Bijgewerkt: 30 november 2021

Regionale veiligheidsrapportage en Veiligheidsmonitor 2016 gepubliceerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-03-2017

Mevrouw Mirjam van 't Veld burgemeester van de gemeente Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de publicatie van de Regionale Veiligheidsrapportage van de Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland 2016:

'Geachte raadsleden,

Vandaag is de Regionale Veiligheidsrapportage van de Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland over het jaar 2016 (RVR 2016) openbaar gemaakt. Daarnaast is op 1 maart 2017 de uitslag van de Veiligheidsmonitor, een jaarlijks veiligheidsonderzoek onder gemeenten met meer dan 70.000 inwoners, gepubliceerd. Ik informeer u graag over beide onderwerpen.

Regionale veiligheidsrapportage

Voor de RVR wordt in de regel gebruik gemaakt van de Regionale veiligheidsindex en de lokale politiecijfers. Zowel de veiligheidsindex als de politiecijfers worden per vier maanden weergegeven en vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Vanwege technische problemen zijn van de laatste periode van 2016 helaas geen cijfers op buurtniveau beschikbaar vanuit de politie. De politie hoopt deze kwestie binnen de veiligheidsregio vóór de volgende RVR opgelost te hebben, zodat de Veiligheidsindex ook weergegeven kan worden.

Op 21 februari heb ik u het Actieplan Integrale Veiligheid 2017 toegezonden. Zoals ik in de begeleidende brief al aangaf, heeft Amstelveen een relatief veilig jaar achter de rug. De cijfers voor de meeste misdrijven zijn gedaald; onder andere alle vormen van inbraak, diefstal uit motorvoertuigen, winkeldiefstal en zeden zij gedaald. Voor enkele delicten, bijvoorbeeld diefstal van motorvoertuigen, (brom- en snor)fietsen en overlast door persoon en jeugd, is een (lichte) stijging te zien. U kunt de resultaten terug zien in de lokale politiecijfers, die als bijlage bij de RVR zijn gevoegd.

In 2016 is de hennepscan in de Amstelland gemeenten afgerond. We pakken de hennepteelt in onze gemeente voortvarend aan. Daarnaast zetten we in de aanpak van ondermijnende criminaliteit sinds 2016 de Wet Bibob in. De afgelopen maanden is tezamen met de andere Amstelland gemeenten een uitbreiding van de Bibob voorbereid. Op korte termijn zal deze worden ingezet. Criminaliteit wordt hiermee uit de economische sector geweerd door weigering/intrekking van (veelal) vergunningen en het verbinden van extra voorschriften. De uitbreiding heeft betrekking op het gebied van o.a. vastgoed en grondtransacties. U wordt hierover nog separaat nader geïnformeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Mirjam van 't Veld spreekt de leden van de gemeenteraad van Amstelveen toe op 22 maart 2017


Regionaal ligt het aantal meldingen, incidenten van huiselijk geweld alsmede het aantal huisverboden onder de doelstellingen. Wij constateren in onze gemeente, dat de cijfers voor huiselijk geweld zijn gedaald en dus verbeterd (zowel aangiften, incidenten als huisverboden). De evaluatie wordt omstreeks juni verwacht. Daarnaast valt op dat overlast van personen met verward gedrag in de gehele regio blijft stijgen. Op verzoek van Amstelveen is de 'verwarde personen' problematiek regionaal als extra beleidsprioriteit opgenomen.

Zoals in de RVR is vermeld, hebben we in onze gemeente gezamenlijk met brandweer, bewoners, welzijnsorganisatie VITA en de woningbouwcorporatie het afgelopen jaar voorlichting over brandveilig leven gecombineerd met een complex- en woningbezoeken. In 7 complexen met zelfstandig wonende senioren zijn minimaal 350 senioren bewuster gemaakt van een brandveilig leven. Ook is de brandweer in december de wijk Elsrijk ingegaan voor persoonlijke gesprekken en zijn 50 woningbezoeken afgelegd. Komend jaar zetten we deze succesvolle acties graag voort in combinatie met voorlichting van politie, de GGD en zo mogelijk het Rode Kruis, waarmee we de bewustwording rondom veiligheid nog integraler op gaan pakken.

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor (VM) is voor de negende keer uitgevoerd. De VM is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek onder personen van 15 jaar en ouder, waarbij via enquêtes gegevens worden verzameld op zowel landelijk, (politie) regionaal als lokaal niveau. Vanuit Amstelveen zijn, over de periode van augustus tot en met november 2016, 331 waarnemingen (ingevulde enquêtes) binnengekomen. In de enquête worden vragen gesteld over 13 vormen van overlast, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, tevredenheid inwoners over functioneren van politie en gemeente, etc). De VM is op 1 maart 2017 openbaar gemaakt via onder andere de CBS website. De factsheet van de Veiligheidsmonitor is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Uit de Veiligheidsmonitor blijkt, dat Amstelveen ten opzichte van het landelijk gemiddelde op alle onderdelen goed scoort. Op alle waarden scoren we zelfs beter dan het landelijk gemiddelde. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ervaren fysieke verloedering, sociale overlast, onveiligheidsgevoelens en slachtofferschap van gewelds- of vermogensdelicten waarvan de cijfers zijn verbeterd. De cijfers rond verkeersoverlast, overlast totaal en slachtoffer van vandalisme delicten zijn licht terug gelopen, maar nog steeds beter dan het landelijk gemiddelde. Onze inwoners zijn veelal zeer tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Ik hoop u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Uiteraard blijf ik u op de hoogte houden van tussentijdse resultaten.

Hoogachtend,

de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mevrouw drs. M.M. van ’t Veld

Bijlagen: Regionale veiligheidsrapportage 2016- Factsheet Veiligheidsmonitor 2016 (pdf 59 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS