Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Standplaatslocatie bloemenkiosk Van der Hooplaan is afgewezen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-10-2017

Gemeentesecretaris drs. H.H. Winthorst en burgemeester drs. H.B. Eenhoorn informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de afwijzing van het verzoek van de heer Ouwendijk voor een nieuwe standplaatslocatie aan de rotonde Van der Hooplaan/Lindenlaan:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Verzoek van de heer Ouwendijk tot een nieuwe standplaats

De heer Ouwendijk neemt in de maanden januari t/m september de vaste standplaats in aan de rotonde Van der Hooplaan/Lindenlaan met zijn kiosk 'Chrissie’s Bloemenboetiek'. Voor de maanden oktober, november en december staat er op deze locatie een oliebollenkraam. De ondernemer van de oliebollenkraam heeft al meerdere jaren een standplaats- vergunning voor deze locatie. De ondernemer heeft hierdoor op basis van het standplaatsenbeleid het eerste recht om in de genoemde periode deze standplaats in te nemen.

De heer Ouwendijk wil graag in de genoemde herfstmaanden een standplaats innemen aan de rotonde op de kruising van de Van der Hooplaan/Lindenlaan. Hiervoor heeft de heer Ouwendijk een verzoek ingediend bij de gemeente, tot het innemen van een nieuwe standplaatslocatie. De heer Ouwendijk beoogt de locatie op het trottoir aan de zuidoostelijke zijde van de rotonde, ter hoogte van de Zeeman. De reguliere standplaats is gevestigd aan de zuidoostelijke kant van de rotonde, ter hoogte van de Rabobank.

De heer Ouwendijk maakt gebruik van de mogelijkheid in het standplaatsenbeleid, om een verzoek te doen tot een nieuwe standplaatslocatie. In het beleid is beschreven, dat een ondernemer die een nieuwe locatie wil innemen, buiten de in het beleid genoemde vaste standplaatslocaties, hiervoor een verzoek in kan dienen. In dit verzoek dient gemotiveerd te zijn, waarom de bestaande standplaatslocatie niet geschikt zijn. Vervolgens zal de gemeente het verzoek op alle aspecten toetsen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

'Chrissie's Bloemenboetiek' op de hoek Van de Hooplaan en Lindenlaan op 4 juni 2017. Het was een zondagmiddag en daarom was de kiosk gesloten


De heer Ouwendijk heeft bij zijn verzoek aangegeven, dat hij in het betreffende gebied wil blijven, omdat de vaste clientèle van de heer Ouwendijk afkomstig is uit de omgeving van de Van der Hooplaan. Het Hueseplein is de enige standplaatslocatie in de omgeving, die als alternatief kan fungeren. De heer Ouwendijk stelt echter, dat deze standplaats te klein is voor zijn verkoopwagen en dat ervaring leert, dat de locatie niet geschikt is voor de verkoop van bloemen. En hij geeft aan dat er zijn verschillende bloemenhandelaren de heer Ouwendijk zijn voorgegaan, die het niet hebben gered op het Hueseplein.

Beoordeling verzoek van de heer Ouwendijk. In het standplaatsenbeleid is een maximumstelsel opgenomen, om wildgroei van standplaatsen te voorkomen. Om de mogelijkheid te behouden om af te kunnen wijken van dit maximumstelsel, is de regeling voor een verzoek tot een nieuwe standplaatslocatie beschreven. Het door de heer Ouwendijk ingediende verzoek is niet voldoende onderbouwd om binnen de kaders van het huidige beleid een nieuwe standplaats toe te kennen. Het toekennen van het verzoek van de heer Ouwendijk zou een precedent scheppen, op basis waarvan vergelijkbare toekomstige verzoeken eveneens toegekend dienen te worden. Dit zou het maximumstelsel in het standplaatsenbeleid ondermijnen.

De aanvraag van dhr. Ouwendijk is mede aanleiding geweest voor het college om het huidige standplaatsenbeleid onder de loep te nemen. Het nieuwe standplaatsenbeleid ligt nu voor ter inspraak en wordt vervolgens in de gemeenteraad besproken. Het nieuwe standplaatsenbeleid biedt in bijzondere gevallen ruimte om een nieuwe standplaats toe te kennen. Indien het nieuwe beleid door de gemeenteraad wordt vastgesteld zal in overleg met dhr. Ouwendijk worden bekeken, of er een oplossing voor volgend jaar gevonden kan worden. Dhr. Ouwendijk heeft deze week een nieuwe aanvraag ingediend om in de maanden november en december 2017 de standplaats op het Hueseplein in te mogen nemen. De aanvraag is in behandeling. Uitgangspunt is, dat de vergunning wordt verleend vóór 1 november 2017 op voorwaarde, dat de verkoopwagen past op de standplaatslocatie op het Hueseplein.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,   de burgemeester,

drs. H.H. Winthorst     drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.