Bijgewerkt: 18 juni 2024

Toekomstgerichte lokale publieke omroep in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-05-2024

Het College B en W van Amstelveen reageert op het initiatiefvoorstel toekomstgerichte lokale publieke omroep in Amstelveen:

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het initiatiefvoorstel toekomstgerichte lokale publieke omroep in Amstelveen dat de fracties van D66, BBA, VVD, Goed voor Amstelveen op 13 mei 2024 indienden. De initiatiefnemers streven naar een sterke lokale publieke omroep die een belangrijke rol vervult als hoeder van de lokale democratie, als bron van informatie voor Amstelveners over de gebeurtenissen in hun gemeente en regio, en die voorbereid is op toekomstige uitdagingen.

Het initiatiefvoorstel beoogt de continuïteit van de lokale publieke omroep te waarborgen en bevat voorstellen om samen met de lokale publieke omroep te werken aan een duurzame toekomstbestendige structuur vanaf 2024. Wij adviseren positief ten aanzien van het initiatiefvoorstel maar willen graag aangeven dat ten tijde van dit schrijven het nog niet duidelijk is of en hoe het Rijk de Mediawet 2008 zal wijzigen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

De leden van het College B en W van Amstelveen vlnr: wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA), wethouder Adam Elzakalai (VVD), wethouder Floor Gordon (D66), wethouder Frank Berkhout (D66), Tjapko Poppens burgemeester, Bert Winthorst gemeentesecretaris en wethouder Herbert Raat (VVD)

Toekomstige uitdagingen. Momenteel werkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een wijziging van de Mediawet 2008 met als doel de lokale publieke mediavoorzieningen te versterken. Vooralsnog hebben wij begrepen dat de geplande ingangsdatum voor de gewijzigde Mediawet 1 januari 2026 is, met de daadwerkelijke implementatie van het nieuwe stelsel voor lokale publieke omroepen in 2027. Onderdeel van deze herziening is schaalvergroting, waarbij lokale omroepen een groter verzorgingsgebied zullen hebben. Het streven van het Rijk is om één streekomroep voor Amstelland op te richten, waaronder de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer zullen vallen. Wij achten het van belang dat onze lokale publieke omroep is voorbereid op deze toekomstige uitdagingen en kunnen daarom ook instemmen met het initiatiefvoorstel.

Mediabeleid formuleren. De initiatiefnemers stellen voor dat wij eind 2024 nieuw mediabeleid voorleggen aan de gemeenteraad, inclusief een schets van randvoorwaarden die nodig zijn voor een toekomstbestendige inrichting van de lokale publieke omroep. Daarbij hechten wij er waarde aan om nogmaals aan te geven dat ten tijde van dit schrijven het nog niet duidelijk is of en hoe het Rijk de Mediawet 2008 zal wijzigen. Mocht hier duidelijkheid over zijn dan nemen wij dit mee in het nieuw te formuleren mediabeleid.

Transformatieplan. Nadat de kaders zijn vastgesteld is het de bedoeling dat de lokale omroep een transformatieplan opstelt met als doel de omroep te transformeren naar een toekomstgerichte lokale omroep. Het transformatieplan moet een leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de lokale omroep zijn, waarbij de focus ligt op de aanstaande mediawetgeving, verbetering van de continuïteit en kwaliteit van de nieuwsvoorziening en groter bereik onder Amstelveners. Na het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad zullen wij de lokale omroep vragen een transformatieplan op te stellen. Mogelijk is tegen die tijd dan ook bekend of en hoe het Rijk de Mediawet 2008 zal wijzigen.

Samenvattend. Wij achten het voorstel van de initiatiefnemers, met als kanttekening dat het Rijk de mediawet 2008 gaat wijzigen, uitvoerbaar.

Voorstel van D66, bbA, VVD, Goed voor Amstelveen 13 mei 2024 Initiatiefnemers stellen de raad voor te besluiten:

1.         In de periode 2024-2026 een instandhoudingsbudget van € 70.000 per jaar beschikbaar stellen aan lAmstelveen. Ook gelet op de dóórontwikkeling naar streekomroep zoals door het Rijk beoogd.

2.         Dit instandhoudingsbudget dekken uit de huidige mediabegroting, waarbij de middelen voor het Mediafonds - conform een door de gemeenteraad aangenomen motie- gehandhaafd blijven.

3.         Kennis te nemen van de bijgevoegde scenarioschets van lAmstelveen met betrekking tot de toekomst van de lokale omroep en opties voor het media-aanbod.

4.         Het college de opdracht te geven toekomstgericht mediabeleid te formuleren. Binnen dit mediabeleid worden - in samenspraak met de lokale publieke omroep - voorstellen gedaan over een toekomstbestendige inrichting van de lokale omroep, inclusief de (financiële) randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Dit beleid wordt eind 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

5.         Het college de opdracht te geven om op basis van de besluitvorming door de raad over beslispunt 4, de lokale publieke omroep te verzoeken een plan op te stellen over een toekomstbestendige inrichting van de lokale omroep.

6.         Het criterium van verplichte samenwerking tussen 1Amstelveen en NH Media te schrappen. Lees verder: Initiatiefvoorstel versterking lokale publieke omroep in Amstelveen (pdf 7 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.