Bijgewerkt: 25 juni 2024

Regels, regels, regels in Politiek Café VVD 2008

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveenweb / VVD-Amstelveen
28-03-2008

Na de ledenvergadering van de VVD afdeling Amstelveen op dinsdagavond 25 maart 2008 in het Congrescentrum in het Stadshart, vond het traditionele "Politiek Café" plaats.

Regels, regels, regels

Het thema was: Regels, regels en nog eens regels. De genodigde gastspreker was mevrouw Brigitte van der Burg (47), van de VVD Tweede Kamerfractie. Zij is namens de VVD bij de Vaste Kamercommissie Financiën woordvoerder Terugdringing administratieve lasten. Via deze weg probeert ze de regeldruk van het kabinet zoveel mogelijk te beperken en is ook integraal woordvoerder regeldruk.

VVD cafe Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

VVD-raadslid Marius Rietdijk en Rolf Thung voorzitter VVD-Amstelveen openen de bijeenkomts


VVD cafe Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Voor alles begint, gaan de aanwezigen een korte yoga oefening houden op aandringen van Marius Rietdijk, die zelf ook yoga-lessen geeft


VVD cafe Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Zelfs wethouder economische zaken Jan-Willem Groot (CDA) (midden) geniet van de yoga


Omdat mevrouw van der Burg vroeger directeur van de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap was en later ook lid was van het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL), (met Robin Linschoten) kon zich goed verplaatsen in de materie over de problematiek van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de burger. Dat maakte ze dan ook duidelijk.

ACTAL is een tijdelijk en onafhankelijk adviescollege met als doel een cultuuromslag bij regelgevers te bewerkstelligen. Zij moeten de administratieve lasten voor bedrijven en burgers automatisch en blijvend verlichten.

Mevrouw Van der Burg herhaalde haar standpunt, dat ze al in het spoeddebat toename administratieve lasten had gezegd - dit kabinet is een ramp voor het Nederlandse Bedrijfsleven. Belastingen worden verhoogd, het ontslagrecht wordt niet versoepeld en de administratieve lasten nemen toe.

VVD cafe Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Brigitte van der Burg lid van de VVD Tweede Kamerfractie aan het woord


Slim handhaven

Haar voorbeelden volgden in rap tempo: de verpakkingenbelasting, de jaarlijkse controle van de mobile brandblussers, belastingcontroles, in de praktijk allerlei zaken, waar nu door een bedrijf en de burger van te voren een vergunning, een melding, een ontheffing voor nodig heeft. Volgens mevrouw Van der Burg kunnen deze meestal overbodige en dure regels vervangen moeten worden door algemene regels èn slim handhaven.

Vervolgens moeten de inspectie en het toezicht effectiever worden en de inspectiediensten verplichten om samen te werken, in plaats van elke keer afzonderlijk bij een ondernemer op bezoek te komen.

Met betrekking tot een late BTW-aangifte, had ze ook een punt. Als de burger of het bedrijf niet op tijd is, hoe kort ook, volgt er vaak een boete. Maar als de Belastingdienst, of ander overheden te laat zijn, kunnen de burgers alleen maar een klacht indienen. Haar voorstel is: tijd verlopen, vergunning verstrekt!

VVD cafe Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De heer Raadschelders geeft commentaar op het beleid van het kabinet


Haar toespraak werd warm ontvangen door de aanwezige VVD wethouders Joss Tabak en Frans Hellendall en natuurlijk door de vele ondernemers. De heer Hellendall hield de volgende toespraak die hierna te lezen is. Hij sprak over de manier waarop hij met het college de regeldruk van de Amstelveense ondernemer vermindert en de administratieve digitalisering bij de gemeente doorvoert.

VVD cafe Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

VVD raadslid Herbert Raat vertelt over zijn ervaringen ivm de regels


Geachte Dames en Heren,

Vanavond wil ik u vertellen waar het huidige college van B&W – met twee VVD wethouders daarin – mee bezig is voor ondernemers. Centraal thema van vanavond is deregulering. Dat is echter geen doel, maar een middel. Het uiteindelijke doel is te komen tot betere dienstverlening. Dat is daarom leidend. Want het kan soms zelfs voorkomen dat er regels bij komen, bijvoorbeeld in het geval van het vervangen van een vergunning door een meldplicht. De ondernemer of burger heeft dan toch minder overlast van regeldruk.

