Bijgewerkt: 30 september 2023

PvdA maakt andere keuzes

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
13-12-2011

De PvdA vindt het onverantwoord, dat gemeentes vanaf 1 januari 2012 de gewijzigde bijstandswet moeten uitvoeren, zonder dat de verantwoordelijke wethouders er voldoende budget voor krijgen. Het kabinet schuift de verantwoordelijkheid voor de bijstand door naar de gemeente. De gemeente krijgt steeds meer taken van de regering, maar krijgt hiervoor geen cent extra. De PvdA heeft hier landelijk al uitgebreid tegen geageerd.

De nieuwe bijstandswet is overigens nog niet eens vastgesteld, al lijkt het wel aannemelijk, dat de wet op 1 januari 2012 van kracht wordt. Dat gaat op zo’n korte termijn natuurlijk problemen opleveren met de uitvoering. De gevolgen zijn enorm voor Amstelveners. Zo zal bijvoorbeeld de invoering van het gezamenlijk gezinsinkomen als toetsingsnorm voor recht op bijstand ook in Amstelveen veel gezinnen raken.

Wanneer nog thuiswonende kinderen een inkomen verdienen en moeder een bijstandsuitkering ontvangt, kan haar recht op bijstand daardoor volledig komen te vervallen. Een moeder wordt dan afhankelijk van haar kinderen.

Hoewel sommige zaken uit de nieuwe bijstandswet door de gemeente helaas overgenomen moeten worden, zijn er zeker wel zaken, waar je als gemeente alternatieven kan zoeken om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Esther Veenboer, raadslid van PvdA-Amstelveen


“In het voorstel van het college over de nieuwe bijstandsverordening vindt mijn fractie het zoeken naar dergelijke alternatieven niet terug. Ik zal dan ook met voorstellen komen om verder te kijken naar mogelijkheden”, aldus Esther Veenboer, raadslid voor de PvdA-Amstelveen.

Ook de effecten op personen die door meerdere bezuinigingen (onredelijk zwaar) worden getroffen zijn nog niet helder. Het is daarom heel belangrijk, dat de wethouder dit zo snel mogelijk in kaart brengt en de Raad hierover informeert. De raad kan dan passende maatregelen nemen.

Tijdens de vorige Raadsvergadering had de fractie van de PvdA hier al om verzocht, maar dit voorstel vond toen geen meerderheid in de Raad. Tijdens de verschillende commissievergaderingen werd duidelijk, dat steeds meer fracties zich zorgen beginnen te maken over de effecten van stapeling van bezuinigingsmaatregelen.

Volgens het raadslid moesten een aantal andere fracties misschien even aan het idee wennen. “Ik denk, dat de tijd nu wel rijp is om het college te vragen de gevolgen zo snel mogelijk helder te hebben. Ik zal daarom deze motie opnieuw indienen.” Uitgangspunt voor de PvdA is, dat iedereen mee moet kunnen blijven doen. Vooral kinderen mogen niet de dupe worden van de nieuwe wet.

Tot nu toe was het voor de gemeente mogelijk om bijvoorbeeld bij te springen bij het betalen van lidmaatschap van een sportclub of muzieklessen voor kinderen, of de aanschaf van een computer voor gezinnen met kinderen.

De PvdA zal het college verzoeken om creatief te kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn, en daarbij in het bijzonder te kijken naar situaties waarbij opgroeiende kinderen geraakt worden. Door bijvoorbeeld het budget voor bijzondere bijstand te verhogen heeft de gemeente meer armslag om in individuele gevallen de effecten te verzachten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.