Bijgewerkt: 2 oktober 2022

SP-Amstelveen vraagt aandacht voor de integratie van statushouders

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
17-09-2017

De stroom vluchtelingen is sinds 2014 substantieel toegenomen. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) heeft momenteel de handen vol aan het begeleiden van statushouders en hun gezinnen. De taakstelling om statushouders te huisvesten in onze gemeente is bovendien sinds 2016 verhoogd. Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen: 'Integratie gaat niet vanzelf. Je kunt je hoofd wel in het zand steken, maar je moet als gemeente beleid maken. De SP ziet dan ook graag, dat er extra maatregelen worden genomen om de integratie te bevorderen en het draagvlak onder de bevolking te vergroten'.

De SP-Amstelveen heeft in juli bij de behandeling van de Kadernota aandacht gevraagd voor de statushouders middels de motie 'Stand van zaken statushouders'*. Helaas heeft de SP moeten constateren, dat de VVD, D66, BBA, PvdA en OCA  op dat moment de noodzaak niet inzagen om zich te laten informeren over de integratie van de statushouders. Dit, terwijl het onderwerp meer dan ooit leeft onder de inwoners van Amstelveen. Dat bleek ook al uit de gesprekken die de SP recentelijk heeft gevoerd met inwoners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen tijdens zijn toespraak op 19 juli 2017 in de raadzaal van de gemeente Amstelveen


De raad heeft in meerderheid ingestemd met de Kadernota, waarin een vooraankondiging staat van een te houden symposium (kosten € 40.000 ) over de integratie van vluchtelingen. Marina Casadei: 'Als je een dergelijk symposium wilt organiseren, dan zul je eerst moeten weten wat de huidige stand van zaken is. Wat gaat er goed en wat kan beter? Alleen na een grondige analyse heb je iets aan een symposium'.

De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de statushouders over de volgende onderwerpen: huisvesting, onderwijs, toeleiding naar arbeid en draagvlak onder de inwoners. Op deze wijze wil de SP een discussie op gang brengen over integratie en acceptatie van vluchtelingen in Amstelveen.

*De tekst van de motie van SP- en CDA-Amstelveen, ingediend op 19 juli 2017:

'De Raad, gehoord de beraadslaging. Constaterende dat:

-De stroom vluchtelingen substantieel is toegenomen sinds 2014, Dat daarom de taakstelling om statushouders te huisvesten in onze gemeente is verhoogd, (eerste halfjaar 2017 261 statushouders)

- Het college de wens heeft geuit om een correcte uitvoeringsagenda van samenhangende maatregelen op te stellen

Van oordeel dat,

-  Het belang en urgentie om de statushouders goed te laten integreren in de Amstelveense gemeenschap daarmee is toegenomen.

- De raad geïnformeerd moet worden over de stand van zaken met betrekking tot de in Amstelveen gevestigde statushouders om tot een goed oordeel te kunnen komen en om eventueel de juiste maatregelen te kunnen nemen

- Het belangrijk is om een nulmeting te verrichten.

Verzoekt het college

- De raad te rapporteren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de statushouders alvorens te starten met het voorgestelde symposium en uitvoeringsagenda en zeker niet later dan december 2017. Met hierin aandacht voor:

Taakstelling: Het aantal nieuw geplaatste statushouders. Aantal nog te plaatsen statushouders. De huisvesting van genoemde groep. Benoemen van de wijken, waar de groep statushouders wonen en komen te wonen.

Extra fysieke opgave: Omdat de bestaande woningvoorraad niet voldoet om de taakstelling te behalen zonder, dat daarbij de bestaande groepen woningzoekenden worden benadeeld door de komst van statushouders zijn extra maatregelen nodig. Welke extra maatregelen worden en zijn er genomen.

Toeleiding naar werk & participatie: Hoeveel statushouders zijn aan het werk. Hoeveel volgen een opleiding, of participatietraject?

Onderwijs, zorg, welzijn en diversiteit: Statushouders en hun kinderen maken gebruik van onderwijs en basisvoorzieningen net als andere Amstelveners,

Welke voorzieningen zijn er extra getroffen op gebied van onderwijs? Welke activiteiten worden georganiseerd en welke projecten worden uitgevoerd gericht op ontmoeting met statushouders in Amstelveen?

Draagvlakmeting: Is er draagvlak onder de Amstelveners om asielzoekers en statushouders op te vangen?'

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie? Het is een formeel middel, waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen. Een bestuur zal in het algemeen geen moties indienen, omdat een bestuur door middel van het amenderen van een vergaderagenda discussiepunten in stemming kan brengen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.