Daarin wil dit College een grote slag in maken. Dat geldt voor de dienstverlening in het algemeen. In de tegenwoordige tijd is ICT daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Vandaar dat ik het vanavond feitelijk over drie samenhangende onderwerpen wil hebben: digitalisering, deregulering en dienstverlening.

Digitalisering

Ik wil beginnen met digitalisering, omdat u daardoor meteen een goed beeld krijgt van de grondige, integrale aanpak die Amstelveen hanteert om bedrijfsprocessen te verbeteren en daardoor tot deregulering en betere dienstverlening te komen, voor burgers en bedrijven.

Digitalisering is een enorme uitdaging en kans. Daarbij dient bedacht te worden dat de digitale revolutie nu waarschijnlijk ongeveer halverwege is. Al in 1990 betoogde professor Paul David dat een technologische revolutie circa dertig jaar in beslag neemt. Dat komt omdat wij nieuwe technologie eerst toepassen binnen de context van werkwijzen. En kunnen vaak niet zo eenvoudig aangepast worden. zien wij ook met de digitale revolutie.

Er zijn vele belemmeringen om de nieuwe technologie meteen optimaal in te zetten. Zo zijn er juridische belemmeringen, zoals eisen uit de Archiefwet of de geldigheid van digitale handtekeningen. Er zijn institutionele belemmeringen, denk bijvoorbeeld aan het uitwisselen van gegevens. Zo is recent het elektronisch kinddossier voorlopig mislukt. Ook dat is trouwens een voorbeeld van een oude werkwijze gestoken in een nieuwe technologische jas.

Alle informatie die benodigd is in het kinddossier zou ook via een optimale gegevensuitwisseling beschikbaar gemaakt kunnen worden. Een ander voorbeeld is het uittreksel uit het bevolkingsregister, dat nu elektronisch aangevraagd kan worden. Dat zou echter niet meer overbodig zijn als gemeentes die gegevens zelf rechtstreeks verstrekken aan andere instanties, zoals woningcorporatie of school.

Een ander mooi voorbeeld van de combinatie van oude en nieuwe technologie is het inscannen van facturen. De nieuwe technologische mogelijkheden worden pas goed benut als facturen digitaal aangeleverd worden. Andere belemmeringen worden gevormd door de indeling en inrichting van gebouwen en - niet te vergeten - de menselijke factor.

VVD cafe Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Frans Hellendall met de portefeuille: Financiën, cultuur, vergunningen, handhaving, vastgoed, informatisering en automatisering, dienstverlening, deregulering, tijdens zijn uitgebreide analyse over de digitalisering, standaardisering en de efficiency opvoeren in de gemeente Amstelveen


Pas met integrale digitalisering zijn alle voordelen daadwerkelijk te behalen, zoals papierwinst, tijdwinst en minder menselijke handelingen. Met deze belangrijke kanttekening loopt de gemeente Amstelveen als landelijk erkende voorhoedegemeente wel voorop in de digitale revolutie onder gemeenten. Eén bijzonder aspect is dat Amstelveen van achter naar voren heeft gewerkt. Pas een maand geleden werd daadwerkelijk de voorkant bereikt, de dienstverlening. Amstelveen is achteraan, bij de basis, begonnen. Daardoor wordt de nieuwe technologie zo goed mogelijk ingepast en wordt een goede basis gevormd om snel meer en nieuwe producten toe te voegen. Dat gebeurde in vier stappen.

De eerste stap betrof het aanpassen van de organisatiestructuur. Die is nu procesgericht opgezet. Amstelveen heeft dat ver doorgevoerd, waardoor onze structuur afwijkt van de meeste andere gemeenten. Zo zijn alle werkzaamheden voor vergunningen ondergebracht bij één afdeling Vergunningen en Ontheffingen. Deze procesgerichte structuur is meteen meer klantgericht. Want de burger of ondernemer wordt in de veel gevallen door één afdeling geholpen en niet meer doorverwezen.

