Bijgewerkt: 5 december 2023

Stand van zaken uitvoering motie 'Houdt de Museumtram op de rails'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-10-2018

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer en vervoer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken van de uitvoering van de motie 'Houdt de Museumtram op de rails':

'Geachte gemeenteraad,

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2018 heeft uw raad de motie ‘Houdt de Museum- tram op de rails’ (pdf 2 pagina’s) unaniem aangenomen. Graag informeren wij u met deze brief over de stand van zaken van de uitvoering van de motie. Op 15 augustus 2018 heeft wethouder Ellermeijer een bezoek gebracht aan de huidige thuisbasis van de Museumtramlijn. Medewerkers van de organisatie hebben een toelichting gegeven over de ontstane situatie.

Op 21 september 2018 heeft er een ambtelijk overleg met de gemeente Amsterdam plaatsgevonden. Vanuit Amsterdam wordt expliciet naar Amstelveen gekeken voor het huisvesten van de Museumtram. De gemeente Amsterdam verwacht voor het einde van het jaar een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan, waarna de eerste bouwfase van start zal gaan. Binnen het bestemmingsplan is er een wijzigingsbevoegdheid met een ruimtelijke reservering, waardoor de mogelijkheid blijft bestaan het historische spoor te behouden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer en vervoer


Het huisvesten van de Museumtram richt zich vooralsnog uitsluitend op het huisvesten van een werkplaats/remise en niet op het huisvesten van het informatiecentrum annex winkel. De gemeente Amsterdam is bereid het spoor te behouden, mits er een realistisch plan plus bijbehorende begroting en dekkingsplan wordt ingediend. Dit is tot op heden niet gebeurd. Naar aanleiding van het hiervoor genoemde ambtelijk overleg wordt een bestuurlijk overleg gepland met de gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid).

De rijksoverheid stelt deze kabinetsperiode voor het behoud van Erfgoed € 325 miljoen extra ter beschikking. In 2018 is er een bedrag € 29,5 miljoen beschikbaar voor het restaureren, herbestemmen en verduurzaming van Erfgoed. Er is in specifiek € 1 miljoen beschikbaar voor het ontsluiten van ‘mobiel erfgoed’. Om een beroep op deze middelen te kunnen doen, moet er eerst meer duidelijkheid zijn rondom de huisvesting van de Museumtramlijn, maar moet er ook een plan (inclusief begroting en dekkingsplan) liggen van deze organisatie.

De subsidieregeling heeft onze aandacht en wij zullen dit punt tijdens het bestuurlijk overleg met de gemeente Amsterdam aan de orde stellen. Wij informeren u t.z.t. over de resultaten van het bestuurlijk overleg.

De Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) is een lokaalspoorweg, die wordt bereden met historische elektrische trams tussen het Haarlemmermeerstation, Amstelveen en Bovenkerk. Dit is het laatst overgebleven deel van de vroegere Haarlemmermeerspoorlijnen. Na opheffing van het goederenvervoer op het laatste functionerende deel van de Haarlemmermeerspoorlijnen, tussen Uithoorn en het Haarlemmermeerstation, in 1972, ontstond bij een aantal tram-belangstellenden het idee om deze lijn te verbouwen tot een elektrische museumtramlijn. In 1975 verleende het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB hulp. De Museumtramlijn werd geopend op 20 september 1975. Een lokaalspoorweg is in Nederland een als zodanig aangewezen spoorweg die bestemd is voor openbaar personenvervoer met stads-, voorstads- of regionale spoorvervoerdiensten of voor goederenvervoer, en geen hoofdspoorweg is. Aan lokaalspoorwegen worden minder hoge eisen gesteld dan aan de hoofdspoorwegen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De verroeste rails van de museumtramlijn langs het Zwarte Pad in Amstelveen op 14 oktober 2018


De tekst van de motie: (Een motie is een formeel middel, waarmee een raadslid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan de gemeenteraad)

* de museumtramlijn eind mei 2018 een beroepschrift heeft ingediend bij de Raad van State tegen het besluit van de gemeenteraad van Amsterdam om de sporen van de museumtramlijn uit het Bestemmingsplan Havenstraatterrein te schrappen.

* dat in het besluit weliswaar een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, op grond, waarvan het College van B en W van de gemeente Amsterdam de tramlijn weer kan opnemen in het besluit, maar aan de toepassing van die wijzigingsbevoegdheid dusdanig zware voorwaarden zijn verbonden dat de vraag is of met het genomen besluit de museumtramlijn een reële overlevingskans heeft;

* door het besluit van de gemeenteraad van Amsterdam de huidige stallingsruimte bij het Haarlemmermeerstation dreigt te verdwijnen;

* de gemeenten Amsterdam en Amstelveen met elkaar zouden moeten onderzoeken hoe een stallingsruimte voor de historische tramstellen op de huidige of een andere locatie langs het traject van de museumtramlijn behouden kan worden;

- van oordeel dat:

* de museumtramlijn ook onlosmakelijk verbonden is met Amstelveen;

* de inwoners van Amstelveen met hun kinderen veel gebruik maken van de museumtramlijn en de tram daardoor een educatief karakter heeft;

* de museumtramlijn bij het cultureel erfgoed van Amstelveen behoort, immers de tram is geopend op 20 september 1975!;

* in het coalitieakkoord "Een zekere en stabiele toekomst van Amstelveen" op pag. 9 gesproken wordt over een visie Oude Dorp en de museumtramlijn een uniek beeld toevoegt aan het beeld van het Oude Dorp;

- van mening dat:

* de gemeenten Amstelveen en Amsterdam in samenwerking met het ministerie van OC&W (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) alles in het werk moeten stellen om de museumtramlijn en de historische tramstellen te behouden;

- roept het college op:

* zich in te zetten om de museumtramlijn en de historisch trams als één van de beeldbepalers van het culturele Amstelveen te behoudenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.