Bijgewerkt: 3 december 2022

Twee vleermuizen vertragen sloop schoolgebouw in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Wikipedia
17-07-2013

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Onderwijs informeert de gemeenteraadsleden van Amstelveen in verband met de sloop van het schoolgebouw van de Martin Luther Kingschool;

Geachte dames en heren,

Onlangs informeerde ik u over vertraging bij de nieuwbouw voor de Martin Luther Kingschool. Voornaamste oorzaak van de vertraging is de constatering, dat in het gebouw twee vleermuizen aanwezig zijn. Op grond van de Flora- en faunawet is deze diersoort strikt beschermd. Dit betekent, dat alvorens met de sloop kan worden begonnen aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan. 

Inmiddels staat het gebouw leeg en is mikpunt van vandalisme geworden. Ruiten zijn ingegooid en deuren vernield en het gevaar van brandstichting en verspreiding van asbest (zit in kit van de ramen, kan bij normaal gebruik geen kwaad) is aanwezig. De veiligheid is in het geding en het pand verloedert, wat slecht is voor de buurt. Dit ondanks de plaatsing van bouwhekken rondom het schoolgebouw en het dichten van gevelopeningen.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat, (VVD) Wethouder Onderwijs


Voor de 300 leerlingen en circa 22 medewerkers van de Martin Luther Kingschool heeft de vertraging van de sloop tot gevolg, dat langer dan gedurende het schooljaar 2013-2014 gebruik moet worden gemaakt van twee tijdelijke, op geruime afstand van elkaar gelegen gebouwen. Hoewel er alles aan gedaan is om de tijdelijke huisvesting zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van het onderwijs, is deze situatie onderwijskundig verre van ideaal. Zeker als deze situatie langere tijd voortduurt.

De Flora- en faunawet is voor wat betreft de bescherming van bepaalde diersoorten vrij rigide te noemen. Zo geldt er een verbod op het opzettelijk verontrusten van dieren en het vernielen van vaste rust- of verblijfplaatsen. Een overtreding wordt gezien als een economisch delict, dat bestraft kan worden met onder meer boetes. Hiertegenover staat, dat een gemeentebestuur verantwoordelijk is voor een goede en veilige leefomgeving voor de inwoners en dat de Martin Luther Kingschool recht heeft op een zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen nieuw schoolgebouw.

kingschool Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De Martin Luther Kingschool in Amstelveen


Over een en ander is contact geweest met de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Het blijkt, dat ook met het verlenen van een spoedontheffing van de desbetreffende wetgeving langere tijd (circa 16 weken) is gemoeid. Een ontheffing wordt overigens alleen verleend in het geval van een dwingende reden van groot openbaar belang.

Als bestuurder zie ik mij geconfronteerd met diverse, deels strijdige belangen. Enerzijds dient de Flora- en faunawet gerespecteerd te worden. Anderzijds is er het belang van het zo snel mogelijk beëindigen van een onveilige situatie rond het te slopen schoolgebouw en natuurlijk het belang van de leerlingen en leerkrachten van de Martin Luther Kingschool bij een zo spoedig mogelijke totstandkoming van de nieuwbouw.

kingschool Amstelveen
(Bron M.L Kingschool - 2013)

Artist impression van de nieuwe Martin Luther Kingschool in Amstelveen, dat in 2014 zou opgeleverd worden


Ook hier rust op de gemeente een wettelijke verplichting om goede onderwijshuisvesting aan te bieden. De directeur van de school en ouders hebben mij inmiddels benaderd en meegedeeld, dat zij zich ernstig zorgen maken over de situatie.

Alles afwegende heb ik gemeend in dit geval het belang van het snel beëindigen van een onveilige situatie en een spoedige realisatie van de nieuwbouw te moeten laten prevaleren boven het belang van bescherming van een beschermde diersoort.

Inmiddels is dan ook opdracht gegeven tot sloop van het schoolgebouw. Waarschijnlijk zal a.s. woensdag hiermee worden begonnen. Het sloopbedrijf zal zo behoedzaam mogelijk te werk gaan om de vleermuizen te kunnen laten uitvliegen. In de onmiddellijke omgeving zijn vier vleermuiskasten opgehangen. De komende tijd zullen we verspreid over de gehele gemeente compenserende maatregelen treffen. Zo zullen we op of nabij gemeentelijke gebouwen extra kasten voor vleermuizen plaatsen.

Achteraf bezien had een ecologisch onderzoek naar onder meer de aanwezigheid van vleermuizen eerder kunnen worden uitgevoerd. Echter, ook dit had geen garanties opgeleverd voor de afwezigheid van beschermde diersoorten op het moment van de aanvang van de sloop.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat Wethouder Onderwijs


Ruige dwergvleermuis?

De ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) is een vleermuis uit de familie der gladneuzen (Vespertilionidae). De ruige dwergvleermuis lijkt erg op de gewone dwergvleermuis, maar is iets groter en grover gebouwd.

vleermuis Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)


De ruige dwergvleermuis komt vooral in bossen voor, zowel vochtige loofwouden als droge dennenbossen. Regelmatig laat hij zich zien bij oevers, en hij komt ook vaak voor boven landbouwgrond, parken en langs bosranden. Hij lijkt een voorkeur te hebben voor laagland. Anders dan de gewone dwergvleermuis, komt hij zelden voor bij bebouwing.

Hij wordt alleen in Europa aangetroffen, vooral in Midden- en Oost-Europa. Oostelijk komt hij voor tot de Oeral, noordelijk tot de Baltische Staten en zuidelijk tot Griekenland. In Nederland bleek de soort na een onderzoek algemener te zijn, dan werd aangenomen. De soort staat in Nederland niet op de rode lijst. Rode lijsten zijn lijsten, waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantensoorten staan, maar ook de beschermingsmaatregelen, om deze soorten weer in aantal te laten toenemen

 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.