Bijgewerkt: 28 mei 2023

Stand van zaken werkbudget Oekraïners in Amstelveen 1 december 2022

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-12-2022

In de gemeenteraad van Amstelveen is op 29 maart 2022 ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal werkbudget Oekraïne van € 5 miljoen. In mei en juni is dit via twee raadsbesluiten aangevuld tot € 15 miljoen. Na vaststelling van het raadsbesluit "budgetoverheveling 2022 en rechtmatigheid" eind november bedraagt het lokaal werkbudget Oekraïne € 25 miljoen.

Tot heden zijn door het college voorstellen goedgekeurd met een volume van € 23,1 miljoen (kolom "plafond"). De accommodatiekosten zijn met een omvang van bijna € 12,4 miljoen de grootste uitgavenpost. In bijlage 1 "Stand van zaken lokaal werkbudget Oekraïne 1 december 2022" staan de besluiten vermeld. Via de jaarstukken 2022 wordt de raad voorgesteld met deze posten formeel in te stemmen.

Financieel uitgangspunt bij de opvang is dat het kabinet van rijkswege een reële compensatie heeft toegezegd van de extra kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten voor de opvang van ontheemden uit de Oekraïne. Er ligt een toezegging dat gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan door de opvang. Dit betekent dat sprake is van voorfinanciering.

In oktober 2022 heeft het Rijk een eerste voorschot uitgekeerd van € 7 miljoen. Eind oktober is een tweede voorschot aangevraagd voor de gemeentelijke opvang tot ultimo december van € 4,6 miljoen en voor de particuliere opvang van € 530.000. De verwachting is dat het aangevraagde voorschot in december wordt uitbetaald.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tijdelijke verblijfsunits voor 80 Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen

Vergoedingen. De vergoeding voor de extra kosten die gemeenten maken bestaat uit vele financieringsbronnen. Dit maakt het koppelen van de aanvragen met de bijbehorende dekking vanuit het Rijk lastiger dan in het geval het Rijk met één dekkingsbron/regeling was gekomen. In het overzicht "Bijlage 2: Financiën opvang Oekraïense ontheemden" is een aanname gedaan van de ontvangsten en uitgaven.

Onderzoek AEF. In het derde kwartaal 2022 is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan door adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken Andersson Elffers Felix (AEF) en Improven naar de kosten die gemeenten maken voorde gemeentelijke- en particuliere opvang van ontheemden uit Oekraïne. Doel van het onderzoek was om objectief en onderbouwd in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd kunnen worden.

Het verkregen inzicht van het onderzoek in de gemeentelijke kosten geeft aanleiding om het normbedrag bij te stellen naar € 83 vanaf 15 oktober 2022 om het beter te laten aansluiten op de werkelijke kosten die alle gemeenten hiervoor gemiddeld maken. Tot en met 14 oktober bedraagt de vergoeding per bed per dag dus € 100 en vanaf 15 oktober € 83.

Specifieke uitkering gemeentelijke opvang (GOO). De belangrijkste inkomstenbron vormt de specifieke uitkering (SPUK) voor het normbedrag van € 100 / € 83 per bed per dag. Dit bedrag bevat met name kamerkosten, leefgeld, maaltijden, BTW-vergoeding, schoonmaak, uitvoeringskosten, inschrijving BRP, beveiliging en WA-verzekering. Het bedrag per bed per dag wordt ook vergoed als de totale kosten lager zijn. Uitgangspunt is 360 bedden in hotels en 70 bedden in de accommodatie Prof. E.M. Meijerslaan 8 en 10. Dit levert voor 2022 en 2023 een vergoeding op van € 24,8 miljoen. Hier staan kosten tegenover van € 19,1 miljoen die uit deze SPUK betaald moeten worden. Hierbij moet wel worden aangetekend dat een deel van deze kosten t/m het eerste halfjaar 2023 zijn aangevraagd en de beschikbare ruimte uiteindelijk kleiner zal zijn dan € 5,7 miljoen.

