Bijgewerkt: 24 februari 2024

SP: Stadshartuitbreiding, tijd om de balans op te maken

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
24-06-2013

Nu de omwonenden van het Stadshart hun mening hebben kunnen geven tijdens de commissievergadering van 18 juni 2013 en het college de raad heeft ingelicht over de ontstane situatie 'Project Stadshart' in de brief aan de raad van 18 juni, kunnen we de balans op maken.

De volgende vragen kunnen nu beantwoord worden:

Zijn de bewoners van de Schildersbuurt onevenredig hard benadeeld door de handelwijze van het college?

Ja, immaterieel is schade aangebracht aan de vertrouwensrelatie tussen de inwoners van Amstelveen in het algemeen - en de bewoners van de Schildersbuurt en Binnenhof in het bijzonder - en het openbaar bestuur. Het leven van hele gezinnen is op zijn kop gezet na de brief van 3 juni van het college. Materieel schade is aangebracht door de verwachte waardedaling van huizen in de Schildersbuurt en op het Binnenhof.

van erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een van de vele opgehangen doeken in de wijk: 'Hou op met winkels bouwen, wij willen onze wijk behouwen!'


Heeft er een zorgvuldige belangenafweging plaatsgevonden door dit college?

Nee, het college heeft vooral de belangen van Unibail Rodamco (UR) gehoord en behartigd en de belangen van de omwonenden zijn nauwelijks aan bod gekomen. Waarom zijn bewoners en winkeliers niet betrokken geweest bij de vorming van de plannen?

Is er goed gecommuniceerd?

Nee, de communicatie verliep uitermate knullig. Maandag 3 juni namen B en W het besluit de aangepaste visie Stadshart 2025 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Dit zou zijn beslag krijgen in de commissievergadering van 18 juni en de raadsvergadering van 3 juli.

Op dezelfde dag,  maandag 3 juni, zijn de bewoners geïnformeerd via een algemene brief, daarna is de pers ingelicht en als laatste is de Raad op de hoogte gesteld over de wijze, waarop het college de bewoners heeft ingelicht.

van erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Een woning is te koop in de Schildersbuurt


Het college heeft verzuimd om de procedure goed uit te leggen aan de bewoners. De brief komt over als een besluit en niet als een voorgenomen besluit waarover de gemeenteraad nog moest beslissen met de bijhorende inspraak- en bezwaarprocedures. Donderdag 6 juni is de nieuwe visie Stadshart 2025 met het raadsvoorstel gepubliceerd door het college.

Belanghebbenden hebben niet de mogelijkheid gekregen om zich goed voor te bereiden. Het tijdstip van besluitvorming valt net voor de vakantieperiode. Hier worden belanghebbenden benadeeld om (eventueel) bezwaar te kunnen maken.

Waarom heeft het college de besluitvorming niet na de vakantieperiode gepland?

Was er sprake van een communicatieplan en wie was daar verantwoordelijk voor?

Ja, er was een communicatieplan. Volgens het college is met UR de communicatiestrategie volledig afgestemd. Inhoud van de brieven aan de bewoners, de inhoud van de persberichten en de tekst van de voorwaarden in het raadsvoorstel  zijn besproken met en goed bevonden door UR. Dus de knulligheid was onderdeel van het plan en hoorde bij de strategie. De SP houdt het college verantwoordelijk voor de vermeende knulligheid en de gevolgen hiervan.

Is de participatie- en inspraakverordening goed uitgevoerd?

Nee, want op 7 november 2012 is de Stadshartvisie 2025 vastgesteld. Volgens UR was zij toen al een half jaar in gesprek met het college over de uitbreiding. Waarom hebben het college en UR hier geen gebruik van gemaakt om op democratische wijze de visie aan te passen op hun wensen? Waarom heeft het college de Stadshartvisie 2025 toen niet uitgesteld om de bewoners en winkeliers te betrekken bij de nieuwe visie?

Volgens artikel 1b participatie van de participatie- en inspraakverordening had op het samenstellen van de nieuwe visie participatie moeten plaatsvinden. De uitvoering van deze verordening valt onder de verantwoordelijkheid van burgemeester Van Zanen.

van erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Joep van Erp, fractievoorzitter SP-Amstelveen


Was hier sprake van onbehoorlijk bestuur?

Ja, aan de volgende beginselen van de Algemenen Wet Bestuursrecht is zeker geen gehoor gegeven door dit college:

-Fair-play-beginsel. De overheid moet zich onpartijdig opstellen bij het nemen van een besluit en moet de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht nemen (art. 2:4 Awb).

-Zorgvuldigheidsbeginsel. De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure goed volgen en deugdelijke besluitvorming (art. 3:2 Awb).

Evenredigheidsbeginsel. De overheid moet ervoor zorgen, dat de lasten of nadelige gevolgen van een overheidsbesluit voor een burger niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit (art. 3:4 lid 2 Awb).

Welke rol speelde de SP tijdens de vorming van het plan?

Op 21 mei 2013 is de SP, samen met de andere partijen in de raad, vertrouwelijk op de hoogte gesteld van de voorgenomen sloopplannen van het college. De SP heeft nooit meegewerkt aan de vorming van het plan en heeft zich tot 3 juni publiek niet uitgelaten over de visie zelf.

Dat kon pas na het besluit van B en W om de visie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad . Op dat moment zijn de plannen pas concreet geworden, dat was op 3 juni. Na 3 juni heeft de SP haar steun uitgesproken aan de bewoners van Binnenhof en Schildersbuurt. En dat zullen we blijven doen!  

Conclusie:

De SP pleit voor openheid en transparantie ook tijdens de planvormingfase. Dus geen gesloten klankbordwerkgroepen, of werksessies van de gemeenteraad en college. Zorg ervoor, dat tijdens deze klankbordwerkgroepen alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.

Geen besluitvorming meer vlak voor de vakantieperiode, zodat iedereen de tijd krijgt voor de inspraak en bezwaarprocedure. Als er een nieuwe visie Stadshart 2025 komt, zullen bewoners gelijkwaardig aan de onderhandelingstafel moeten zitten, naast UR, het college en de winkeliers. Hiervoor dient de SP afzonderlijke moties in op 3 juli 2013.

Gezien de verstrekkende consequenties van de handelwijze van het college, zoals beschreven in het bovenstaande feitenrelaas, zou het college de conclusie moeten trekken om na de commissievergadering van 25 juni zelf af te treden en niet af te wachten tot de raadsvergadering van 3 juli. De SP zal de raad op 3 juli een uitspraak laten doen over wethouder Groot afzonderlijk en het college in zijn geheel.

Joep van Erp, fractievoorzitter SP-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.