Bijgewerkt: 14 juli 2024

Stand van zaken van een handhavingsprocedure inzake 't Jagershuis

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-12-2021

Bij de vergadering van de raadscommissie voor Algemeen Bestuur en Middelen op 30 november 2021 stelde raadslid Ruud Kootker van bbA vragen aan het college over het Jagershuis. Hij sprak zijn zorgen uit over de instandhouding van het Jagershuis. In juni informeerde het college uw raad over de start van een handhavingstraject, omdat de eigenaar de regels over de instandhouding van het rijksmonument niet naleeft – meldt het College B en W van de gemeente Amstelveen.

De heer Kootker vroeg ons naar de stand van zaken van dit handhavingstraject. Hij vroeg of er al een handhavingsbesluit is opgelegd en zo nee, of het college bereid is dat wel te doen. In deze brief informeren wij u hierover. Ten eerste wenst het college op te merken dat wij uw zorgen over de instandhouding van het Jagershuis delen. De pandeigenaar is in 2016 een juridische procedure gestart om de inschrijving van het Jagershuis in het Rijksmonumentenregister te laten verwijderen. De Vereniging Historisch Amstelveen heeft hiertegen bezwaar ingediend. Op 21 juli 2021 heeft de Raad van State in deze procedure uitspraak gedaan: de rijksmonumentale status van het Jagershuis blijft behouden. Het college is verheugd dat het Jagershuis deze status behoudt, en voor de komende generaties behouden blijft.

Het Jagershuis is niet alleen van groot belang voor uw raad, maar voor alle inwoners van Amstelveen. Monumenten worden aangewezen met oog op duurzaam behoud, in het algemeen belang. Wij achten het Jagershuis een belangrijk onderdeel van de lokale geschiedenis, en zien dan ook toe op een duurzame instandhouding. Daarom spreken wij de eigenaar aan op zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Handhavingsverzoek. In mei 2021 ontvingen wij van een belanghebbende partij een verzoek om handhaving. Hierin wordt gesteld dat de gebouweigenaar de instandhoudingsverplichting niet nakomt. Daarop hebben onze inspecteurs het pand gecontroleerd. Uit de inspectie is gebleken dat het rijksmonument langdurig niet onderhouden is en de onderhoudstermijn voor verschillende onderdelen aantoonbaar is verlopen. Deze situatie heeft tot gevolg dat de instandhouding van het rijksmonument gevaar loopt. Dat betekent dat de eigenaar niet voldoet aan de instandhoudingsplicht uit de Erfgoedwet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herberg 't Jagershuis was van oorsprong een trefpunt voor de (scheep) 'jagers' die met hun paarden de trekschuiten vol met goederen trokken over het jaagpad, vanaf Amsterdam langs de Amstel, richting Uithoorn. Het is gevestigd in een monumentaal pand, direct aan het water van de rivier Amstel, aan de Amstelzijde 2- 4 in Amstelveen


Ook de gemeentelijke Erfgoedcommissie heeft ons college geadviseerd om de handhaving op basis van de instandhoudingsplicht in gang te zetten voor het rijksmonumentale Jagershuis. Naar aanleiding van ons onderzoek stuurden wij de eigenaar van het Jagershuis op 28 juni 2021 een brief, waarin wij de voorbereiding van een handhavingsbesluit aankondigen. Vervolgens hebben wij op 8 september een voorgenomen dwangsombesluit verzonden aan de eigenaar van het Jagershuis. Daarop heeft de eigenaar een uitgebreide zienswijze (reactie) ingediend. De ontvangen zienswijze wordt betrokken bij het opstellen van het handhavingsbesluit. Dat neemt de nodige tijd in beslag. Het opstellen van het handhavingsbesluit moet op zorgvuldige wijze gebeuren en volgens de wettelijke procedure en ons handhavingsbeleid. Daar komt bij dat wij momenteel ook in gesprek zijn met de eigenaar en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Erfgoedcommissie over de mogelijkheden voor herontwikkeling binnen de kaders van de rijksmonumentale bescherming. Daarover vertellen wij u hieronder meer.

Gesprekken RCE en Erfgoedcommissie en vergunningentraject

Nu zeker is dat het Jagershuis de rijksmonumentenstatus behoudt, kan door eerdere plannen die uitgingen van volledige sloop een streep gezet worden. Daarom heeft op verzoek van de eigenaar op 5 november 2021 een overleg plaatsgevonden met de adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedcommissie en de adviseur Cultureel Erfgoed van de gemeente. Tijdens dit gesprek is gesproken over de kaders van de rijksmonumentale bescherming, en over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van een herontwikkeling. Dit traject, ter voorbereiding op een omgevingsvergunning, is een ingewikkeld proces, omdat behoud van de monumentale onderdelen vereist is en tegelijkertijd moet worden gezocht naar een exploitabel (hedendaags) gebruik. De gesprekken met de eigenaar en de erfgoed-adviseurs worden op korte termijn hervat, aan de hand van een aantal scenario-studies en een hernieuwde waardestelling/bouwhistorische verkenning.

Belanghebbende partijen. Wij hebben de verschillende belangenorganisaties, waaronder de Vereniging Historisch Amstelveen en de Stichting Buurtcomité Amstelzijde en Amsteldijk Zuid (van brug tot brug), gevraagd in overleg te gaan met de pandeigenaar om tot een goed plan te komen waar iedereen mee in kan stemmen en dat past binnen de rijksmonumentale bescherming van het Jagershuis. De pandeigenaar heeft toegezegd dit op korte termijn te gaan doen en belanghebbenden te betrekken in de planvorming, ter voorkoming van bezwaren op de omgevingsvergunning. Het advies van de commissie vindt u op onze website: https://www.amstelveen.nl/home/publicatie/verslag-commissie-ruimtelijke-kwaliteit-21-juni-2021.

Gezien de situatie, waarin lang gewacht is op een onherroepelijke uitspraak van de Raad van State, en de lopende gesprekken met de erfgoed-partijen, geven wij de pandeigenaar tot de Kerst (2021) om met een concreet voorstel inclusief planning te komen met betrekking tot de instandhouding (restauratie) van het Jagershuis. Lukt dit niet, dan gaat het college over tot het opleggen van het handhavingsbesluit. Wij nodigen de pandeigenaar op korte termijn uit voor een gesprek hierover.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.