Alle in bijlage 1 vermelde besluiten kunnen tot nu toe uit deze beschikbare ruimte betaald worden. Dit is inclusief de volgende besluiten die geen relatie hebben met opvang van Oekraïense ontheemden:

11. Opvang AMV      € 400.000

17. Versnelde plaatsing van statushouders   € 65.000

19. Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijz. doelgroepen       € 300.000

Specifieke uitkering particuliere opvang (POO)

De vergoeding voor de particuliere opvang is bedoeld voor uitvoeringskosten, WA- verzekering en inschrijving BRP. De SPUK-vergoeding bedraagt € 210 per persoon per maand.

Overige uitkeringen. Naast de SPUK voor particuliere en gemeentelijke opvang is er een mêlee aan regelingen. Sommige bedragen worden vergoed aan onderwijsinstellingen, andere bedragen komen binnen via de gemeentefondscirculaires en voor meerdere onderwerpen zijn nog gesprekken gaande binnen de Ministeries over de vergoedingsvorm. Bijlage 2 Financiën opvang Oekraïense ontheemden 1 december 2022. A. Aanvragen die uit de € 100/€ 83 dagvergoeding worden betaald:

Deze bijlage biedt onder A. een overzicht van de ingeschatte hoogte van de aanvraag voor de € 100/ € 83 dagvergoeding (bij 430 opvangplekken) voor de gemeentelijke opvang en welke posten daar naar verwachting uit worden vergoed. Na aftrek van de kosten die onder deze regeling vallen resteert € 5,7 miljoen voor overige aanvragen. De dagvergoeding is namelijk een minimumbedrag en hoeft niet te worden terugbetaald.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat nog kosten volgen voor de periode vanaf 1 juli 2023 waardoor niet de volledige € 5,7 miljoen beschikbaar zal blijven voor overige aanvragen.

B.        Overige aanvragen die op dit moment nog uit de € 100/€ 83 betaald kunnen worden: Er zijn de afgelopen maanden besluiten genomen, zoals geld voor huisartsenzorg en maatschappelijke voorzieningen die geen onderdeel vormen van de € 100/€ 83 dagvergoeding. Onduidelijk is ook welke vergoeding hiervoor wel zal worden verstrekt. Deze kosten met een omvang van € 1.755.000 kunnen nog worden gedekt binnen de resterende ruimte van de € 100 dagvergoeding.

De gemeenteraad heeft de wens uitgesproken dat het "lokaal werkbudget Oekraïne" niet alleen wordt ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar dat het ook wordt benut voor opvangkosten van overige vluchtelingen. Deze uitgaven vallen echter niet onder de hiervoor vermelde vergoedingsregelingen. Op dit moment betreft dit drie besluiten:

a.         Opvang alleenstaande minderjarige vluchteling /AMV (€ 400.000);

b.         Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen (€ 65.000);

c.         Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen (€ 300.000)

Deze kosten ad. € 765.000 kunnen thans nog uit de dagvergoeding worden betaald.

Deze kosten ad. € 765.000 kunnen thans nog uit de dagvergoeding worden betaald.

C.        t/m E. Overige vergoedingen en aanvragen. De kosten particuliere opvang (onderdeel C) worden vergoed via de SPUK-regeling. Het landingsprogramma Oekraïense kinderen bij onderdeel D wordt via onderwijsinstellingen vergoed en zal tezijnertijd worden verrekend met de gemeente. Bij onderdeel E staat nu de vergoeding voor tolken en vervoer van leerlingen. Dit onderdeel zal door aanvullende vergoedingen via de gemeentefondscirculaires in de komende maanden worden uitgebreid.

F. Geen dekking uit dagvergoeding of overige uitkeringen. De eerder gehanteerde term voorfinanciering op pagina 1 gaat niet op voor deze categorie met als gevolg dat de kosten ten laste komen van de algemene reserve. In tegenstelling tot wat staat vermeld in de nota "budgetoverheveling" blijkt uit de geactualiseerde berekening dat de kosten van de drie besluiten "Opvang alleenstaande minderjarige vluchteling", "Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen" en "Tijdelijke verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen Amstelveen" vooralsnog ten laste van het lokaal werkbudget Oekraïne gebracht kunnen worden. Lees ook: Bijlage 1 Stand van zaken lokaal werkbudget Oekraïne 1 december 2022 70KB (pdf)  Bijlage 2 Financiën opvang Oekraïense ontheemden 1 december 2022 (pdf )Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.