Bijgewerkt: 25 september 2022

SP-Amstelveen vragen over de voorselectie van vluchtelingen uit Oekraïne

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
08-08-2022

Op 27 juli 2022 heeft het College B en W van Amstelveen de gemeenteraad geïnformeerd (pdf) over de opvang van vluchtelingen die  opgevangen gaan worden in tijdelijke noodhuisvesting aan de Prof. E.M. Meijerslaan.

Op 20 juli 2022  heeft staatssecretaris Eric van der Burg aangegeven dat het kabinet gemeenten wil toestaan dat ze wel Oekraïners, maar geen asielzoekers uit andere landen hoeven op te vangen.

Wil Roode, burgerraadslid SP: 'Toen op 29 juli 2022 het college van rechten van de mensen een verklaring naar buiten bracht dat het kabinet hiermee een ongelijke behandeling van vluchtelingen en asielzoekers legitimeert dacht ik meteen dat het college van Amstelveen dit al heeft gedaan en wel heel snel, namelijk al heel kort na de uitspraak van 20 juli. Want op 25 juli blijken er al vluchtelingen uit de Oekraïne geplaatst te zijn in de tijdelijke noodopvang.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tijdelijke verblijfsunits voor 80 Oekraïense vluchtelingen aan de Professor E.M. Meijerslaan in Amstelveen worden ingericht op 28 juli 2022


Een dergelijk voorkeursbeleid is discriminerend en onwenselijk. In Nederland zijn er namelijk vierduizend gemeentelijke bedden voor opvang van Oekraïners onbezet terwijl in Ter Apel  geregeld asielzoekers in het gras moeten overnachten. Met beleid enkel en alleen opvang te bieden aan mensen uit de Oekraïne maakt een gemeente direct onderscheid op basis van afkomst tussen mensen die uit Oekraïne vluchten, en asielzoekers uit andere landen.

Wil Roode: 'Niet alleen verblijven er al 26 geselecteerde gezinnen uit de Oekraïne al in de noodopvang, maar het college heeft selectiecriteria gehanteerd zonder dit aan de gemeenteraad voor te leggen. De SP wilt weten, waarom er selecties hebben plaatsgevonden en of deze criteria zijn getoetst. Op eigen houtje selecteren vinden wij onjuist.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


De SP stelt daarom schriftelijke vragen om opheldering over deze kwestie omdat het college het risico loopt vanwege het selecteren op basis van afkomst zich schuldig te maken aan ongelijke behandeling.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP- Amstelveen tijdens het verkiezingsdebat op 15 februari 2022 in Schouwburg Amstelveen


Vragen

1.  Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan de toewijzingscriteria zoals vermeld in de brief van 26 juli voor opvang in de tijdelijke verblijfsunits in de Prof. E.M. Meijerslaan?

2. Kan het college aangeven hoe de genoemde toewijzingscriteria gelezen moeten worden. Gaat het hier om en/of of gaat het om voldoen aan alle criteria? Worden Vluchtelingen die aan meerdere criteria voldoen eerder toegewezen?

3. Kan het college ook aangeven hoe dit zich verhoudt tot de in de brief van 10 mei genoemde mogelijkheden zoals toewijzen aan studenten?

4. Kan het college ten slotte aangeven of iemand die werk heeft buiten Amstelveen ook nog in aanmerking kan komen?

5. Tussen de collegebrief en de uitvoering ten aanzien van plaatsing zit nog geen week. De SP vraagt het college door wie en wanneer besloten is dat selectiecriteria, en juist deze, worden toegepast op de groep vluchtelingen die in Amstelveen verblijven? Waarom is de raad daar niet bij betrokken?

6. Hebben alle 26 gezinnen die benaderd zijn door de gemeente  kinderen? Zijn daarnaast alleenstaande vluchtelingen of gezinnen zonder kinderen benaderd? Zo ja hoe en hoeveel, Zo nee waarom niet?

7. Welke vragen zijn aan de vluchtelingen gesteld door het college van burgemeester en wethouders?

8. Welke maatschappelijke organisaties zijn geraadpleegd bij het opstellen  van de toewijzingscriteria?

9. Specifiek: is Vluchtelingenwerk Nederland geraadpleegd ten aanzien van de toewijzingscriteria? Zo ja wat was de reactie, zo nee waarom niet?

10. Door wie zijn de toewijzingscriteria getoetst?

11. Komen vluchtelingen vanuit het HSP die nu niet in Amstelveen verblijven ook in aanmerking voor de noodopvang?

12. Welk beleid ligt ten grondslag als Amstelveense Oekraïense vluchtelingen een status krijgen en moeten doorstromen naar een woning? Of te wel, komt deze specifieke groep vluchtelingen als zij statushouders worden direct voor een woning in Amstelveen in aanmerking? Of krijgen statushouders die nu al verblijven in asielcentra net zo veel kans als straks een statushouder uit de Oekraïne om in Amstelveen in een sociale huurwoning te wonen?

13. Het college heeft een verklaring van geen bezwaar gevraagd bij de inspectie voor de Leefomgeving en Transport voor verblijf langer dan zes maanden. Is het college het eens met de SP dat vaak verhuizen niet ten goede komt aan het welzijn van de geselecteerde vluchtelingen? Wat betekent dit voor het moment van plaatsing, wordt dit al gedaan voor het afgeven van de verklaring? Heeft het college een plan B voor het geval dat er geen verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven door het ministerie? Waar gaan deze gezinnen dan naartoe? En op welke termijn?

14. In de brief wordt de term statushouders en vluchtelingen door elkaar heen gebruikt? Welke status hebben de vluchtelingen uit Oekraïne die nu in Amstelveen in hotels of privé worden opgevangen?

15. Wat is het huidige aantal vluchtelingen uit de Oekraïne die nu in Amstelveen verblijven?

16. De SP beschikt over informatie dat er minimaal 20 statushouders zijn geplaatst in het Radisson Hotel, te Amsterdam, die schijnen te vallen onder de versnelde opvang zoals bedoeld in de brief van 19 juli. Gebleken is dat deze statushouders tussen wal en schip vallen. Het leefgeld van het COA is ontoereikend en gaat binnenkort stoppen of is al gestopt, vanuit de gemeente is er nog geen of onvoldoende ondersteuning. Wat gaat het college doen om de problemen, en zeker de financiële situatie, van deze groep mensen aan te pakken?

17. De SP waardeert het dat de gemeente ruimhartig vluchtelingen uit de Oekraïne opvangt. De gemeente neemt ook een verantwoordelijkheid tot het versneld opvangen van statushouders. Is de gemeente ook bereid vluchtelingen van elders ruimhartig op te vangen? Zo nee waarom niet? Is de gemeente ook bereid om behalve de versnelling ook een verruiming van de opvang van statushouders te realiseren? Zo nee waarom niet?

18. Tot slot, door andere criteria voor Oekraïners te hanteren dan voor andere vluchtelingen / statushouders loopt de gemeente het risico, zoals ook gemeld in de verklaring van het college van de rechten van de mens,  vluchtelingen dan wel statushouders ongelijk te behandelen op basis van afkomst. Hoe zorgt het college dat er niet in deze valkuil gestapt wordt?

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.