Bijgewerkt: 2 juli 2022

Stand van de Zaken Bewonersagenda Klimaatadaptatie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-06-2022

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de bewonersagenda klimaatadaptatie uit het actieplan klimaatadaptatie 2021 – 2026 dat de gemeenteraad op 16 december 2020 heeft vastgesteld.

In het actieplan klimaatadaptatie staat de doelstelling dat de Amstelveen in 2050 klimaat robuust is ingericht. Om dit te bereiken is er, naast een aanpak voor de openbare ruimte, ook een aanpak nodig binnen het particulier bezit, woningen en tuinen. De bewonersagenda beschrijft deze aanpak. Met concrete acties, ondersteund door gerichte voorlichting en promotie, versterken we de bewustwording van de klimaatopgave bij bewoners en vergroten we de actiebereidheid op particulier terrein. Inmiddels is de bewonersagenda in uitvoering, waarvan hieronder een korte omschrijving van de acties volgt.

Voorlichtingscampagne met voorbeeldtuin voor klimaatadaptatie. Om de actiebereidheid op privaat terrein te vergroten, gaan wij in overleg met huurders en omwonenden een deel van ons verharde plein van Atelier2005 in de wijk Keizer Karel Park herinrichten tot een levendige, aantrekkelijke, innovatieve en klimaatbestendige voorbeeldtuin. Dit is dé fysieke locatie waarin informatie te vinden is over klimaatbestendige maatregelen in de tuin – van onderhoudsvriendelijk tot onderhoud intensievere maatregelen. De aanleg van de tuin is in september gepland, dan start ook de voorlichtingscampagne. In deze campagne is de website www.amstelveenrainproof.nl het uitgangspunt.

Meedoen met nationale acties: NK-Tegelwippen 2022 / Stichting Steenbreek Amstelveen is inmiddels aangesloten bij het netwerk van Stichting Steenbreek. Met dit netwerk blijven we op de hoogte van kennis, acties en communicatiemiddelen. Ook doen we dit jaar voor de tweede keer mee met het NK-Tegelwippen 2022. Inmiddels zijn er in totaal 6.388 tegels gewipt. We staan nu op plek 4 van de 34 middelgrote gemeenten die meedoen. Er volgen tot oktober nog zes ophaaldagen.Samenwerking Eigen Haard. Op het thema klimaatadaptatie zoeken we de samenwerking met woningstichting Eigen Haard. Recentelijk zijn er 3.500 brieven gestuurd richting huurders van eengezinswoningen met een tuin van Eigen Haard. In de brief is het belang van klimaatadaptatie vermeld en het NK- Tegelwippen gepromoot. Daarnaast zijn we aan de slag met informatie over klimaatadaptatie en biodiversiteit die Eigen Haard mee kan geven aan nieuwe inwoners van eengezinswoningen. Tot slot verkennen we samenwerking met Eigen Haard met ook het waterschap AGV. Op 30 november 2022 evalueren we gezamenlijk de samenwerking en maken daarbij afspraken voor het vervolg.

Klimaatadaptatie coaches. Amsterdam Rainproof werkt aan een pilot waarin een tiental personen worden opgeleid tot ‘Rainproof ambassadeur’. De Rainproof ambassadeurs staan ter beschikking voor bewoners van Amsterdam die graag een klimaatbestendig tuinadvies willen. Momenteel verkennen we hoe we deze ambassadeurs ook in Amstelveen kunnen inzetten.

Subsidie Groen en Water in de buurt. Om verder afkoppel- en opvangacties van bewoners te stimuleren, heeft waterschap AGV sinds november 2021 een nieuwe subsidiepot in het leven geroepen: subsidie “Groen en Blauw in uw buurt”. De regeling betreft het gehele stedelijk gebied onder het beheer van AGV. De subsidie is voor inwoners en organisaties zonder winstoogmerk (buurtinitiatieven, VVE’s). Op de website Amstelveen Rainproof en in onze communicatie rondom het NK Tegelwippen communiceren we over deze subsidieregeling.

KKC Technasium to the Rescue: opdracht klimaatadaptatie. Sinds de kick-off in de raadzaal op 28 maart 2022 zijn 100 eersteklassers van het KKC aan de slag gegaan met het klimaatadaptatie onderzoek. Ze brengen in kaart waar de hittestress en wateroverlastlocaties in Amstelveen zitten, interviewen omwonenden en passanten hoe zij dit ervaren en komen met oplossingen. De opdracht draagt bij aan de bewustwording van de klimaatopgave. Het resultaat komt te staan op de gemeentelijke kanalen en op www.amstelveenrainproof.nl.

Educatieve watertafel. Om kinderen meer te betrekken bij klimaatverandering, biedt de gemeente, via NME, jaarlijks alle basisscholen het lesprogramma ‘Water & klimaat in jouw straat’ aan. In dit interactieve lesprogramma onderzoeken de kinderen van groep 6 t/m 8 wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in Nederland. Én wat zij zelf, hun school en omgeving kunnen doen om minder wateroverlast en hittestress te hebben door het veranderde klimaat.

Overige projecten en acties. Sinds februari 2022 is de Hogeschool van Groningen gestart met een haalbaarheidsstudie naar de groene pergola innovatie/Green Leaf. De verslaglegging, inclusief kosten-baten analyse, wordt uiterlijk in september met ons gedeeld. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om een prototype van de Green Leaf naar Amstelveen te halen, zodat we in Amstelveen een pilot kunnen starten. De pilot Plantaarns (vergroening lantaarnpalen) kan worden gezien als de voorloper op de Green Leaf. Momenteel werkt de leverancier aan het maken van de Plantaarns. Deze week verwachten we de Plantaarns te kunnen plaatsen op het Handelsplein.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.