Bijgewerkt: 15 augustus 2022

Relevante gegevens van woninginbraken in de eerste acht maanden in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-10-2018

Bas Eenhoorn burgemeester informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het aantal woninginbraken in de eerste acht maanden van 2018 in Amstelveen:

'Geachte raad,

Graag bied ik u hierbij de relevante gegevens woninginbraken aan. In de factsheet treft u een overzicht van het aantal woninginbraken in de eerste acht maanden van 2018 en de maatregelen die worden ingezet in de strijd tegen de woninginbraken. Bij de aanbieding van de factsheet afgelopen juli informeerde ik u dat op basis van de voorlopige cijfers de indruk ontstond dat het aantal woninginbraken afnam, mede als gevolg van de inzet van het tijdelijk inbrakenteam van de politie. Ik kan u thans melden dat deze eerste indruk is bevestigd: in de periode mei tot en met augustus is het aantal woninginbraken in Amstelveen met 34% gedaald ten opzichte van dezelfde periode 2017. Tevens kan ik u nog melden dat gemeente en politie gezamenlijk een onderzoek zijn gestart naar de mogelijke inzet van Automatic Number-Plate Recognition (ANPR)-camera’s (Automatische kentekenplaatherkenning) in de strijd tegen woninginbraak.

Ik vertrouw u hiermee voldoende van dienst te zijn. Hoogachtend, de burgemeester, Bas Eenhoorn

Ontwikkeling woninginbraken Amstelveen periode 1 januari 2018 -1 september 2018

1. Cijfers woninginbraken

De gemeenteraad van Amstelveen wordt periodiek geïnformeerd over de woninginbraakcijfers in de gemeente Amstelveen en de inspanningen om het aantal inbraken terug te dringen. Hierbij ontvangt u de factsheet over de periode 1 januari 2018 tot 1 september 2018. Wij volgen hiermee de tweede van de drie rapportageperiodes van de Regionale Veiligheidsrapportage (RVR) 2018. De inbraakcijfers zijn afgezet tegen dezelfde rapportageperiode 2017.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)De periode januari tot september 2018 toont een beperkte stijging (+6%) van het aantal woninginbraken in Amstelveen (poging + voltooid) ten opzichte van dezelfde periode 2017. Kijken we alleen naar de voltooide inbraken, dan zien we dat de cijfers in de eerste 8 maanden 2018 op vrijwel gelijk niveau liggen (+1%) als in dezelfde periode in 2017.

Regionaal is er in de eerste 8 maanden 2018 sprake van een sterke daling (-21%) ten opzichte van dezelfde periode 2017. Overigens, in de periode mei – september 2018 zien we in Amstelveen een daling van 34% ten opzichte van dezelfde periode 2017. De politie heeft in de periode maart-mei een tijdelijk inbrakenteam ingezet. Hoewel een direct verband lastig is aan te tonen, lijkt deze inzet wel degelijk een (sterk) drukkend effect te hebben op het aantal inbraken. Evenals in de vorige rapportageperiode doen de inbraken zich verspreid voor in heel Amstelveen. Opvallend is de sterke daling in Westwijk Oost en Waardhuizen.

Gemeente Amstelveen en politie streven naar een duurzame, structurele daling van het aantal woninginbraken. Dit gebeurt middels een breed maatregelenpakket. Gemeente en politie-onderzoeken op dit moment gezamenlijk de mogelijkheid van de inzet van ANPR-camera’s. De gegevens die met deze camera’s worden verzameld kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de opsporing van verdachten. Eén van de onderzoeksvragen betreft de verwerkingscapaciteit van data en de prioriteitsstelling bij de Landelijke Eenheid van de politie.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)Inbrakenteam. De politie heeft van maart tot mei een tijdelijk inbrakenteam ingezet. Door de tijdelijke extra capaciteit kon de politie grondiger rechercheren. Het team heeft een groep inbrekers in kaart gebracht die verantwoordelijk was voor een groot deel van de inbraken in Amstelveen. Hiervoor zijn verschillende opsporingsmethoden ingezet. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanhoudingen op heterdaad. Door de krappe capaciteit bij de Eenheid Amsterdam-Amstelland had het inbrakenteam slechts een tijdelijk karakter.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)Capaciteit. De zichtbaarheid van de politie in de wijk is een structureel aandachts- en gesprekspunt met de politie. Er is sprake van een spanningsveld tussen de vraag om extra agenten in de gemeente enerzijds en de regionale en landelijke prioritering anderzijds. Het kabinet heeft besloten dat er extra geld wordt uitgetrokken voor het aantrekken van zo’n 1100 agenten. Hiervan krijgt de Eenheid Amsterdam- Amstelland er 60, terwijl er om 500 extra agenten was verzocht.

Opsporing / technische hulpmiddelen. Tijdens het Donkere Dagen Offensief is ANPR, Automatic Number-Plate Recognition, ingezet. Dit heeft niet direct geleid tot aanhoudingen van inbrekers, wel tot de herkenning en staande houding van potentiele inbrekers met inbrekerswerktuigen bij zich.

Burgerparticipatie. Inwoners van Amstelveen spelen een belangrijke rol bij de voorkoming en opsporing van criminaliteit. Met het oog daarop zet de politie met grote regelmaat de tekst-kar in. Daarnaast communiceert de politie actief via Facebook en Whatsapp.

Informatiegestuurd Politie Optreden. Bij de inzet van politiecapaciteit wordt actief gebruik gemaakt van predictive policing (voorspellende politiewerk). Bij deze methode worden gegevens uit het verleden gebruikt omdat zij een redelijk goede garantie kunnen geven voor de toekomst. De politie gebruikt deze informatie ook bij de aanpak van woninginbraken. Inmiddels heeft deze voorspellende methode zijn waarde in de praktijk getoond.

2.3. Inzet inwoners. De gemeente ondersteunt inwoners van Amstelveen die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid van Amstelveen. Dat gebeurt door middel van: subsidiëring (hang- en sluitwerk, kleine veiligheidsprojecten), voorlichting, informatieverstrekking (onder andere in de vorm van bijeenkomsten, via (digitale) media) en huisbezoek. Whatsapp buurtpreventiegroepen. De gemeente besteedt regelmatig aandacht aan de toegevoegde waarde van Whatsapp buurtpreventiegroepen. We zien dat het aantal groepen nog steeds stijgt. Proefproject WAPA (Whatsapp Politie Applicatie), waarbij whatsappbeheerders rechtstreeks contact kunnen onderhouden met (meldkamer) politie. Met deze pilot wordt uitvoering gegeven aan de motie 'Investeer in Whatsapp buurtpreventie' van de gemeenteraad van Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.