In de tweede stap heeft Amstelveen de bestanden geschoond en geüniformeerd. Bovendien wordt voorkomen dat in de toekomst bestanden nog verschillen kunnen vertonen. Daarvoor heeft Amstelveen een zogenaamde ‘orkestratietool’ ontwikkeld: een computerprogramma dat informatie in verschillende bestanden gelijk houdt. Bij een verhuizing gaat de correspondentie van de burger automatisch naar zijn nieuwe adres. De klassieke fout –dat een overledene nog brieven krijgt – behoort daarmee tot het verleden. Dat is nieuw in gemeenteland, zelfs onze collega-voorhoedegemeenten zijn onder de indruk. De standaardpakketten voor gemeenten zijn hier niet toe in staat.

In de derde stap zijn de werkprocessen geanalyseerd, ten behoeve van een optimale ICT-ondersteuning. De opgedane kennis stelt de gemeente Amstelveen als voorhoedegemeente overigens ter beschikking aan andere gemeenten. Zo draagt Amstelveen bij aan de door het Rijk gewenste standaardisering en het streven naar het gebruik van open standaarden.

En pas een maand geleden, met de laatste stap, heeft Amstelveen de daadwerkelijke producten gedigitaliseerd. Maar toen zijn er dan ook meteen een veertigtal in productie gegaan: van kapotte straatlantaarn tot niet geleegde bedrijfscontainer.

De voordelen zijn aanzienlijk. De Amstelvener en de Amstelveense ondernemer kunnen nu zaken zeven dagen per week, 24 uur per dag,  melden en aanvragen. Als zij over DigiD beschikken, hoeven zij hun gegevens niet meer in te vullen. Die staan na het inloggen automatisch vermeld. Dit geldt ook voor ondernemers, want sinds kort kunnen ook ondernemingen een DigiD aanvragen.

Het systeem signaleert of er gegevens ontbreken, zodat het digitale formulier altijd compleet ingevuld is. De melding komt direct terecht bij degene die deze gaat afhandelen, zonder tijdverlies en zonder dat meldingen tussen wal en schip raken. Eventuele betaling vindt simpel en veilig plaats. En tot slot is de status van afhandeling door de aanvrager op elk moment te volgen.

Binnen de gemeente geeft dit allerlei efficiency-voordelen. Werkplanningen als bijvoorbeeld de rijroute voor het ophalen van grofvuil kunnen automatisch worden gegenereerd.

Op deze manier worden gemeentelijke levertijden transparant en worden bottlenecks in de afhandeling zichtbaar. Zo nemen ook de bijstuurmogelijkheden van het bestuur in de kwaliteit van de dienstverlening toe.

En ondernemers vinden snelheid belangrijk. Uit de laatste bedrijvenpeiling van Amstelveen bleek zelfs dat de grootste ontevredenheid over de gemeente van ondernemers in Amstelveen de snelheid van afhandeling was.

En dankzij de initiatiefwet van de landelijke VVD worden gemeentes uiterlijk in 2010 gedwongen zich aan afhandelingstermijnen te gaan houden, op straffe van boetes. Amstelveen is hier tijdig op voorbereid. Dankzij deze basis kunnen er de komende jaren nog veel producten aan worden toegevoegd. Zo zal de rest van 2008 in het teken staan van meer online vergunningen.

Met de digitalisering worden zij gelijk bekeken op mogelijke deregulering. Tevens wordt gekeken naar samenvoeging zodat aanvragen simpeler wordt. Dat gebeurd in ieder geval met de omgevingsvergunning die 1 januari a.s. van start gaat. Daarin worden heel veel vergunningen gecombineerd, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning en gebruiksvergunning. Uitgangspunt is dat de aanvrager geen hinder meer ondervindt van de manier waarop de overheid is georganiseerd. De aanvrager van een omgevingsvergunning kan straks terecht bij één loket.

