Bijgewerkt: 8 december 2021

Reactie bewoners Veenendaalplein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
21-07-2005

Hier volgt een naar AN toegezonden brief:

Het ligt voor de hand als fatsoenlijk burger positief te reageren op een gemeentelijk verzoek tot deelname aan een inspraakprocedure. Je gaat er dan van uit dienovereenkomstig te worden behandeld. Helaas!

De eerste besprekingen van gemeente en bewoners van het Veenendaalplein leverden een Nota van Uitgangspunten op (NvU) voor de bebouwing van het vrijgekomen perceel aldaar.
Binnen de ruimte, dat wil zeggen zonder aantasting van het groen, moest een gebouw komen van ongeveer veertig duurdere huurwoningen. Dit met name voor noodzakelijke doorstroming ten behoeve van het vrijkomen van sociale huurwoningen.

De raad amendeerde dit plan met de opdracht te onderzoeken of sociale huurwoningen in het plan konden worden ingepast. Twee vertegenwoordigers van de bewoners namen zitting in de beoordelingsgroep naast een meerderheid van vier leden van het gemeentelijk apparaat. En toen gebeurde er iets vreemds. Plannen die niet voldeden aan de NvU zouden niet in behandeling worden genomen. Er kwamen negen plannen ter tafel waarvan er zeven niet uitvoerbaar waren. Voor de bewoners was eigenlijk maar één plan acceptabel, namelijk plan Amvest, unaniem erkend als het mooiste, ook door de 'gemeente, zonder sociale huurwoningen.

Daarnaast diende Proper/ Stok als enige, een ander plan in dat voorziet in 39 koopwoningen en twaalf sociale huurwoningen. B en W krijgen het advies dit plan te kiezen omdat 'het als enige voldoet aan de NvU'. Hoe je als wethouder zoiets kunt opschrijven is een raadsel. B en W kiezen voor dit plan, anders gezegd: de wethouder kiest zijn eigen plan. En je publiceert dat met de mededeling, dat de bewoners een plan wilden zonder sociale huurwoningen. Zo is dat.

Als je iets wilt uitleggen wat niet uit te leggen is, is het wijzen naar een ander de beste afleidingsmanoeuvre. De wethouder motiveert de keuze met een hogere grondopbrengst en vanwege de opgelegde bouwbeperkingen 'moet er gepropt worden'.

En de NvU dan? Tijdens de commissievergadering van 7 juli gaf een van de bewoners de discrepantie haarscherp aan. Oppositiepartijen BBA en VVD gaven eveneens helder aan hoe onlogisch een en ander was. Coalitiepartij CDA deelde, ogenschijnlijk geheel ongeïnteresseerd en zonder enige motivering mee, het plan wel goed te vinden. D66 hield zich oorverdovend stil, ook toen ze werd aangesproken op haar groene imago. Je kunt het college toch niet laten struikelen over dit soort kleine details?

Voor de wethouder was het allemaal heel duidelijk maar hij bediende zich in zijn antwoord van suggestieve argumenten en halve waarheden. Onder andere relateerde hij zijn keuze toch weer aan het afwijzen van sociale huurwoningen door de bewoners, die hij tegelijk neerzette als zijnde geen representanten van het plein omdat zij naar eigen zeggen, a titre personnel spraken. Daarbij vergat hij even te zeggen, dat zij de plannen onder strikte geheimhouding mochten inzien.

Beste heer Regouin: wat valt er dan nog te vertegenwoordigen???

Een van de bewoners maakte in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat de wethouder een volstrekt valse voorstelling van zaken gaf. De uitdaging om dat te weerspreken nam deze niet aan. De PvdA als amendementindiener, merkte bij monde van de heer Pols op, dat er nu toch maar mooi een aantal woningen beschikbaar kwamen voor mensen die daar zo lang op moeten wachten.

Allereerst was dat een herhaling van de beschuldigingen aan de bewoners. Maar ja, die waren er van uitgegaan, dat er middels doorstroming wel veertig woningen zouden vrijkomen ten dienste van sociale huurders. Dat was toch de bedoeling?

De raadsvergadering van 13 juli was een complete herhaling van zetten. BBA stelde nieuwe vragen, wat de heer Pols, ja dezelfde, er toe bracht, de burgemeester er op te wijzen dat dat procedureel niet klopte. De burgemeester pareerde deskundig. Een over zijn woorden struikelende wethouder beweerde nogmaals dat huurhuizen best gelezen kan worden als koophuizen.

En dus stemt de raad in met het bouwen van 51 huizen, 39 inpandige garages en nog eens 39 garageplekken op een kaveltje van 50 bij 30 meter. Het laat zich raden, dat op deze manier plein en park, door de architecten Wils en Broerse zo fraai opgezet, naar de knoppen gaan.

Wie meedoet aan een spel houdt zich aan de regels en dan ziet elke partij aan het eind wel welk resultaat is behaald. Als spelregels tussentijds slinks worden veranderd, zijn er alleen maar verliezers. In dit geval: het plein, het park, de doorstromers, de sociale huurders, de buurt en de politiek.

Inmiddels gaat het bericht rond dat de wethouder spoorslags Amvest een vervangende locatie heeft aangeboden. Zou er dan toch iets mis zijn met de procedure??? Dat kan een goed punt zijn om te onderzoeken.

A titre personnel geformuleerd, mede namens bewoners ingezonden,
Th.J.B. Liefting, Amstelveen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.