Bijgewerkt: 22 september 2023

Schiphol platforms richten nieuwe vereniging op

Nieuws -> Schiphol

Bron: CROSNet
12-11-2008

Oprichting van de vereniging Bescherming leefmilieu regio Schiphol (BLRS)

Het voorgestelde Normen en Handhavingstels “Vliegen volgens afspraak” (VVA) dat het belangrijkste onderdeel is van het uitgebrachte Aldersadvies aan minister Eurlings was voor de overgrote meerderheid van de gezamenlijke platforms (27 in totaal) onacceptabel.

Deze uikomst aangevuld met een eerdere afweging om integer met de belangen van de omwonenden om te gaan en hier niet mee te marchanderen was voor Erwin von der Meer (voorzitter VGP) voldoende reden om van verdere deelname aan het Alderstafel overleg af te zien. Kort voordat het Aldersadvies zou moeten worden goedgekeurd werd dit besluit door hem aan de leden van de Alderstafel medegedeeld.

Tijdens een door Hans Alders georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst op 30 september 2008 werd gesteld dat partijen die deelnemen aan het Alderstafel overleg en uiteindelijk geen positief advies uitbrengen m.b.t het voorliggende totale Aldersadvies ook geen partij zullen kunnen zijn bij de verdere uitwerking van dit advies.

Straalmotor  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een straalmotor met de draaiende schoepen van een vliegtuig op Schiphol. Een straalmotor is een motor die een 'straal' heet gas gebruikt om het vliegtuig te bewegen. De lucht wordt ingezogen aan de voorkant, samengeperst en brandstof toegevoegd. Daarna wordt het mengsel ontstoken. De verbranding produceert grote hoeveelheden warmte die het gasmengsel met de ontstane verbrandingsgassen sterk doen uitzetten waarna ze aan de achterkant met hoge snelheid worden uitgestoten. De reactiekracht van deze straal gas levert de voortstuwende kracht voor het vliegtuig. (Bron: Wikipedia)


Nadat dit Alders advies door alle partijen m.u.v. de gezamenlijke platforms van een positief advies was voorzien hebben de platforms Zwanenburg, Spaarndam en Uithoorn de andere platforms gevraagd om toch maar een positief advies uit te brengen. Dit heeft er toe geleid dat een meerderheid van de platforms (vooral uit de Haarlemmermeer) alsnog een positief advies zal gaan uitbrengen om bij de verder uitwerking toch maar aanwezig te kunnen zijn.

Dit om zaken naar men denkt positief te kunnen beïnvloeden. De andere platforms (o.a. Amsterdam, Amsterdam-West, Amstelveen, Aalsmeer, Assendelft, Schermer, Wijk aan Zee, Zaanstad ,Velsen, Heemskerk, Castricum e.a.) zijn van mening dat dit wel zeer naïef is. Aan de Alderstafel werd namelijk afgesproken dat om zaken naderhand nog te kunnen wijzigen dit alleen zal kunnen gebeuren indien alle partijen aan het Alderstafel overleg het hier over eens zijn. Dit valt in het geval van VVA niet te verwachten. De sector heeft het voor hen belangrijkste onderwerp immers succesvol binnengehaald en zal dit door een soort verder overleg niet zo maar laten afnemen.

Teneinde de rechtsbescherming/zekerheid van de bewoners echt zeker te stellen is inmiddels de Vereniging Bescherming leefmilieu regio Schiphol (BLRS) opgericht met als doelstelling:

- het behouden, verbeteren dan wel introduceren van lokale, gebiedsgerichte normen voor geluidsoverlast, gevaar, volksgezondheid en milieubelasting, ten behoeve van:

- de toetsing van het beleid voor de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol;

- de handhaving door de overheid van de kwaliteit van het lokale leefmilieu; en

- de rechtsbescherming door de omwonenden tegen inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer

Website: Vlieghinder.nl

CROS?

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) is een overlegorgaan van bewoners, bestuurders en de luchtvaartpartijen. De CROS overlegt over geluidhinder, geur, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid. Het doel is om de belangen van alle deelnemers te behartigen. Dit betekent dat de CROS het gebruik van de luchthaven wil optimaliseren en vermijdbare hinder wil beperken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.