Bijgewerkt: 26 mei 2024

Raadsnieuwsbrief grote projecten in Amstelveen editie nr. 3

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-12-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 schrijft in zijn brief aan de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de grote projecten in Amstelveen editie nr. 3:

Vaststelling Tracébesluit. Het A9 project valt onder de crisis- en herstelwet (chw). Volgens de termijnen van de chw had de raad van State uiterlijk 1 november 2017 uitspraak moeten doen over de 5 ingediende beroepen tegen de vaststelling van het Tracébesluit (TB) van 7 maart 2017. De Raad van State heeft echter capaciteitsproblemen met de afhandeling van beroepschriften van diverse besluiten, waaronder het TB Badhoevedorp-Holendrecht. Volgens recent verkregen informatie is de verwachting, dat de raad van state pas in het voorjaar (van 2018 red.) toekomt aan een zitting.

Aanbesteding. Rijkswaterstaat start in maart/april met de aanbesteding, ongeacht of er een uitspraak ligt van de Raad van State. Dat is niet ongebruikelijk. Bij de A10 ZuidasDok is de aanbesteding ook al gestart zonder onherroepelijk goedgekeurd Tracébesluit. RWS baseert de aanbesteding op een DBFM-contract (Design, Built, Finance, Maintenance). Bij een DBFM-contract is de aannemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie, maar ook voor de financiering en het onderhoud van de snelweg (bij het A9-project is dat een termijn van 14 jaar).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Uitvoeringsovereenkomst. RWS en Gemeentewerken aan een Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Daarin wordt vastgelegd, waaraan RWS c.q. de aannemer van RWS moet voldoen bij de aanleg van infrastructuur en andere voorzieningen die aan het eind van het project worden opgeleverd en in beheer genomen door de Gemeente. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de kruisende wegen, kruispunten, de fietsbrug, de riolering, verkeersregelinstallaties, etc. Er staan ook plichten in waaraan de aannemer moet voldoen bij wegafsluitingen. De UVO wordt na ondertekening toegevoegd aan het DBFM-contract.

A9 Bestuursovereenkomst. RWS en Gemeente werken aan een Bestuursovereenkomst (BOK). In deze overeenkomst worden onder meer afspraken gemaakt over een aantal financiële bijdragen. Zo bestaat het voornemen van de gemeente om de realisatie van het aansluitend openbaar gebied rondom de overkapping Oude Dorp toe te voegen aan het project c.q. de aanbesteding van RWS. De BOK is een aanvulling op de eerder in 2014 tussen RWS en gemeente gesloten Samenwerkingsovereenkomst (SO).

Raadsvoorstel. De Uitvoeringsovereenkomst en de Bestuursovereenkomst worden voorgelegd aan de raad in de vergadering van 14 februari 2018. De raad kan eventuele bedenkingen uiten tegen het sluiten van deze overeenkomsten. Ondertekening van de overeenkomsten is gepland uiterlijk in maart 2018, voorafgaand aan de start van de aanbesteding. Voor het opstellen van de overeenkomsten A9 en de advisering daarover is wederom juridische bijstand ingeschakeld van STIJL-advocaten.

Scopewijzigingen diepere ligging Oude Dorp en verbreding Bovenlandpad. In juni 2017 hebben RWS en gemeente een Letter of Intent (LOI) gesloten om de A9 in het Oude Dorp twee meter dieper aan te leggen en het Bovenlandpad te verbreden tot een overkapping van 80 meter. RWS had daarbij bedongen, dat de gemeente daarover uiterlijk op 31 december 2017 een Uitvoeringsbesluit zou moeten nemen om de benodigde gelden ad 9 miljoen als vaste bijdrage te verstrekken aan RWS. Beide wijzigingen zouden vervolgens kunnen worden meegenomen in de UVO en het DBFM contract. Bij het opstellen van de LOI ging Rijkswaterstaat ervan uit, dat de Raad van State uiterlijk december 2017 uitspraak zou hebben gedaan om het Tracébesluit onherroepelijk vast te stellen. Nu bekend is, dat dit veel langer gaat duren, is er tussen RWS en gemeente een addendum gesloten op de LOI, inhoudende dat de nog te sluiten Samenwerkingsovereen komst (SOK) voor de twee scopewijzigingen wordt ondertekend uiterlijk 6 weken na de datum van de uitspraak van de Raad van State. Dit betekent, dat de beoogde scope aanpassingen pas in de loop van de aanbesteding worden geformaliseerd en nog niet in de voorliggende BOK, UVO, DBFM-contract en het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE).

Foto Amstelveen
(Foto Irvin van Hemert/RWS - 2016)

In Photoshop gemanipuleerde luchtfoto ter hoogte van Amstelveen na de verbreding en de twee overkappingen van de Rijksweg A9


De gemeenteraad heeft in het kader van de Kadernota 2018 9 miljoen euro gereserveerd voor de beide scopeaanpassingen. Over de aanwending van de gelden zal nog een investeringsbesluit moeten worden genomen. De intentie is om dit besluit aan de raad voor te leggen gelijktijdig met de SOK voor de scopewijzigingen.

Esthetisch Programma van Eisen. In het Esthetisch Programma van Eisen(EPvE) wordt de beoogde beeldkwaliteit en materiaalgebruik van het project beschreven, zoals de vormgeving van geluidschermen en bruggen. Het EPvE is in nauw overleg met de gemeente tot stand gekomen. De afspraak is dat het EPvE ook als welstandskader gaat dienen in het omgevingsvergunningentraject van de gemeente. Hiervoor moet het EPvE door de gemeenteraad worden vastgesteld als aanvulling op het bestaande welstandsbeleid. Het EPvE zal pas aan de raad wordt voorgelegd, nadat de beoogde twee scope aanpassingen zijn doorgevoerd. Omdat dat niet op korte termijn het geval zal zijn, is de tervisielegging van het EPvE verdaagd. Naar verwachting zal dit pas in het najaar van 2018 aan de orde komen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen onderliggend wegennet A9. Om de stad goed bereikbaar te houden tijdens het werk aan de A9 wordt voorafgaand aan het project de afwikkelcapaciteit van het onderliggend wegennet verruimd. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats in opdracht van en op kosten van Rijkswaterstaat. Over de verrekening van de bijdragen van RWS wordt met RWS een Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke verkeersmaatregelen gesloten.

Fietsbrug Traverse. Begin november mochten inwoners van Amstelveen zich uitspreken over het ontwerp van de fietsbrug over de vernieuwde A9. In totaal zijn maar liefst 11.853 stemmen uitgebracht op de getoonde vier ontwerpen. Grote winnaar was ontwerp B, de bomenbrug die 77% van de stemmen kreeg. Met name door de groene uitstraling van de brug wist dit ontwerp stemmen voor zich te winnen. De architect van de bomenbrug, Paul de Ruiter Architects in samenwerking met CULD, heeft de opdracht gekregen om het ontwerp verder uit te werken. Het ontwerp wordt vervolgens meegenomen in de DBFM-overeenkomst en gerealiseerd door de aannemer van RWS. De kosten voor de ontwerpwedstrijd en het opstellen van het ontwerp zelf worden vergoed door RWS. Hiertoe wordt een Samenwerkingsovereenkomst Fietsbrug gesloten met RWS.

Ontwerp Traverse gewijzigd. De Traverse is de werknaam voor het dubbelkruispunt van de toe- en afritten van de A9 bij de Keizer Karelweg aan de westzijde en de Meander en Burgemeester Rijnderslaan aan de oostzijde van de Traverse. In oktober 2017 is besloten om het verkeerskundig ontwerp van de Traverse aan te passen. Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op het rotonde principe en zal naar verwachting minder complex worden ervaren door de weggebruikers. Er is een verkeerssimulatiemodel opgesteld van de verkeersafwikkeling op de Traverse, die binnenkort zal worden getoond in Amstelveen InZicht.