De hele gemeentelijke postregistratie wordt eveneens gedigitaliseerd. Dat gaat dus om brieven, maar ook om e-mails en faxen. Daarmee wordt ook die afhandeling transparant en voor de inzender via internet te volgen. Zo vult Amstelveen haar rol als voorhoedegemeente in, wat er toe leidt dat geregeld andere gemeenten zich bij ons komen oriënteren.

Deregulering

Dan ga ik nu over naar het kernthema van deze avond, deregulering. Dat is een onderwerp dat de warme belangstelling heeft van de VVD als liberale partij. Vandaar dat in het uitvoeringsprogramma voor deze collegeperiode - 2006-2010 - de doelstelling is opgenomen om de gemeentelijke regelgeving met 25% te reduceren.

In dat kader zijn alle verordeningen van de gemeente Amstelveen geïnventariseerd, geactualiseerd, gedereguleerd, juridisch getoetst en gedigitaliseerd. Daardoor zijn de meer dan 100 verordeningen van vroeger terug gebracht naar 69 verordeningen, die op de gemeentelijke website zijn gepubliceerd. Je zou kunnen zeggen dat zo de doelstelling van 25% al royaal gehaald is. Maar zoals ik in mijn inleiding zei, belangrijker dan het aantal regels is het effect van regels.

Daarom zijn veel verordeningen inmiddels ook gedereguleerd. Een aantal verordeningen en de wijzigingen daarvan wil ik er speciaal uitlichten: In de nieuwe APV zijn in een aantal gevallen vergunningsplicht vervangen door meldingsplicht. Dit levert tijdswinst op en scheelt kosten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd voor kleine objectvergunningen – het plaatsen van objecten op de openbare weg.

Ook voor een straatberoep – denkt u aan glazenwasser of pizzabezorger - is geen vergunning meer nodig.

Hetzelfde geldt voor het verkopen van kerstbomen voor kerstmis. Daar moest elk jaar weer een vergunning voor worden aangevraagd. Een onevenredige administratieve, bureaucratische en financiële belasting voor de bonafide ondernemer voor die twee weken per jaar. Op het moment dat ik van deze vergunning hoorde heb ik laten analyseren wat de negatieve effecten van afschaffing zouden zijn. Die waren er nauwelijks. Deze vergunning is daarop direct afgeschaft.

Verder is de Amstelveense precarioverordening vernieuwd. Voor acht categorieën is precario geschrapt, zoals het hebben van olietanks, zonneschermen, luifels, erkers en terrassen. Het scheelt tijd en kosten voor de ondernemer.

Amstelveen probeert trouwens niet overal zelf het wiel uit te vinden, wij kijken ook naar ‘best practices’ in het land. Een goed voorbeeld zijn de twaalf best practices voor bedrijven die de Kamer van Koophandel landelijk heeft opgesteld. Van die aanbevelingen over twaalf vergunningen is de tussenstand als volgt. Twee aanbevelingen nemen wij niet over, die passen meer bij plattelandgemeentes dan bij het verstedelijkte Amstelveen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om de in- en uitritvergunning, daar wordt de Friese gemeente Wymbritseradiel als het grote voorbeeld genoemd, als gemeente die deze vergunning reeds heeft afgeschaft. Ik moet u bekennen dat ik nog nooit van de gemeente Wymbritseradiel gehoord had.

Ik heb het daarom opgezocht, het blijkt een plattelandsgemeente te zijn van 16.000 inwoners verspreid over 28 dorpen en gehuchten. Wellicht dat inderdaad voor het verkeer aldaar van landbouwtrekkers de in- en uitritvergunning niet nodig is. Echter, Amstelveen vindt afschaffing hiervan ongewenst, onder meer uit het oogpunt van verkeersveiligheid.

Verder zijn we één aanbeveling van de Kamer van Koophandel nog aan het bestuderen. De overige negen hebben wij inmiddels geheel of grotendeels in praktijk gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld momenteel de gemeentelijke reclame op driehoeksborden rond lantaarnpalen uitbesteed, daar hoeft dan niet elke keer ook nog een vergunning voor worden aangevraagd.

