Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Toelichting van de procedure uitbreiding Winkelcentrum Groenhof

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-01-2017

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer en Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de uitbreiding van het Winkelcentrum Groenhof:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel ten behoeve van de onttrekking strook grond aan de openbaarheid vanwege de uitbreiding van winkelcentrum Groenhof geven wij u graag een toelichting op de wijze, waarop wij omgaan met initiatieven die door derden (particuliere eigenaren) bij de gemeente worden ingediend. Dit doen wij in de eerste plaats met dit schrijven. Tevens zal voorafgaand aan het tweede deel van de raads- commissievergadering op 31 januari 2017 een technische toelichting plaatsvinden over onze procesvoering en zal de ambtelijke dienst ter plaatse technische vragen kunnen beantwoorden.

Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingen. De wijze, waarop wij besluiten nemen over ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke projecten is vastgelegd in de ‘Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingen’. Dit document hanteren wij als leidraad in ons werk- en besluitvormingsproces, en is door uw raad vastgesteld in november 2010. De basis van deze werkwijze is wetgeving. In de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en aanpalende regelgeving, is vastgelegd in welk geval, waar de bevoegdheid ligt om te besluiten over ruimtelijke plannen. De wetgever heeft daarin grofweg het onderscheid gemaakt tussen besluiten met een kaderstellend karakter en besluiten met een uitvoerend karakter. Bij de eerste categorie ligt het primaat bij de gemeenteraad, bij de tweede bij het college van burgemeester en wethouders.

Uw raad komt derhalve bij ruimtelijke ontwikkelingen aan bod als u op basis van de wetgeving daar het bevoegd gezag in bent. Omdat het ruimtelijke plan (zoals een bestemmingplan, of een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan) veelal pas aan bod komt op het moment, dat de ruimte om invloed uit te oefenen het plan gering is, hebben wij in onze ‘Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingen’ aan de voorkant van het planproces de Startnotitie geïntroduceerd. Met dit instrument wordt de raad in staat gesteld haar kaderstellende rol in ruimtelijke ontwikkelingen waar te maken. De Startnotitie wordt echter alleen gehanteerd als de gemeenteraad in het kader van de Wro en de WABO het bevoegde gezag is.

Daarnaast is er onderscheid te maken tussen projecten, waar de gemeente actief optreedt als ontwikkelaar van het plan (de gemeente ontwikkelt haar eigen grond) en projecten, waarbij sprake is van een particulier initiatief en de gemeente faciliterend optreedt. In het eerste geval is de gemeente zelf initiator van het plan en treedt de gemeente actief op in participatie naar buiten. In het tweede geval is een derde initiator van het plan en treedt de gemeente terughoudender op, aangezien zij niet de ‘eigenaar’ is van het plan. Wij gaan dan vooral over de ruimtelijke inpassing in de omgeving.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer en Peter Bot (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening tijdens de RWN commissievergadering op 24 januari 2017


Daarbij geldt ook, dat hoe kleiner de impact op de omgeving is hoe kleiner de rol is die de gemeente speelt. Wanneer er sprake is van een particulier initiatief en een geringe ruimtelijke impact dan spreken wij niet meer van een bouwproject maar een bouwplan. De belangen van omwonenden zijn geborgd via de reguliere bezwaar en beroepsprocedures. Wij proberen initiatiefnemers uiteraard te bewegen tot overleg met hun omgeving over hun plannen, maar pakken die rol niet zelf, aangezien wij niet de ‘eigenaar’ zijn van het initiatief. Voor de volledigheid voegen wij in de bijlage de ‘Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingen’ toe.

Ruimtelijke procedure Groenhof. In het geval van de uitbreiding van winkelcentrum Groenhof is sprake van een reguliere omgevingsvergunning. De bevoegdheid hierover te besluiten ligt bij het college. De aanvraag valt namelijk binnen de zogenaamde Kruimelgevallenregeling. Dit zijn aanvragen die vallen onder de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen genoemd in artikel 4, lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Zodra een initiatief op deze wijze wordt ingediend moet de gemeente zich houden aan de wettelijk voorgeschreven termijn van 8 + maximaal 6 weken = 14 weken om de vergunning te verlenen. In die gevallen spreken we niet over bouwprojecten, maar over een bouwplan. Voor een bouwplan wordt geen projectorganisatie ingericht. Communicatie over het bouwplan is aan de initiatiefnemer. Voor bouwplannen die met een reguliere omgevingsvergunning kunnen worden verleend organiseert de gemeente geen informatieavonden. De rol van de gemeente is bij de intake van dergelijke initiatieven faciliterend richting initiatiefnemers.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De foto van het Winkelcentrum Groenhof op 31 januari 2017. Op de plaats van Groenhof Optiek komt de supermarkt van Lidl. In de achtergrond is de flat Cirrus te zien


Onttrekkingsbesluit. In het geval van Groenhof is er sprake van een specifieke omstandigheid die toch een besluit van de gemeenteraad vraagt. Omdat de initiatiefnemer komt tot een kleine uitbreiding van het winkelcentrum en daarmee openbare grond privé wordt is een onttrekkingsbesluit nodig. Met dit besluit, waartoe wij volgens de Wegenwet verplicht zijn, worden openbare gronden aan de openbaarheid onttrokken. De bevoegdheid hiertoe ligt conform de Wegenwet bij de gemeenteraad. Vanwege deze van wetswege bepaalde bevoegdheidsverdeling is het besluit over de omgevingsvergunning aan het college en het besluit over de onttrekking aan de openbaarheid aan de raad.

Het bouwplan zelf. De technische toelichting is niet bedoeld als informatieavond voor omwonenden. De vergunning is immers al verleend. De (insprekers) de voorzitters van de bewonerscommissie Cirrus en Stratus hebben het besluit van de vergunning ontvangen. Zij kunnen bezwaar maken tegen de vergunning. Dat geldt ook voor andere bewoners die bezwaar willen maken. De ontwikkelaar/eigenaar van het winkelcentrum heeft contact met beide bewonerscommissies. Over de bezwaren van de bewonerscommissie Cirrus heeft de ontwikkelaar het gevoel er wel uit te komen. Deze bezwaren gaan met name over laden en lossen.

Volgende week woensdag vindt ambtelijk overleg plaats met de ontwikkelaar over mogelijke oplossingen voor dit punt en andere punten in de openbare ruimte, zoals locatie winkelwagentjes, fietsenrekken, veiligheid e.d. Dit doen we in eerste instantie zonder de bewoners om te voorkomen, dat er oplossingen door de ontwikkelaar en bewoners worden aangedragen, waar wij als gemeente niet mee uit de voeten kunnen, cq. die strijdig zijn met andere belangen. Met de voorzitter van de bewonerscommissie Cirrus is al afgesproken, dat we daarna gezamenlijk de opties bespreken. Voor het gezamenlijk overleg met de bewoners nodigen we uiteraard ook de bewonerscommissie Stratus uit (de heer Brussee). De uitleg over procedures kunnen we eventueel ook toesturen aan de bewonerscommissies en misschien is het goed om een algemene uitleg op de website te plaatsen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag aanstaande dinsdag nog op de technische toelichting voorafgaand aan de commissievergadering RWN.'

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

J.N. Brandes, wethouder, Verkeer

P.A. Bot, wethouder, Ruimtelijke OrdeningAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.