Bijgewerkt: 7 december 2023

Stand van zaken gezondheidscentrum bij de Meerkamp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-07-2023

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2023 heeft het College B en W Amstelveen n.a.v. vragen van raadslid de heer Stoffels van ChristenUnie Amstelveen, toegezegd een raadsbrief te sturen over de stand van zaken rondom het mogelijk realiseren van een gezondheidscentrum bij de Meerkamp. In deze brief geven wij deze toelichting.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Henk Stoffels de fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen

Op dit moment wordt gewerkt aan het realiseren van een nieuw gezondheidscentrum elders in de wijk Keizer Karelpark (KKP), te weten op de Lindenlaan. De locatie Lindenlaan was al verder uitgewerkt dan de locatie Meerkamp waardoor de ontwikkeling naar verwachting sneller gerealiseerd kan worden. Daarnaast ligt de Lindenlaan meer centraal in de wijk en dichter bij de plekken in de wijk waar veel ouderen wonen. Deze locatie heeft daarom de voorkeur boven de locatie bij het zwembad. Tevens zijn bij het initiatief aan de Lindenlaan verschillende zorgverleners die reeds in KKP werkzaam zijn betrokken, waardoor er concreet zicht is op gegadigden voor de invulling van het gezondheidscentrum. Voor het initiatief bij het zwembad is dat er (nog) niet. Daarnaast is er in het plan voor de Lindenlaan nog extra ruimte voor andere en / of nieuw startende zorgverleners. Naar inschatting is er met het nieuw te realiseren gezondheidscentrum Lindenlaan ruim voldoende praktijkruimte voor eerstelijnszorg in de wijk KKP. Daarom is een gezondheidscentrum niet meegenomen in de ontwerpfase van het extra badwater.

Het tekort aan praktijkruimten in Amstelveen Zuid is echter ook in andere wijken aan de orde. Daarom wordt ernaar gestreefd om in de ontwikkelingen van omliggende wijken ook ruimte te reserveren voor nieuwe gezondheidscentra, te weten in de Legmeer en in de Bovenkerkerwegzone. Voor de spreiding van centra over de wijken, lijken dat meer geschikte plekken, in aanvulling op het nieuw te bouwen gezondheidscentrum op de Lindenlaan, dan de locatie bij de Meerkamp.

Over een paar jaar (2025/2026) ligt de keuze voor nieuwbouw of renovatie van het huidige zwembad voor. Dan hebben we naar verwachting meer zicht op de kansrijkheid en voortgang van de andere potentieel nieuw te bouwen gezondheidscentra in het zuidelijk deel van Amstelveen (Legmeer en Bovenkerkerwegzone). Afhankelijk daarvan kunnen we inschatten of een gezondheidscentrum op deze plek nog nodig is.

Zo ja, dan kunnen we dan de optie om te komen tot een gezondheidscentrum op deze locatie opnieuw overwegen. Intussen werkt de gemeente aan een plan voor de huisvesting van eerstelijnszorg in Amstelveen. Dit plan dient als leidraad bij het op elkaar afstemmen van stedelijke ontwikkeling en de daarbij benodigde eerstelijns zorgvoorzieningen. Het plan voor huisvesting eerstelijnszorg geeft ook kaders aan de rol en de mogelijkheden van de gemeente om hierin te faciliteren. De inzichten uit dat plan kunnen worden meegenomen in de afwegingen voor de volgende fase van de verbouwing van de Meerkamp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.