De komende twee jaar zal de verdere deregulering grotendeels in het teken staan van het leren van ‘best practices’ van andere gemeenten.

Waar Amstelveen zelf wel veel energie in gestoken heeft is een onderzoek naar nieuw Welstandsbeleid. Welstand levert heel veel irritatie op bij burgers en bedrijven. Het is ondoorzichtelijk en kost veel tijd. Een oplossing is om niet meer alle aanvragen naar een onafhankelijke Welstandcommissie te sturen. Dat is echter momenteel nog wettelijk verplicht vanuit het Rijk. Als tussenoplossing werkt Amstelveen daarom momenteel met een gedelegeerd lid van de Welstandscommissie voor eenvoudige bouwaanvragen. Die is vaker aanwezig en beschikbaar om mee te overleggen.

Daarmee wordt een deel van de beoogde voordelen op het gebied van snelheid en duidelijkheid bereikt, echter niet alle. Daarom heeft Amstelveen gepleit voor een wetswijziging waarbij meer vrijheid aan gemeenten wordt gegeven hoe zij haar burgers en bedrijven optimaal wil bedienen. Dit is opgepakt door de commissie Wallage die landelijk werkt aan de vermindering van regeldruk van gemeenten. Zij heeft een dergelijke wetswijziging voorgesteld. Het kabinet zou echter helaas hierover nog niet op één lijn zitten.

Inmiddels is Amstelveen ook één van de pilot-gemeenten om Welstandsbeleid eenvoudig en eenduidig via internet te ontsluiten.

Dienstverlening

Tot zover het onderwerp deregulering. Tot slot wil ik een aantal andere onderwerpen waar dit College mee bezig is voor ondernemers noemen. In de eerste plaats is mijn collega - wethouder Groot van Economische zaken - daar mee bezig. Inmiddels heeft hij meer medewerkers voor het contact en begeleiding van het bedrijfsleven. Andere speerpunten van dit college van B&W zijn citymarketing, het aantrekken van nieuwe bedrijven en revitalisering van bedrijventerreinen. Als wethouder cultuur ben ik samen met wethouder Groot bezig om meer evenementen in Amstelveen te organiseren.

Als wethouder dienstverlening kan ik u het nieuws melden dat er vanaf mei een expat loket wordt opgericht. Dat is één loket voor buitenlandse kennismigranten, waardoor zij in een keer alle benodigde zaken met de IND – de Immigratie en Naturalisatie Dienst - en de gemeente kan afhandelen. Dit gebeurt in samenwerking met de IND en de gemeente Amsterdam, het is uniek in Nederland. Zo willen wij de regio nog aantrekkelijker maken voor het internationale bedrijfsleven en zo de economische kracht versterken.

Als allerlaatste punt maar zeker niet onbelangrijk maak ik mij als wethouder financiën er sterk voor om de lastendruk zo laag mogelijk te krijgen. Daarin doet Amstelveen het nu goed ten opzichte van andere gemeenten, ín het algemeen blijven tarieven gelijk of stijgen hoogstens met de prijsindex. De bouwleges zijn zelfs spectaculair verlaagd, van eerst één van de duurste gemeenten van Nederland is Amstelveen nu een van de goedkoopste.

Ik hoop u ervan overtuigd te hebben dat er veel gebeurt voor ondernemers in Amstelveen. In ieder geval is dat het geval bij uw belangrijkste belangenorganisatie – de Ondernemersvereniging Amstelveen.

Zoals voorzitter Böggemann daarvan zei in zijn recente nieuwjaarstoespraak: "Anders dan de zuchten die mijn voorgangers soms over de gemeente moesten slaken denk ik dat wij nu in een fase zijn beland waarin het uitspreken van waardering voor het gemeentebestuur en haar ambtelijk apparaat méér op haar plaats is. De laatste jaren waait er een nieuwe frissere wind door bestuurlijk Amstelveen."

Daar kan ik alleen maar stil van worden.

Dank u wel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.