone A9. De gemeenteraad staat achter de ambitie om in de zone A9 de Amstelveense kwaliteiten te behouden en te versterken. De raad wil ook de kansen benutten voor Amstelveen in de metropoolregio Amsterdam. Kernwaarden voor de gebiedsontwikkelingen zijn verbinden, gastvrij en duurzaam. De randvoorwaarden voor de gebiedsontwikkeling zijn flexibiliteit, bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit.

De uitgangspunten op het gebied van de invulling van de zone A9 zijn voorlopig vastgesteld. Op verzoek van de raad wordt nader onderzoek gedaan, zodat duidelijk wordt op welke manier de ambities haalbaar zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten worden de uitgangspunten verder uitgewerkt. Het gaat daarbij onder andere over de invulling van het woningbouwprogramma en de inrichting van de oostelijke stadsentree. Het resultaat is een gebiedsvisie met concrete voorstellen voor de inrichting van de zone A9, inclusief financiële kengetallen.

Als gevolg van het nader onderzoek hebben het college en de raad besloten de Stadsdialoog uit te stellen tot wanneer de concept gebiedsvisie klaar is. In de periode tot aan de Stadsdialoog vindt actieve informatie en communicatie plaats over de stand van zaken. Zo blijft de stad betrokken bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Tegelijkertijd gaat de gemeente in overleg met belanghebbenden, eigenaren en gebruikers van de betrokken locaties.

De concept gebiedsvisie zal eerst aan de raad worden voorgelegd. Medio 2010 kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en belanghebbenden hun mening geven over een uitgewerkt en onderbouwd plan over de invulling van de zone A9. In het najaar van 2010 vindt de formele inspraak plaats.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS