Bijgewerkt: 2 maart 2024

Tussen 2014 en 2017 zijn in Amstelveen 1470 woningen opgeleverd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-12-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de recente woningbouw in Amstelveen bouwen voor studenten, starters en/of doorstromers:

'Geachte raad,

Via een raadsbrief (d.d. 29-9-2016) bent u vorig jaar geïnformeerd over initiatieven, waar (deels) een programma met woningen voor studenten, starters en/of doorstromers wordt gerealiseerd. Met deze raadsbrief houden we u op de hoogte van de actuele woningbouw- ontwikkelingen voor deze doelgroepen en wat de afgelopen collegeperiode is gerealiseerd.

Opgeleverde woningbouw in huidige periode. Tussen 2014 en heden zijn in Amstelveen ca. 1100 appartementen en 370 eengezinswoningen opgeleverd. Met name Westwijk en Uilenstede leverden een grote bijdrage aan de woningbouwproductie. Onderstaand diagram geeft weer in welke categorieën woningen zijn gerealiseerd.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Totaal opgeleverde woningen per categorie tussen 2014 en 2017


Actuele projecten sociaal en middensegment. Hieronder volgt een overzicht van de geplande projecten en projecten in uitvoering met (deels) een programma voor studenten, middeninkomens, starters en/of doorstromers. Bij het grootste gedeelte van deze initiatieven is het woonprogramma al vastgesteld:

Particuliere initiatieven: Appellaan Notenlaan      18 middeldure huurwoningen

Omgevingsvergunning: Bovenkerkerweg 79-81    ca. 85 middeldure-dure huurappartementen

Startnotitie vastgesteld: Bouwerij 10-44    140 eenkamerappartementen voor starters

Oplevering Keesomlaan 14  270 kamers, studentenhotel

Omgevingsvergunning verleend Max Havelaarlaan 317   15 startersappartementen

Uitvoering Groenelaan 3-5   134 appartementen, middeldure-dure huur

Uitvoering Van der Hooplaan 241    103 appartementen, middeldure-dure huur

Omgevingsvergunning Vlielandstraat 1      25 betaalbare koopappartementen

Overeenkomst Westwijk fase 4c      30 middeldure-dure koopwoningen

Overeenkomst Winkelcentrum Middenhoven        naar verwachting 16 middeldure huurappartementen Appartementen         Bestemmingsplanprocedure De Scheg naar verwachting 207 middeldure- tot dure huur, 350 middeldure koop. Bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan vaststelling naar verwachting eind 2018

Gebiedsontwikkeling Particulier en eigen grond: Carmenlaan naar verwachting 39 appartementen mix goedkope en betaalbare koop, 18 middeldure koopwoningen

Startnotitie vastgesteld Eigen grond gemeente: Middenwaard o.a. streven naar realisatie 30 middeldure koop/huur Kavelsverkoop dure koopwoningen, gronduitgifte/tender voor overig programma

Ook de komende tijd staan er nieuwe ontwikkelingen op stapel, waarbij onze aandacht uitgaat naar de realisatie van betaalbare woningen voor middeninkomens. Met name om starters in Amstelveen een kans te geven die geen woning willen, of kunnen kopen, of geen toegang hebben tot de sociale huursector. Tot voor kort was ons instrumentarium daartoe beperkt, maar sinds medio 2017 hebben gemeentes juridische instrumenten verkregen om de middeldure huursector voor langere tijd te beschermen en te reguleren in bestemmingsplannen. Deze mogelijkheid laten wij nu onderzoeken.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen de secretaris, drs. H.H. Winthorst en de burgemeester drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.