Bijgewerkt: 28 september 2022

Problemen bij verpleeghuis Nieuw Vredeveld in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-03-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontstane situatie bij verzorgingshuis Nieuw Vredeveld:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Recentelijk ontving ik van familieleden van bewoners signalen over problemen bij zorginstelling Nieuw Vredeveld van Stichting Brentano. Hoewel de gemeente formeel niet gaat over de zorglevering in verpleeghuizen, ben ik vorige maand gaan kijken en heb ik bewoners en familieleden gesproken. Het Zorgkantoor was op de hoogte, dat er signalen van familieleden zijn ontvangen. Van wat ik in Nieuw Vredeveld aantrof, ben ik geschrokken. Ik maak mij zorgen over deze kwetsbare inwoners van Amstelveen. De ontstane situatie in Nieuw Vredeveld is voor mij onacceptabel.

Situatieschets verpleeghuis Nieuw Vredeveld. De signalen gingen over onvoldoende en niet tijdige zorglevering aan bewoners. Tijdens mijn bezoek heb ik deze voorbeelden ook aangetroffen. Deze locatie van Brentano zit nog volop in de overgang van verzorgingshuis naar verpleeghuis. Ondanks dat de medewerkers zich met ziel en zaligheid inzetten, blijkt nog niet iedereen voldoende in staat de zware taak, die de verzorging van inwoners met dementie vraagt, zelfstandig goed uit te voeren. Hierdoor krijgen de bewoners niet de zorg die ze nodig hebben.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Tel hier de krapte op de arbeidsmarkt en daardoor de problemen om afdoende gekwalificeerd personeel aan te trekken bij op en het is snel kommer en kwel. Eén flinke griepgolf, zoals eind vorig jaar, en de problemen stapelen zich op. Daarnaast heb ik van Brentano begrepen, dat zij van het Zorgkantoor voor 17 bewoners met indicatie, die dus behandeling moeten krijgen, geen budget krijgen. Reden is, dat hierover geen productieafspraken zijn gemaakt. Het Zorgkantoor zou daarbij aangegeven hebben, dat op basis van het verkregen budget vanuit het Rijk geen ruimte is om aanvullend budget beschikbaar te stellen. De ‘oplossing’ zou volgens het Zorgkantoor zijn, dat deze Amstelveners moeten verhuizen naar een ander verpleeghuis, waar plek is, eventueel buiten de regio.

Deze problemen worden door Brentano erkend en volgens hen veroorzaakt door de invoering van de Wet langdurige zorg. Door het scheiden van wonen en zorg moesten verzorgingshuizen dicht, of omvormen tot verpleeghuis. Brentano heeft dit bij twee van haar locaties gerealiseerd. Nieuw Vredeveld zit nog midden in dit proces. Voor deze omvormingen, dus ook die van de twee andere locaties, heeft het Rijk geen middelen beschikbaar gesteld. De bewoners van Brentano zijn hier nu de dupe van.

Tijdens mijn bezoek heb ik gesproken met voorzitter van de raad van bestuur van Brentano, mevrouw Zuidema. Ik heb haar gevraagd al het mogelijke te doen om de problemen in Nieuw Vredeveld zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarbij heb ik verzocht duidelijk te communiceren over de stappen die Brentano hierbij zet, om verdere onrust onder Amstelveners te voorkomen. Mevrouw Zuidema heeft aangegeven al bezig te zijn met acties die moeten leiden tot deze omvorming, zoals het hoger opleiden en herplaatsen van verplegend personeel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Donkere wolken boven het verpleeghuis Nieuw Vredeveld in Amstelveen op 7 maart 2017


Plan van aanpak. Naar mijn mening is er echter per direct adequate actie nodig om de zorgachterstanden die ontstaan zijn op te lossen. Brentano deelt dit en heeft na ons bezoek een plan van aanpak opgesteld om de problemen op te lossen. Hiervoor is tijdelijk extra kwalitatief hoogwaardige inhuur nodig, om (1) bewoners direct weer de zorg te kunnen leveren die ze nodig hebben, (2) medewerkers sneller op het gewenste niveau te krijgen, (3) deze medewerkers te vervangen tijdens de bijscholing en (4) de vooruitgang te monitoren en te borgen.

Gezien de veranderende samenstelling van de bewoners is er extra aandacht voor scholing van medewerkers in omgaan met dementie. Om de communicatie te verbeteren zal Brentano op korte termijn informatiebijeenkomsten en overleggen met bewoners en familie organiseren. Ten slotte zal Brentano formeel (opnieuw) uitbreiding van het aantal behandelplaatsen bij het Zorgkantoor aanvragen voor de genoemde 17 bewoners.

Ondersteuning door gemeente. Met de extra kosten om het plan van aanpak voor Nieuw Vredeveld uit te voeren is in de exploitatie van Brentano geen rekening gehouden. In het belang van de bewoners van Nieuw Vredeveld die nu acute hulp nodig hebben wil ik u voorstellen om Brentano financiële ondersteuning aan te bieden, te dekken uit de begroting Wmo. Feitelijk is dit niet een rol van de gemeente, maar het belang van de ouderen die deze zorg nodig hebben gaat voor. Eventuele kosten zullen worden verhaald bij het Zorgkantoor, die wettelijk verantwoordelijk is voor deze zorg. Waar mogelijk wil ik verpleegkundig personeel, (niveau 4/5) dat in Amstelveense verpleeghuizen wil komen werken, waar mogelijk ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door een urgentie af te geven, wanneer dit personeel geconfronteerd wordt met een woonprobleem.

Zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft inmiddels aangegeven, dat zij de signalen serieus nemen en nog deze week een onderzoek te starten bij Nieuw Vredeveld. Ik heb bij hen aangegeven, dat ik graag met hen in overleg treed om de problemen bij Nieuw Vredeveld op te lossen. Het belang van de bewoners, die niet de zorg ontvangen die zij verdienen, staat daarbij voor- op. Over de ontwikkelingen bij Brentano zal ik u op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.