Bijgewerkt: 26 september 2022

Tegemoetkoming Amstelveen BNG Bank-leningen RKAVIC

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-06-2014

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte leden van de raad,

Met een brief van 17 december 2013 informeerde het college u over haar besluit om voetbalvereniging RKAVIC financieel tegemoet te komen mits de voetbalvereniging al haar BNG Bank-leningen zou afkopen. Het college achtte het belang van die afkoop groot, omdat daarmee het risico van de gemeente als borgsteller geheel zou worden afgewend. Voor RKAVIC deed zich de unieke gelegenheid voor dat er een koper bleek te zijn met interesse in een deel van RKAVIC's onroerende goederen en die bereid leek voldoende te betalen voor de bedoelde afkoop.

Gelet op de impact van een en ander op het verdienmodel van de voetbalvereniging en rekening houdend met de door BNG Bank bij vroegtijdige afkoop in rekening gebrachte boete, besloot het college destijds de vereniging met een bedrag van € 50.000 tegemoet te zullen komen na de afkoop. RKAVIC wees de gemeente destijds reeds op het risico, dat de boete van BNG Bank door gewijzigde marktomstandigheden hoger zou kunnen uitvallen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen


Daarom heeft het college destijds besloten om naast genoemde € 50.000 nog € 20.000 te reserveren, voor het geval de boete door gewijzigde marktomstandigheden beduidend hoger zou uitvallen. Ruim een week geleden informeerde RKAVIC het college over het volgende.

De verkoop van de onroerende goederen was aanstaande (geplande datum 27 mei 2014). Doordat in de tussentijd de rentestand funk is gedaald, rekent de BNG Bank nu een boete die bijna 50 procent hoger is dan de boete die ultimo 2013 werd voorzien. Het totale boetebedrag bedraagt nu zo'n € 170.000 (ofwel ruim 20 procent van de totale afkoopsom). Deze omstandigheid, die RKAVIC niet kan worden aangerekend, maakt dat de club zich met een dermate groot financieel gat geconfronteerd zag, dat de vereniging doorgang van verkoop en afkoop niet zonder meer verantwoord achtte. RKAVIC heeft het college daarom verzocht om aanvullend op de eerder toegezegde € 50.000 nog eens € 37.000 bij te dragen om zodoende de directe afkoop van de leningen mogelijk te maken en de schade aan de duurzaamheid van de bedrijfsvoering van de vereniging te beperken.

Op maandag 26 mei 2014 heeft het college besloten dit verzoek in te willigen, Het college heeft hierbij naast het bovenstaande in overweging genomen, dat hiermee de meerkosten vanwege de afkoop (de boete) nu min of meer evenredig gedeeld worden door RKAVIC en gemeente. De eenmalige bijdrage (van nu cumulatief € 87,000) zal alleen worden uitbetaald als de BNG Bank-leningen van RKAVIC zijn afgekocht, opdat alle daarmee samenhangende financiële risico's van de gemeente zijn beëindigd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris, de burgemeester

RKAVIC? RKAVIC (nu al 40 jaar zonder puntjes) is een fusieclub van het Amsterdamse R.K.A.V. (Rooms Katholieke Amsterdamse Voetbalvereniging) opgericht in 1916 en het Amsterdamse V.I.C. (Voetbalvereniging Ignatius College) van 1915.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.