Bijgewerkt: 21 juni 2024

Totaalconcept van Amstelveen: Poeloever tot Amsteloever

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
21-08-2009

Ontwikkeling zone A9; verbinden, gastvrij en duurzaam. Het college zet in op een levendig en afwisselend woongebied

Op 18 augustus 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen een voorstel opgesteld voor de uitgangspunten voor de gebiedsvisie zone A9. Voor het college zijn kernwaarden voor het gebied verbinden, gastvrij en duurzaam. Het college zet in op een levendig en afwisselend woongebied in de zone A9, waarbij de kwaliteiten van Amstelveen worden behouden, benut en versterkt. Op 16 september beslist de gemeenteraad over deze uitgangspunten en over het vrijgeven daarvan voor het vervolg van de stadsdialoog.

Westra Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jelle Westra hoofd ruimtelijke ordening en projecten van de Gemeente Amstelveen tijdens zijn presentatie 'Uitgangspunten gebiedsvisie Zone A9'


In de visie van het college wordt de zone A9 beeldbepalend voor Amstelveen. Het gaat niet alleen om het gebied direct op en naast de tunnel. De zone A9 loopt van het Amsterdamse Bos tot de Amstel en van de Groen van Prinstererlaan tot de Ouderkerkerlaan. In de uitgangspunten zijn alle locaties meegenomen die beschikbaar komen door de ondertunneling van de A9 en het wegvallen van de hinder. Daarnaast zijn ook bestaande locaties meegenomen die mogelijkheden bieden voor (her-) ontwikkeling. Er zijn nog geen besluiten genomen hoe deze locaties precies worden ingevuld. Dit gebeurt in een later stadium en gaat in overleg met betrokken partijen.

Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Remco Pols, wethouder ruimtelijke ordening: 'Het is een uniek moment, waar wij nu staan. Wat wij nu doen, is neerleggen, hoe wij als college denken, hoe je dat gebied gaat inrichten'


Wonen

De kracht van Amstelveen is het aantrekkelijke woonmilieu. Het college wil de pluriformiteit van de bevolkingsopbouw verder versterken door in de zone A9 te bouwen voor verschillende doelgroepen. De zone A9 bestaat uit drie gebieden: een centraal gebied, de westflank bij de Poeloever en de oostflank richting de Amstel. Het centrale gebied direct rond de tunnel krijgt een meer stedelijk karakter dat aansluit bij het Stadshart. Hier komen hoofdzakelijk appartementen voor jonge stedelingen, ouderen en tijdelijke bewoners waaronder expats en stagiaires.

Groot Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan-Willem Groot wethouder economische zaken: 'Wij denken, dat wij op zo een strategische locatie als Amstelveen en zeker de A9 zone- heel dichtbij Schiphol, Greenpoort Aalsmeer, heel dichtbij Amsterdam-Zuidoost en de Zuidas willen wij het gebied optimaal inrichten qua verbindingen en functies.'


De nieuwe woningen zorgen voor doorstroming op de lokale woningmarkt. Naast woningen is er ook ruimte voor kleinschalige horeca en andere voorzieningen. Het college wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het raadhuis te verplaatsen naar het centrumgebied. Er is ruimte voor een beperkt aantal kantoren in de buurt van het toekomstige openbaar vervoersknooppunt. Dit komt ten noorden van de A9 waar de Zuidtangent de Noord/Zuidlijn elkaar kruisen.

Het gebied bij de Poeloever biedt kansen voor recreatie, horeca en luxe appartementen of vrijstaande woningen. Richting de Amstel kan een bijzondere woonomgeving worden ontwikkeld die plaats biedt aan verschillende woonvormen, bijvoorbeeld een kleinschalig appartementencomplex in de vorm van een landgoed.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het projectgebied zone A9 met daarin aangegeven de diverse buurten / ruimtelijke eenheden. Binnen het projectgebied zone A9 zijn buurten te herkennen met een eigen ruimtelijke identiteit. Door de ondertunneling wordt Amstelveen aaneengesmeed.


Groene as

Amstelveen is een groene en waterrijke gemeente. Het voorstel is om het Amsterdamse Bos en de Amstel met elkaar te verbinden via het Meanderpark. Zo ontstaat een groene as door het centrum van de stad die gebruikt kan worden door fietsers en voetgangers. De ruimte op de tunnel wordt getypeerd als ‘de Esplanade’; een levendige bestemmingsweg met een brede middenberm die ruimte biedt aan bijvoorbeeld terrassen. De Esplanade is onderdeel van de groene as en verbindt noord en zuid èn oost en west Amstelveen. De Zuidtangent zal gebruik gaan maken van de Esplanade. Onder de Esplanade en op het tunneldak kan een parkeergarage komen.

Scenario’s

Om tot de uitgangspunten te komen, heeft het college twee stedenbouwkundige bureaus gevraagd om ieder twee scenario’s te schetsen van hoe het gebied ingericht zou kunnen worden. Urhahn Urban Design heeft een metropolitaan geconcentreerd en een traditioneel geconcentreerd scenario uitgewerkt. Het eerste gaat uit van een verdere verstedelijking van het centrum, het tweede is meer gericht op gevarieerde woon- en werkmilieus in een aaneengesloten parkenstelsel tussen Amstel en Amsterdamse Bos.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Groene ruggengraat in de zone A9. De groene ruggengraat bestaat uit een groene as en een as voor langzaam verkeer. De groene ruggengraat verbindt het Amsterdamse Bos met de Amstelscheg. Deze verbindt de bestaande groen- en waterstructuren. Het Meanderpark en de Esplanade zijn onderdeel van de groene ruggengraat.


De Architekten Cie heeft een metropolitaan gespreid en een traditioneel gespreid scenario uitgewerkt. Het eerste gaat uit van een stedelijke leefmilieu in een groene omgeving, het tweede van kleinschalige woonmilieus in het hele gebied. Op basis van deze scenario’s heeft het college een aantal uitgangspunten geformuleerd op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, uitstraling en inrichting van de openbare ruimte.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het centrale gebied. Het kerngebied van het Stadshart wordt in oostelijke richting uitgebreid naar het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) station


De uitgangspunten passen bij de stad en verstevigen de positie van Amstelveen in de metropoolregio. Daarbij is rekening gehouden met de financiële randvoorwaarde dat de opbrengst van de gebiedsontwikkeling in de zone A9 ten minste gelijk moet zijn aan de € 100 miljoen die Amstelveen bijdraagt aan de realisatie van de tunnel.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Openbaar Vervoer in de zone A9 bestaat uit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), regionaal OV en lokaal OV. De Zuidtangent krijgt een route over de Esplanade met een halte nabij de Keizer Karelweg. In noord/zuid richting kent Amstelveen in de toekomst twee HOV-assen. De belangrijkste hiervan is een metroverbinding, de Noord/Zuid lijn van Amsterdam naar Amstelveen Westwijk.


Verstevigen positie in de regio

De uitgangspunten vormen een samenhangend geheel en passen bij de ontwikkeling van Amstelveen. Amstelveen kan niet los worden gezien van haar omgeving. Amstelveen heeft van oudsher een internationaal karakter, mede door de centrale ligging tussen Schiphol, de Zuidas, Greenport Aalsmeer en het Arena gebied in Amsterdam Zuidoost. De gebiedsontwikkeling in de zone A9 is dè locatie om de positie van Amstelveen in de metropoolregio Amsterdam te verstevigen.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Westflank: 'De oever van Amstelveen'


Draagvlak

De zone A9 is beeldbepalend voor Amstelveen. Het is daarom van belang dat er een groot draagvlak is voor deze ontwikkeling. Tijdens de stadsdialoog van vorig jaar zijn er verschillende suggesties gedaan door bewoners en ondernemers. Een aantal daarvan zijn meegenomen. Het college vraagt de gemeenteraad toestemming om de voorgestelde richting te toetsen aan het toekomstbeeld dat Amstelveners hebben van hun stad in een vervolg op de stadsdialoog.

Dan kunnen Amstelveners hun mening geven over de voorgestelde invulling van het gebied. Zo blijft de stad betrokken bij de ontwikkeling. Aan de hand van de bevindingen uit de participatie worden in december 2009 de definitieve uitgangspunten gebiedsvisie zone A9 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

A9 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Oostflank: 'Amstelveen aan de Amstel'


De volgende locaties die beschikbaar komen door ondertunneling van de A9 worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling zone A9.

3.-Esplanade.

5.-Oprit Burgemeester Rijnderslaan.

8.-Oprit Burgemeester Boersweg

13.-Oprit Van Hallweg

15.-Amstelplein en omgeving.

16.-Oprit Commerce Park.

De volgende locaties waar door wegvallen van hinder van de A9 ontwikkeling mogelijk is worden betrokken bij de gebiedsontwikkeling zone A9:

1.-Carmenlaan en omgeving

9.-Noordelijke Poeloever

11.-Schoolsportveld Keizer Karel College

De volgende herontwikkelingslocaties worden betrokken bij gebiedsontwikkeling zone A9. Randvoorwaarde is, dat de ontwikkeling tenminste budgettair neutraal geschiedt voor het project zone A9:

2.-Handelsweg

4.-Huidig busstation

6.-KPMG- hoofdkantoor.

7.-ABN- AMRO computercentrum

10.-Raadhuis.

12.-Piet Heinschool.

14.-Langs de Akker.

Wat is een esplanade?

Een esplanade is een lange, open, vlak gebied, meestal naast een rivier of groot open water, waar mensen kunnen lopen. De esplanades werden populair in Victoriaanse tijden. De oorspronkelijke betekenis van esplanade was een grote, open gebied buiten het fort of stadsmuren. Esplanade en de promenade worden soms door elkaar gebruikt, maar dat is een vergissing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.