Naamgeving overkappingen. Aan de drie overkappingen over de A9 zijn namen toegekend. Deze namen worden te zijner tijd aangebracht op de overkappingen en zullen zichtbaar zijn voor het verkeer op de A9. Van west naar oost gaat het om de namen: Oude Dorp, Stadshart en Meander.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het winnende fietsbrug-ontwerp 'B' van Paul de Ruiter Architects en CULD uit Amsterdam


Afwegingsregels Bouwlawaai. In samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel is een beleidsnota afwegingsregels bouwlawaai opgesteld. Deze afwegingsregels bevorderen een eenduidige afweging bij de beoordeling van ontheffingsverzoeken van de APV, waardoor er meer helderheid en rechtszekerheid ontstaat voor bewoners en bedrijven om geluid- en trillinghinder veroorzaakt door bouwlawaai te beperken. De reguliere voorschriften hebben alleen betrekking op bouw, sloop en renovatiewerkzaamheden die worden uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Er worden echter steeds vaker bouw- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd in de avond- en nachtperiode. Dit geldt vooral voor de grote projecten, zoals de Amstelveenlijn en de A9. De afwegingsregels zullen worden vastgesteld door het college van B en W. Voorafgaand daarvan worden deze ter visie gelegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Zondag 18 juni 2017 vond de officiële opening plaats van het belevingscentrum Amstelveen InZicht aan het Stadsplein op de tweede etage van de bibliotheek; de centrale plek voor informatie over de Amstelveenlijn, de verbreding van de A9 en het Stadshart. Op de foto volgen de bezoekers een videopresentatie over de vernieuwing van het Stadshart Amstelveen eind jaren 1990


Amstelveenlijn. Informatieavonden Amstelveenlijn. Op 8, 9 en 16 november 2017 organiseerde Metro en Tram Amsterdam informatieavonden over de vernieuwing van de Amstelveenlijn. Onderwerpen waren de werkwijze en de planning van hoofdaannemer VITAL in 2019 en 2020, het tijdelijk openbaar vervoer in 2019 en 2020 en de voorbereidende werkzaamheden in 2017 en 2018, zoals het verleggen van leidingen en het verwijderen van groen. Naast Metro en Tram Amsterdam en VITAL waren er ook experts aanwezig van de Vervoerregio Amsterdam en het project Zuidasdok. De meeste vragen gingen over het tijdelijk openbaar vervoer en de wijzigingen van de Amstelveenlijn.

Verwijderen van bomen bij Kronenburg en Zonnestein. Om ruimte te maken voor de voorbereidende werkzaamheden aan de Amstelveenlijn verwijdert VITAL begin december 2017 een aantal bomen bij de kruispunten van de Beneluxbaan met Kronenburg en Zonnestein. Het betreft vrijwel alleen de bomen die aan de Beneluxbaan tussen de weg en het fietspad staan. Volgens de planning vinden de werkzaamheden aan de bomen plaats op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 december tussen 9.00 en 15.30 uur; net buiten de spitsuren. Om het werk uit te voeren is een tijdelijke rijbaanafzetting nodig in de vorm van een rijdende afzetting die meebeweegt met de werkzaamheden. De fietspaden aan weerszijden van de Beneluxbaan worden die dagen tussen 9.00 en 15.30 uur afgesloten voor fietsers. Fietsers worden omgeleid via de parallel lopende wegen en fietspaden in de wijken.

Begeleiding Commissies Uitvoering in oprichting. VITAL organiseert vanaf begin 2018 bijeenkomsten van de ‘Begeleiding Commissies Uitvoering’ (BCU). Voor bewoners en ondernemers in Amstelveen wordt dit dé plek om in gesprek te gaan met VITAL over de uitvoering van de werken aan de Amstelveenlijn. Een BCU bestaat uit een groep mensen die kennis en ervaring delen over – in dit geval – over de uitvoering van de werken aan de

Amstelveenlijn. In de BCU zitten omwonenden, ondernemers, afgevaardigden van de gemeente Amstelveen, medewerkers van de dienst Metro en Tram Amsterdam en vertegenwoordigers van VITAL. Gezamenlijk steken zij een paar keer per jaar de koppen bij elkaar om te bespreken hoe de werkzaamheden verlopen, en wat er misschien anders, of beter kan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.